Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8145/UBND-NC năm 2013 thiết lập hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 8145/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8145/UBND-NC
V/v: thiết lập hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành;
- Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

 

Để triển khai có hiệu quả Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính; Văn bản số 5957/BTP-KSTT ngày 19 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu:

1. Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban, ngành:

- Phân công 02 cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm 01 lãnh đạo đơn vị và 01 lãnh đạo Phòng Pháp chế (đối với đơn vị chưa hoặc không có Phòng Pháp chế thì bố trí 01 lãnh đạo phòng liên quan).

2. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã:

- Quyết định chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính sang Phòng Tư pháp.

- Bố trí 02 cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm 01 lãnh đạo UBND quận, huyện, thị xã và 01 cán bộ lãnh đạo Phòng Tư pháp.

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn bố trí các cán bộ đầu mối là 01 Công chức Tư pháp cấp xã làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã lập danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các đơn vị gửi về Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trước ngày 05/11/2013 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực TU, HĐND Thành phố (để báo cáo);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- CVP, PCVP UBND TP N.V.Hoạt;
- NC, TH, HCTC;
- Lưu: VT, STP (10b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8145/UBND-NC năm 2013 thiết lập hệ thống đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.584
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93