Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 726/QLCL-TTPC năm 2015 rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 726/QLCL-TTPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 19/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726 /QLCL-TTPC
V/v rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2015

 

Kính gửi: Tổng Cục thủy sản

Thực hiện Quyết định 367/QĐ-BNN-PC ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 của Bộ; tại Phụ lục kèm theo Quyết định 367/QĐ-BNN-PC , phân công đơn vị chủ trì, tham gia thực hiện kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015, theo đó Tổng cục Thủy sản chủ trì thực hiện rà soát nhóm TTHC, quy định liên quan đến xuất khẩu thủy sản từ giai đoạn nuôi trồng, khai thác, nhập khẩu nguyên liệu, chế biến đến xuất khẩu (Stt 1 Mục I Phụ lục kèm theo Quyết định 367/QĐ-BNN-PC); Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là đơn vị phối hợp.

Qua rà soát, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản gửi Tổng cục Thủy sản nhóm TTHC, quy định liên quan đến công đoạn thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của Cục như sau:

Danh mục các thủ tục hành chính; bảng kê chi tiết các TTHC (phụ lục kèm theo).

Đề nghị Tổng cục Thủy sản tổng hợp báo cáo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để b/c);
- PCT. TBNga (để biết);
- Phòng CL1 (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN
(liên quan đến công đoạn thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Cục Quản lý Chất lượng NLS&TS)

Stt

Thủ tục hành chính

Văn bản QPPL quy định TTHC

Bảng kê chi tiết các TTHC

Ghi chú

1

Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định việc kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

Cục QLCL NLS&TS chủ trì xây dựng thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL và tổ chức thực hiện các TTHC

2

Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

3

Cấp lại Chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu.

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy địnhviệc kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

Cục QLCL NLS&TS chủ trì xây dựng thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL và tổ chức thực hiện các TTHC

4

Xử lý trường hợp lô hàng thủy sản sản xuất khẩu bị cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu cảnh báo không bảo đảm ATTP

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

5

Kiểm tra chứng nhận cơ sở SXKD thủy sản xuất khẩu đủ điều kiện đảm bảo ATTP

Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy địnhviệc kiểm tra, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

Cục QLCL NLS&TS chủ trì xây dựng thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT và Quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL và tổ chức thực hiện các TTHC

6

Cấp lại giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở SXKD thực phẩm thủy sản xuất khẩu

Được ban hành theo quyết định 543/QĐ-BNN-QLCL ngày 25/3/2014

7

Kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất khẩu dùng làm thực phẩm

Thông tư 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010

Được ban hành bằng Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010

Cục Thú ý là cơ quan đầu mối trình ban hành việc công bố TTHC

8

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Quyết định số 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008

Cục QLCLNLS&TS là cơ quan đầu mối thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết 57/NQ-CP

9

Giấy xác nhận cam kết sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu

Thông tư 28/2011/TT- BNNPTNT ngày 25/4/2014

Tổng Cục thủy sản và đơn vị đầu mối soạn thảo trình Bộ Quyết định công bố TTHC này

 

CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 726/QLCL-TTPC năm 2015 rà soát, thống kê thủ tục hành chính theo Quyết đinh 367/QĐ-BNN-PC do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77