Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8845/BTC-NSNN năm 2015 về xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan đơn vị do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8845/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đào Xuân Tuế
Ngày ban hành: 30/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8845/BTC-NSNN
V/v Xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan đơn vị

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

Trả lời đề nghị sửa đổi trách nhiệm xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán ngân sách nhà nước đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tại công văn số 1143/STC-HCSN ngày 11/6/2015 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Để tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị dự toán, tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 73 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước đã quy định, đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm xét duyệt quyết toán của đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo các nội dung sau:

- Xét duyệt từng khoản thu, chi phát sinh tại đơn vị;

- Các khoản thu phải đúng các luật, pháp lệnh thuế, pháp lệnh phí, lệ phí và các chế độ thu khác của Nhà nước;

- Các khoản chi phải bảo đảm các điều kiện chi theo quy định;

- Các khoản thu chi phải hạch toán theo đúng chế độ kế toán, đúng Mục lục Ngân sách nhà nước, đúng niên độ ngân sách;

- Các chứng từ thu, chi phải hợp pháp. Sổ sách và báo cáo quyết toán phải khớp với chứng từ và khớp với số liệu của Kho bạc Nhà nước.

Kết thúc việc; xét duyệt quyết toán, đơn vị dự toán cấp trên ra thông báo xét duyệt quyết toán theo quy định.

2. Để giảm thủ tục hành chính, tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 74 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP nêu trên đã quy định, cơ quan tài chính thẩm định quyết toán năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp mình theo các nội dung sau:

- Kiểm tra tính đầy đủ và khớp đúng giữa các số liệu quyết toán theo quy định; bảo đảm khớp đúng giữa số liệu quyết toán của đơn vị dự toán cấp I với các thông báo duyệt quyết toán của cơ quan, đơn vị trực thuộc và xác nhận số liệu của Kho bạc Nhà nước;

- Xem xét, xác định tính chính xác và hợp pháp của số liệu quyết toán của các khoản tăng, giảm so dự toán được giao.

Kết thúc quá trình thẩm định quyết toán, cơ quan tài chính ra thông báo thẩm định quyết toán theo quy định.

Các nội dung xét duyệt và thẩm định quyết toán mà đơn vị dự toán cấp trên và cơ quan tài chính phải thực hiện được cụ thể hóa trong Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính.

Nội dung đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại công văn số 1143/STC-HCSN ngày 11/6/2015 nêu trên đã được thể hiện trong các quy định tại các văn bản nêu trên.

3. Để bảo đảm tính chính xác số liệu quyết toán và tính tuân thủ pháp luật, tại Khoản 3 Điều 70 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP nêu trên đã quy định: Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụng ngân sách, cơ quan tài chính duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho đơn vị dự toán cấp I.

4. Các quy định nêu trên được đưa vào Luật Ngân sách nhà nước Quốc hội đã thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII ngày 25/6/2015.

Vì vậy, đề nghị Sở Tài chính tổ chức thực hiện xét duyệt, thẩm định, thông báo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định tại các văn bản nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, Vụ NSNN(8)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8845/BTC-NSNN năm 2015 về xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan đơn vị do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.512

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242