Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10045/QLD-PCTTR năm 2019 hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” do Cục Quản lý dược ban hành

Số hiệu: 10045/QLD-PCTTR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành: 24/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10045/QLD-PCTTR
V/v hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel.

Ngày 06/03/2019, Cục Quản lý dược đã có công văn số 2587/QLD-TTra gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cấp tài khoản liên thông kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn một số tồn tại như sau:

- Một số Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm của cơ sở cung cấp phần mềm do Sở Y tế chỉ định mà không cấp tài khoản liên thông kết nối cho các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm của các cơ sở cung cấp phần mềm khác.

- Tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm liên thông kết nối của Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel (sau đây gọi tắt là Viettel) do Chi nhánh của Viettel tại tỉnh đó thực hiện. Việc này dẫn đến việc các Sở Y tế không quản lý được các tài khoản liên thông kết nối này theo đúng quy định tại Công văn số 2587/QLD-Ttra nêu trên.

Vì vậy, đ bảo đảm thực hiện thống nhất việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”, Cục Quản lý dược đề nghị:

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và triển khai các nội dung sau:

a) Thông báo cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn về việc các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn có quyền tự do lựa chọn bất kỳ cơ sở cung cấp phần mềm trên địa bàn theo nguyên tắc các cơ sở trên phải đáp ứng các quy định tại Quyết định số 540/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0 và Quyết định số 777/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.

b) Khẩn trương cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” cho các sở cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm của các cơ sở cung cấp phần mềm khác nhau trên địa bàn đã đáp ứng các quy định tại Quyết định số 540/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0 và Quyết định số 777/QĐ-QLD về việc ban hành “Chun kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.

c) Báo cáo việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc và gửi về Cục Quản lý dược trước ngày 01/07/2019, bản mềm gửi về địa chỉ email: phapchethanhtra.qld@moh.gov.vn.

2. Tng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel chỉ đạo Chi nhánh của Viettel trên toàn quốc:

a) Chấm dứt việc cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia” cho các cơ sở bán lẻ thuốc sử dụng phần mềm do Viettel cung cấp.

b) Đối với những tài khoản liên thông kết nối dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia” do Viettel đã cấp, đề nghị Viettel khẩn trương bàn giao những tài khoản đó để Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên địa bàn quản lý theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 2587/QLD-TTra.

c) Khẩn trương bổ sung mục lấy ý kiến của người dùng trên giao diện Cổng dữ liệu dược Quốc gia để lấy ý kiến, hoàn thiện Hệ thống Cơ sở dữ liệu dược Quốc gia.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc, đ nghị phản ánh về Cục Quản lý dược để kịp thời hướng dẫn, xử lý (Phòng Pháp chế Thanh tra, Chuyên viên Trần Minh Đức, ĐT: 0243.8462011 - 0859816886).

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan khn trương, nghiêm túc triển khai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c PTT Vũ Đức Đam);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Các đơn vị cung cấp phần mềm (để thực hiện);
- Các cơ sở bán lẻ thuốc (để thực hiện);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, PCTTR(Đ).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10045/QLD-PCTTR năm 2019 hướng dẫn việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” do Cục Quản lý dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.275
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.124.77