Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8328/VPCP-TCCV năm 2015 về dự thảo Nghị định quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8328/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8328/VPCP-TCCV
V/v dự thảo Nghị định quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, b nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đ nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 3960/TTr-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2015 về việc ban hành Nghị định quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối vi công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định theo hướng:

- Xây dựng 2 nhóm quy định riêng về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển áp dụng đối với đối tượng là công chức và viên chức, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng nhóm;

- Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp về việc quy định công tác quy hoạch trong dự thảo Nghị định.

- Không quy định b nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý trong trường hợp tổ chức thi tuyển lãnh đạo, quản lý;

- Lấy ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan, nhất là về trách nhiệm của người đứng đầu trong bổ nhiệm nhân sự và về việc quản lý viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Trình Chính ph trong tháng 11 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
-
Bộ Tư pháp;
-
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH, KGVX, TCCB, TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, TCCV(3).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8328/VPCP-TCCV năm 2015 về dự thảo Nghị định quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.746
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108