Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 901/QLCL-TTPC năm 2015 thống kê danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 901/QLCL-TTPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Phùng Hữu Hào
Ngày ban hành: 03/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901 /QLCL-TTPC
V/v thống kê danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Chăn nuôi

Thực hiện văn bản 2549/BNN-PC ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc gửi kết quả thực hiện rà soát thủ tục hành chính; Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gửi lại kết quả thực hiện rà soát, thống kê nhóm TTHC, quy định liên quan đến sản xuất, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên cạn từ khi nuôi/sử dụng con giống đến phân phối, xuất khẩu (nhóm 2) theo mẫu hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 254/BTP-KSTT ngày 03/02/2015 (Phụ lục 1,2, 3 gửi kèm).

Đề nghị Cục Chăn nuôi tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các PCT (để biết)
- Phòng CL2 (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào

 

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH LIÊN QUAN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

I. TẬP HỢP VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Stt

Tên văn bản

(ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản)

Tên TTHC

(thuộc vấn đề, nội dung đơn giản hóa và điều khoản quy định)

Ghi chú

1

Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010 hướng dẫn thực hiện việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- TTHC: Đăng ký danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam;

- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và VN;

- Được quy định tại: Chương II, III Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT

TTHC được công bố theo Quyết định 564/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/3/2012 của Bộ NN&PTNT

- Tên TTHC: Đăng ký bổ sung danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam;

- Thuộc vấn đề, nội dung: kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và VN;

- Được quy định tại: Chương II, III Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT.

2

Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011 quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Tên TTHC: Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm;

- Thuộc vấn đề, nội dung: quảng cáo thực phẩm;

- Được quy định tại: Chương II Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT

TTHC được công bố theo Quyết định 1076/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/5/2012

- Tên TTHC: Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

- Thuộc vấn đề, nội dung: quảng cáo thực phẩm

- Được quy định tại: Chương II Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT

3

Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014 hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về ATTP

- Tên TTHC: Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức;

- Thuộc vấn đề, nội dung: Xác nhận kiến thức ATTP

- Được quy định tại: Chương IV Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.

TTHC được công bố theo Quyết định số 4780/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2014

4

Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 3/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

- Tên TTHC: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

- Thuộc vấn đề, nội dung: Chứng nhận cơ sở SXKD NLTS đủ điều kiện ATTP;

- Được quy định tại: Mục 2 Chương II Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

TTHC được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015

- Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn;

- Thuộc vấn đề, nội dung: Chứng nhận cơ sở SXKD NLTS đủ điều kiện ATTP

- Được quy định tại: Mục 2 Chương II Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

- Tên TTHC: Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP;

- Thuộc vấn đề, nội dung: Chứng nhận cơ sở SXKD NLTS đủ điều kiện ATTP

- Được quy định tại: Mục 2 Chương II Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Stt

Tên TTHC

Cơ quan tiếp nhận thực hiện

Thứ tự trong nhóm TTHC

Căn cứ xác định thứ tự TTHC

1

Đăng ký danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam

Cục QLCL NLS&TS

Thực hiện đầu tiên khi xuất khẩu sản phẩm sang Việt Nam

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010

2

Đăng ký bổ sung danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam

Cục QLCL NLS&TS

Thực hiện sau TTHC: Đăng ký danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam

3

Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Cục QLCL NLS&TS

Thực hiện sau TTHC: Công bố hợp chuẩn, hợp quy

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

4

Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Cục QLCL NLS&TS

Thực hiện sau TTHC: Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

5

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức

Cục QLCL NLS&TS

Thực hiện đầu tiên khi tham gia sản xuất thực phẩm

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT

6

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương

Thực hiện đầu tiên khi tham gia sản xuất thực phẩm

Theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

7

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp sắp hết hạn

Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương

Thực hiện sau TTHC: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP

Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương

Thực hiện sau TTHC: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

 

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NLS&TS

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TRUNG ƯƠNG

Stt

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT

Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS

TTHC được công bố theo Quyết định 1076/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/5/2012.

2

Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

3

Đăng ký danh sách các cơ sở SXKDXK hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và VN

Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT

Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS

TTHC được công bố theo Quyết định 564/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/3/2012 của Bộ NN&PTNT

4

Bổ sung danh sách các cơ sở SXKDXK hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu và VN

5

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thông tư số 45/2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014

Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ NN&PTNT

TTHC được công bố theo Quyết định 471/QĐ-BNN-QLCL ngày 06/02/2015

6

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn

7

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP

8

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014

Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS và các cơ quan quản lý nhà nước về ATTP (thuộc Bộ NN&PTNT) thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 9 TTLT 13

TTHC được công bố theo Quyết định số 4780/QĐ-BNN-QLCL ngày 31/10/2014

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP TỈNH

Stt

Tên TTHC

Căn cứ pháp lý

Cơ quan thực hiện

TTHC do Trung ương ban hành

TTHC do Trung ương ban hành và địa phương bổ sung một số nội dung

Ghi chú

1

Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản các tỉnh, thành phố

TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC

Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)

Chi cục QLCL NLS&TS các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

2

Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

3

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thông tư số 45/2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014

Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT

TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC

Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)

Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố

4

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn

Thông tư số 45/2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014

Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT

TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC

Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)

Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố

5

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP

Thông tư số 45/2014/ TT -BNNPTNT ngày 03/12/2014

Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT

TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC

Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)

Cơ quan thực hiện do UBND cấp tỉnh quyết định trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố

6

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 09/4/2014

Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp thực hiện (theo nguyên tắc quy định tại điều 9 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BCT)

TTHC do Bộ NN&PTNT ban hành đã đầy đủ các bộ phận tạo thành của TTHC

Không giao địa phương quy định chi tiết (chỉ tổ chức thực hiện)

Các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp thuộc các tỉnh, tp trực thuộc trung ương

III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN, CẤP XÃ VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIẢI QUYẾT THEO QUY TRÌNH LIÊN THÔNG: Không

 

PHỤ LỤC 3

NHÓM TTHC, QUY ĐỊNH YÊU CẦU NỘP BẢN SAO GIẤY TỜ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Stt

Tên TTHC

Cơ quan tiếp nhận thực hiện

Thứ tự trong nhóm TTHC

Căn cứ xác định thứ tự TTHC

Ghi chú

1

Đăng ký danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam

Cục QLCL NLS&TS

Thực hiện đầu tiên khi xuất khẩu sản phẩm sang Việt Nam

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010

Yêu cầu nộp đủ 03 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 25 (bản chính)

2

Đăng ký bổ sung danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam

Cục QLCL NLS&TS

Thực hiện sau TTHC: Đăng ký danh sách cơ sở xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 8/4/2010

3

Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Cục QLCL NLS&TS

Thực hiện sau TTHC: Công bố hợp chuẩn, hợp quy

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

Đối với thực phẩm nhập khẩu và xuất khẩu: yêu cầu 03 bản sao về Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, Giấy chứng nhận KD, Công bố hợp quy

4

Đăng ký lại xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Cục QLCL NLS&TS

Thực hiện sau TTHC: Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2011

5

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cá nhân, tổ chức

Cục QLCL NLS&TS

Thực hiện đầu tiên khi tham gia sản xuất thực phẩm

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT

Yêu cầu bản sao Giấy CNĐKKD

6

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương

Thực hiện đầu tiên khi tham gia sản xuất thực phẩm

Theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

Bản sao Giấy CNĐKKD

7

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp sắp hết hạn

Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương

Thực hiện sau TTHC: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

Bản sao Giấy CNĐKKD

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP

Cơ quan được giao kiểm tra cấp TW/địa phương

Thực hiện sau TTHC: Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Theo quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 18 Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT

Bản sao Giấy CNĐKKD

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 901/QLCL-TTPC năm 2015 thống kê danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.717

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44