Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 983/UBND-NC năm 2019 đính chính văn bản do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 983/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Văn Cảnh
Ngày ban hành: 02/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 983/UBND-NC
V/v đính chính văn bản

Sơn La, ngày 02 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Sơn La ban hành trong năm 2018 do các cơ quan chuyên môn thực hiện, đã phát hiện một số văn bản quy phạm pháp luật sai về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản, sai về căn cứ pháp lý; nay UBND tỉnh Sơn La xin đính chính như sau:

1. Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Tại Điều 2 của Quyết định có ghi: ... theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ thưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ...”

- Nay sửa lại là: “… theo quy định tại Điều 2, Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ...”

2. Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 3, Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh.

- Phn căn cứ pháp lý ban hành văn bản có vin dẫn: “Căn cứ Quyết định số 1834/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sơn La”.

- Nay bãi bỏ ra khỏi phần căn cứ pháp lý.

3. Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La.

- Tại Điều 2 của Quyết định có ghi: theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ ...”

- Nay sửa lại là: “...theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 11/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ …”./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ch
tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC, Hiệp(15b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Cảnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 983/UBND-NC năm 2019 đính chính văn bản do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81