Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8105/VPCP-V.I 2021 thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp công dân

Số hiệu: 8105/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 05/11/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8105/VPCP-V.I
V/v thực hiện kiến nghị của UBTVQH về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có Báo cáo số 55/BC-UBTVQH15 ngày 15 tháng 10 năm 2021 về kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021 (Văn bản xin sao gửi kèm theo). Đthực hiện các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức có liên quan trên cơ sở nhận xét, đánh giá của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có các biện pháp cụ thể chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tchức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của y ban Thường vụ Quốc hội nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo y ban Thường vụ Quốc hội kết quả thực hiện, đồng kính gửi Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Thanh tra Chính phủ:

a) Chủ trì, phối hp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành quy định điều kiện xem xét lại quyết định giải quyết khiếu nại về hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đã hết thời hiệu khởi kiện ra Tòa án nhân dân nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại.

b) Khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định về cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

c) Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo.

d) Tổng kết, đánh giá việc thực hiện kim tra, rà soát lại các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để có lộ trình giải quyết dứt điểm từng vụ việc và đề xuất cấp có thm quyền có giải pháp phù hp đối với những vụ việc tồn đọng, kéo dài có nguyên nhân vướng mắc do chính sách, pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng cơ chế tiếp công dân trực tuyến đối với những vụ việc phức tạp, đông người để hạn chế tình trạng công dân tập trung đông người lên các cơ quan Trung ương và góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như bảo đảm công tác an toàn về phòng, chống dịch Covid-19; nghiên cứu kiến nghị sửa đi, bsung Luật tiếp công dân quy định việc ủy quyền tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

e) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các kiến nghị sau giám sát của y ban Thường vụ Quốc hội, tng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và y ban Thường vụ Quốc hội.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013, hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội sửa đi Luật Đất đai, trong đó cần quan tâm hơn đến việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, tách biệt mục đích thu hồi đất vì lợi ích công cộng và mục đích kinh tế - xã hội, thương mại đcó cơ chế bồi thường, htrợ riêng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, Nhà nước và người dân có đất bị thu hồi; hoàn thiện cơ chế định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, sát với giá thị trường; tính đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế và chính sách về kinh tế đất đai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH;
- VPQH, VPTW, VPCTN;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: QHĐP, TH, CN, NN;
- Lưu: VT, V.I (3),
HG.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8105/VPCP-V.I thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày 05/11/2021 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.178

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!