Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 876/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 10/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/VPCP-KTN
V/v dự thảo Quyết định của TTg về việc xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các văn bản: Số 3628/TTr-BNN-KTHT ngày 08 tháng 10 năm 2013, số 65/TTr-BNN-KTHT ngày 09 tháng 01 năm 2014 về việc dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có ý kiến như sau:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện điều kiện công nhận huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới của dự thảo Quyết định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo hướng:

1. Trước mắt, giữ tỷ lệ huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (75% số xã trong huyện và 80% số huyện trong tỉnh đạt nông thôn mới); đối với 25% số xã trong huyện và 20% số huyện trong tỉnh còn lại chưa đạt đủ 19 tiêu chí cần chia ra:

- Những tiêu chí chủ yếu, quan trọng phải đạt quy định;

- Những tiêu chí khác còn lại phải đạt khoảng 70-80% so với quy định.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì nghiên cứu nếu cần thiết thay đổi tỷ lệ các xã trong huyện, các huyện trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới khi công nhận Huyện, Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới thì đề xuất sửa đổi, quy định tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, hoàn thiện dự thảo Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Thành viên BCĐTW Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Lĩnh 50

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 876/VPCP-KTN ngày 10/02/2014 dự thảo Quyết định về xét công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.316

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!