Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 812/SXD-CV năm 2014 hướng dẫn quy trình thẩm tra công trình xây dựng cơ bản do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 812/SXD-CV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Văn Tiến
Ngày ban hành: 03/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 812/SXD-CV
V/v hướng dẫn quy trình thẩm tra các công trình xây dựng cơ bản

Bắn Kạn, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Các đơn vị chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh

Trong thời gian qua việc thực hiện công tác thẩm tra theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ Xây dựng Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh do chưa thống nhất trong cách hiểu nên còn một số vướng mắc. Để đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật và thống nhất cách tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh, Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện công tác thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình như sau:

1. Đối với các công trình thuộc trách nhiệm thẩm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (theo Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn Về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn) chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng để thẩm tra theo quy định.

2. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện thẩm tra thiết kế thì cơ quan này được chỉ định 01 đơn vị tư vấn có đủ điều kiện và đã đăng ký thông tin năng lực với Sở Xây dựng để thực hiện thẩm tra thiết kế. Trong trường hợp này chủ đầu tư phải lập kế hoạch đấu thầu trình người quyết định đầu tư phê duyệt, chỉ định thầu theo kế hoạch đấu thầu được phê duyệt, ký kết hợp đồng và thực hiện thanh toán chi phí thẩm tra với đơn vị tư vấn thẩm tra đã được chỉ định.

3. Mức phí, chi phí thẩm tra theo quy định tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC như sau:

3.1 Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện toàn bộ công việc thẩm tra thì cơ quan này thu phí thẩm tra theo mức thu quy định tại Phụ lục số 1 Biểu mức phí ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC .

3.2 Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, tổ chức tư vấn hoặc cá nhân cùng thực hiện thẩm tra đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì cơ quan quản lý nhà nước thu phí thẩm tra theo quy định tại Phụ lục số 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 75/2014/TT-BTC. Chi phí cho tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiểm thẩm tra do chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân theo mức chi phí quy định của Bộ Xây dựng (Theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

3.3 Đối với trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện chỉ định đơn vụ tư vấn thực hiện thẩm tra (Theo Khoản 2 văn bản này) thì cơ quan quản lý nhà nước không thu phí thẩm tra. Chi phí thẩm tra được chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện thẩm tra theo mức chi phí quy định của Bộ Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- Trang TTĐT Sở XD; các phòng, ban;
- Lưu VT, QLXD.

GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 812/SXD-CV năm 2014 hướng dẫn quy trình thẩm tra công trình xây dựng cơ bản do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.321

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0