Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 973/BTP-BTNN phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 973/BTP-BTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Khánh Ngọc
Ngày ban hành: 31/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 973/BTP-BTNN
V/v phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2015

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Trong năm 2014, công tác bồi thường nhà nước đã được Tòa án nhân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), các Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là các Bộ), Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi thường nhà nước, căn cứ quy định của Luật TNBTCNN, những nhiệm vụ trọng tâm tại Báo cáo số 431/BC-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác bồi thường của Nhà nước năm 2014, những nội dung thống nhất tại cuộc họp liên ngành về việc phối hợp công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng năm 2014 ngày 18/12/2014 và phục vụ hoạt động giám sát chuyên đề của Ủy ban thường vụ Quốc hội về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật”, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2015, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

I. Đối với TANDTC và VKSNDTC

1. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới hoạt động giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về “Tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật” và việc thực hiện các kết luận giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng và thực hiện Kế hoạch Tổng kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN ở Trung ương; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trong phạm vi mình quản lý thực hiện tổng kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN trong hoạt động tố tụng, nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được và những tồn tại, yếu kém, đặc biệt đánh giá những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc của Luật TNBTCNN sau 05 năm triển khai thi hành.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT, ngày 21/11/2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng.

4. Phối hợp với Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch và thực hiện kiểm tra liên ngành việc thi hành Luật TNBTCNN tại một số cơ quan Tòa án và Viện kiểm sát địa phương.

II. Đối với các Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Chỉ đạo tổ chức Pháp chế (đối với các Bộ) và Sở Tư pháp (đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức Tổng kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN (Bộ Tư pháp có Kế hoạch và hướng dẫn Tổng kết 05 năm thi hành Luật TNBTCNN riêng).

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cần tiếp tục đổi mới cả về nội dung và hình thức tổ chức phổ biến, tuyên truyền; phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, xác định mục tiêu của công tác này trong năm 2015 là tiếp tục tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về ý nghĩa, vai trò và yêu cầu trong việc thi hành Luật TNBTCNN.

3. Chỉ đạo, đôn đốc để giải quyết dứt điểm các vụ việc bồi thường nhà nước còn tồn đọng từ các năm trước chuyển sang; tiếp nhận và kịp thời giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường phát sinh trong năm 2015; đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục đề nghị cấp phát, chi trả tiền bồi thường, đối với các vụ việc đã có quyết định giải quyết bồi thường; thực hiện xem xét trách nhiệm hoàn trả kịp thời, đúng quy định đối với những vụ việc đã được giải quyết xong.

4. Bảo đảm giữ ổn định đội ngũ công chức được giao chuyên trách hoặc kiêm nhiệm thực hiện công tác bồi thường, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho đội ngũ này đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ về bồi thường nhà nước.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2015, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tư pháp (Cục Bồi thường nhà nước) để phối hợp, giải quyết.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp: Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng cục Thi hành án dân sự (để phối hợp);
- Sở Tư pháp, Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (để đăng tải);
-
Lưu: VT, Cục BTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Khánh Ngọc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 973/BTP-BTNN phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường nhà nước năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.209.10.183