Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7856/VPCP-NC năm 2013 thực hiện Quyết định 738/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7856/VPCP-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quang Thắng
Ngày ban hành: 19/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7856/VPCP-NC
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 13/5/2013 của TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng tại công văn số 5957/BQP-KHĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 6528/BKHĐT-QPAN ngày 06 tháng 9 năm 2013, của Bộ Tài chính tại công văn số 11692/BTC-VI ngày 03 tháng 9 năm 2013, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 3292/BLĐTBXH-KHTC ngày 30 tháng 8 năm 2013 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình 504 giai đoạn đến năm 2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Về nhu cầu vốn và khả năng bảo đảm ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình 504, phương án quản lý kế hoạch và sử dụng ngân sách nhà nước trong các dự án khắc phục hậu quả bom mìn

Giá trị tổng nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn quy định tại Quyết định số 738/QĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ chỉ mang tính chất khái toán để làm cơ sở cho công tác vận động tài trợ là mục tiêu chính của Chương trình 504. Việc bố trí kinh phí thực hiện cho từng nhiệm vụ, dự án tùy thuộc vào khả năng cân đối của ngân sách nhà nước. Hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương có dự án khắc phục hậu quả bom mìn báo cáo nhu cầu kế hoạch và dự toán ngân sách gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đồng thời gửi về Bộ Quốc phòng (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 504). Trên cơ sở số liệu về thực trạng bom mìn do Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 504 xác định, tình hình triển khai thực hiện và khả năng bảo đảm ngân sách nhà nước của năm kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối vốn đầu tư phát triển, Bộ Tài chính cân đối vốn sự nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phân bổ cho các Bộ, ngành và địa phương. Ngoài ra, các địa phương cần chủ động cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện. Hàng năm, các Bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 504 về kết quả thực hiện các dự án để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về cơ chế thực hiện các nhiệm vụ, dự án rà phá bom mìn

Đối với các dự án đang thực hiện (chuyển tiếp) bằng nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 504 tiếp tục triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ; thời gian thực hiện đến hết 2015. Đối với các dự án mở mới kể từ năm 2014 thực hiện theo cơ chế giao nhiệm vụ cho các lực lượng chuyên trách của quân đội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Quốc phòng, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ QPAN);
- Bộ Tài chính (Vụ I);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quang Thắng, Trợ lý TTg Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: TH, QHQT;
- Lưu: VT, NC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7856/VPCP-NC năm 2013 thực hiện Quyết định 738/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.154
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41