Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7123/BKHĐT-KTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đỗ Thành Trung
Ngày ban hành: 30/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7123/BKHĐT-KTNN
V/v trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại văn bản số 639/TTg-KTTH ngày 12/7/2023 về việc phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan xem xét, xử lý theo quy định kiến nghị đơn giản hoá thủ tục đầu tư nhà máy chế biến thủy sản đầu tư nâng công suất, đổi mới công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, rà soát các quy định và quy định pháp luật liên quan về kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), có ý kiến như sau:

- Điều 41 Luật Đầu tư quy định về Điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó:

+ Tại khoản 2 Điều 41 của Luật Đầu tư năm 2020 quy định: “Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”. Như vậy, đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư khi thực hiện việc điều chỉnh dự án (nâng công suất/đổi mới công nghệ) làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

+ Theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư năm 2020 : “Nhà đầu tư có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc trường hợp thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư”. Như vậy, đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư khi thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư thì phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Quy định nêu trên nhằm thực hiện hoạt động quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chuyển giao công nghệ (đối với công nghệ hạn chế chuyển giao) và thống nhất trong tất cả các dự án đầu tư.

- Theo quy định về trình tự thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư tại các Điều 44, 45, 46 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án, cơ quan được lấy ý kiến thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định chỉ có ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư mà không có ý kiến về những nội dung đã được thẩm định trước đó. Như vậy, khi điều chỉnh dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại điểm e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Do đó, thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương trong trường hợp này đã được đơn giản hóa và khác với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu như Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã nêu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam biết và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTg);
- Bộ NN&PTNT (để phối hợp);
- Cổng thông TTĐT Chính phủ;
- Các đơn vị: PC, PTDN;
- Lưu: VT, KTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Thành Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7123/BKHĐT-KTNN ngày 30/08/2023 trả lời kiến nghị của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


155

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!