Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 607/UBND-KT thực hiện nhiệm vụ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Số hiệu: 607/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 18/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 607/UBND-KT
V/v Thực hiện một số nhiệm vụ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông;
- Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

 

Thực hiện các Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính: số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng; số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; xét đề nghị tại Báo cáo số 08/BC-SGDHN ngày 09/01/2013 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2013 (gửi kèm văn bản này); Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến như sau:

1. Chấp nhận các kiến nghị (nội dung 1, 2, 3) của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tại văn bản nêu trên. Giao Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội căn cứ quy định pháp luật, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ động phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố.

Năm 2013, UBND Thành phố phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô; Giao Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chủ động phối hợp Sở Tài chính xây dựng phương án niêm yết, đăng ký giao dịch và lưu ký trái phiếu xây dựng Thủ đô tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Trái chủ.

Định kỳ hàng quý, trước ngày 10 của tháng đầu quý, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổng hợp tình hình hoạt động thị trường chứng khoán (tại Sở và tổng hợp chung thị trường cả nước), báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

2. Sở Tài chính căn cứ quy định pháp luật, Điều 9 Thông tư số 204/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ Tài chính chủ động phối hợp Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hướng dẫn và tổ chức thực hiện lập hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông lớn (bao gồm các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước) thực hiện chào bán ra công chúng phần vốn sở hữu trong các công ty đại chúng; đặc biệt lưu ý quyền quyết định của chủ sở hữu đối với cổ đông là chủ sở hữu nhà nước (quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 9).

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa đất số 5-7 phố Tràng Tiền) từ Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (trước đây) sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (đổi tên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền); tổng hợp, trình UBND Thành phố xem xét, giải quyết đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan; phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan thực hiện việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thửa đất số 5-7 phố Tràng Tiền) từ Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội (trước đây) sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (đổi tên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) đúng quy định pháp luật và Thành phố.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Hồng Khanh;
- Như trên;
- Các Sở: QHKT, Xây dựng, KH&ĐT;
- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Chi cục TCDN thành phố Hà Nội;
- UBND quận Hoàn Kiếm;
- CVP, PVPGiao, KT, TN, TH;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 607/UBND-KT thực hiện nhiệm vụ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229