Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 720/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý kiến nghị địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 720/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 720/VPCP-QHĐP
V/v giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý kiến nghị địa phương

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28 tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành chủ trì nghiên cứu, xử lý các kiến nghị (bản tổng hợp kèm theo), có văn bản trả lời địa phương và đồng gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 28 tháng 02 năm 2019. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, đề nghị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, NC, TKBT, ĐMDN, QHQT, V.I, TCCV, TH;
- Lưu: VT, QHĐP (3)Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng

 

TỔNG HỢP KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2018 THUỘC THẨM QUYỀN XỬ LÝ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Công văn số 720/VPCP-QHĐP ngày 21 tháng 01 năm 2019)

STT

Nội dung kiến nghị

Địa phương

1.

Đề nghị có các chính sách về tích tụ ruộng đất, cho doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp để đầu tư sản xuất tập trung, quy mô lớn tạo điều kiện áp dụng cơ giới hóa và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản theo hướng: Chính quyền cấp xã, cấp huyện đứng ra làm trung gian cho doanh nghiệp thuê đất của bà con nông dân với thời hạn từ 20-30 năm (trường hợp phần lớn hộ dân đồng thuận, chỉ còn số ít không đồng thuận cần có giải pháp bắt buộc dồn đổi ruộng của các hộ này sang khu vực khác để có diện tích tập trung cho doanh nghiệp thuê) và ngược lại, cần có quy định doanh nghiệp phải sử dụng lao động địa phương để giải quyết việc làm cho những người không tham gia vào sản xuất công nghiệp, dịch vụ còn lại ở địa phương

Bắc Giang

2.

Đề nghị hướng dẫn thực hiện Luật đất đai, Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật nhà ở: Cho phép các dự án đã đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án theo pháp luật đấu thầu và đầu tư, đồng thời nhà đầu tư đã ứng tiền giải phóng mặt bằng thì không phải đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất.

Hưng Yên, Thanh Hóa

3.

Đề nghị hướng dẫn Luật Đất đai và Luật Đầu tư quy định về việc chấm dứt dự án và thu hồi đất: Luật Đầu tư quy định chấm dứt dự án sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện trong khi Luật Đất đai cho phép gia hạn sử dụng đất 24 tháng và nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án.

Hưng Yên, Thanh Hóa

4.

Đề nghị tăng mức nhận chuyển nhượng sử dụng đất đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản; tăng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp để tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Hưng Yên, Thanh Hóa

5.

Xem xét có cơ chế để huy động vốn của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kè tạo bãi khôi phục rừng phòng hộ ven biển, kết hợp với đầu tư khai thác du lịch sinh thái, điện gió, điện năng lượng mặt trời, như: chính sách về đất đai, về rừng

Cà Mau

6.

Sớm phê duyệt hoặc chỉ đạo thực hiện Đề án "Thí điểm tập trung, tích tụ đất đai, phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình", tạo thuận lợi cho việc tích tụ ruộng đất, hình thành các quan hệ sản xuất mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân

Thái Bình

7.

Đề nghị Bộ chỉ đạo Tổng cục địa chất và khoáng sản đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác điều tra đánh giá và sớm có kết luận về nguyên nhân gây ra sụt lún tại huyện Chợ Đồn để địa phương có cơ sở chỉ đạo ổn định sản xuất và đời sống nhân dân tại địa phương

Bắc Kn

8.

Đề nghị hỗ trợ kinh phí triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh cho tỉnh

Vĩnh Phúc

9.

Đề nghị cho phép giao đất công ích ổn đnh 20 - 30 năm để có thể tích tụ ruộng đất, tăng quy mô, thu hút doanh nghiệp đầu tư nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao

Bắc Ninh

10.

Đnghị có cơ chế, chính sách để người có nhu cầu thuê, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người có đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng hiệu quả thấp

Hòa Bình

11.

Đề nghị kịp thời xử lý các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp Luật đất đai, Luật Bảo vệ môi trường

Hải Dương

12.

Đề nghị có quy định hướng dẫn về định giá đất của các công ty nông, lâm nghiệp đã được chuyển đổi từ các nông, lâm trường trước đây

Hòa Bình

13.

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 208/TB-VPCP ngày 05/6/2018 kết luận của Thtướng Chính phủ tại cuộc họp tổng kết công tác chỉ đạo để ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển. Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về phục hồi môi trường biển, hoạt động của dự án Formosa, bảo đảm tình hình an ninh trật tự, hỗ trợ tăng cường tuyên truyền quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư và du lịch biển 4 tỉnh miền Trung

Hà Tĩnh

14.

Đề nghị sớm phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016- 2020) của tỉnh Quảng Nam, để tỉnh có cơ sở tổ chức thực hiện; Đề nghị Chính phủ xem xét, phê duyệt hồ sơ “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đạt kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre”; trong đó, phê duyệt cho tỉnh được chuyển 2.584ha chỉ tiêu sử dụng đất rừng đặc dụng sang rừng phòng hộ theo Tờ trình số 4711/TTr-UBND ngày 18/10/2017 và Tờ trình s 4937/TTr-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh Bến Tre

Quảng Nam, Bến Tre

15.

Đnghị sớm quyết định việc giao vùng biển, làm cơ sở để cấp phép nhận chìm vật chất nạo vét trong quá trình thi công dự án Khu liên hp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất

Quảng Ngãi

16.

Đề nghị tạo điều kiện để tỉnh tham gia vào các chương trình của Chính phủ về an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

Phú Yên

17.

Đề nghị Bộ sớm trình Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2013, trong đó bổ sung quy định về chế độ sử dụng đất đối với các công trình xây dựng đa năng có kết hợp chức năng để ở (condotel, officetel, resort) để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với loại hình bất động sản này

Khánh Hòa

18.

Trong thời gian qua, mặc dù địa phương đã có nhiều cố gắng bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số và sắp xếp, ổn định dân di cư tự do nhưng vẫn còn tình trạng một số hộ đng bào dân tộc thiểu số chưa ổn đnh nơi ở, nơi sản xuất do chưa có quỹ đất để sắp xếp, bố trí. Đổn định dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đề nghị xem xét cho tỉnh cơ chế đặc thù được sử dụng diện tích đất tại các Công ty nông, lâm nghiệp và các dự án sử dụng đất không hiệu quả hoặc bị lấn chiếm, xâm canh, xâm cư, sử dụng trái phép (đất trên giấy tờ là đất lâm nghiệp nhưng trên thực tế không còn rừng, đã bị chuyển thành đất ở, đất sản xuất từ nhiều năm), khó có khả năng thu hồi, để bố trí đất ở và đất sản xuất cho những hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực sự thiếu đất (hộ chưa từng được bố trí đất ở, đất sản xuất hoặc bố trí chưa đủ diện tích) và tái đnh cư tại chỗ đối với dân di cư tự do (những vùng đã thành buôn, làng, có nơi ở và nơi sản xuất ổn định)

Đắk Lắk

19.

Nghị định 57 khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giao UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai. Tuy nhiên, địa phương gặp khó khăn trong việc xây dựng cơ chế nêu trên. Do vậy, kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn các địa phương thực hiện quy định nêu trên

Sóc Trăng

20.

Liên quan kiến nghị điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản titan và điều chỉnh Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030: Kiến nghị Bộ sớm thống nhất với tỉnh Bình Thuận khoanh định khu vực dự trữ khoáng sản titan có thời hạn và khu vực dự trữ khoáng sản titan lâu dài để sớm trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản titan quốc gia tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 theo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 328/TB-VPCP ngày 30/8/2018 và Thông báo số 128/TB-BTNMT ngày 09/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bình Thuận

21.

Về xử lý môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân: kiến nghị Bộ sớm trình đề xuất đưa Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân vào chương trình giám sát đặc biệt và thành lập Tổ giám sát của Trung ương để giám sát tình hình môi trường tại khu vực này theo đề nghị tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bình Thuận

Bình Thuận

22.

Đề nghị rà soát, bổ sung, sửa đổi các chính sách, quy định của pháp luật về đất đai, chuyển quy định từ bảo vệ đất lúa sang bảo vệ đất nông nghiệp, tạo thuận lợi cho tích tụ, tập trung ruộng đất nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn có sức cạnh tranh và hiệu quả cao. Tạo cơ chế linh hoạt, chủ động hơn cho địa phương trong quản lý, sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương

Vĩnh Long

23.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định chủ trương đầu tư dự án; trong khi đó, thủ tục, hồ sơ yêu cầu quyết định chủ trương đầu tư tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014 không bao gồm thủ tục môi trường. Việc yêu cầu phê duyệt báo cáo tác động môi trường trước khi quyết định chủ trương đầu tư tại Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 là không hợp lý, vì nếu thành phần hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền thì nhà đầu tư phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền của đcó báo cáo tác động môi trường, song không phải nhà đầu tư nào cũng nhận được quyết định chủ trương đầu tư (chấp thuận đầu tư), đồng thời không thể thực hiện đúng thời gian thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư. Kiến nghị sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 cho phù hợp

Trà Vinh

24.

Đề nghị hỗ trợ thành phố Đà Nng và tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án khơi thông sông Cổ Cò và hệ thống hạ tầng dọc 2 bờ sông nhằm phát huy lợi thế, thúc đẩy phát triển du lịch đường sông và phát triển kinh tế - xã hội của 2 địa phương

TP Đà Nng

25.

Về dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê; đề nghị sớm xem xét quyết định dừng (kết thúc) dự án đđịa phương tập trung giải quyết tồn đọng, điều chỉnh định hướng phát triển Quy hoạch tổng thể đến năm 2020 và lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030

Tĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 720/VPCP-QHĐP năm 2019 về giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xử lý kiến nghị địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226