Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6704/BTNMT-TCCB về triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số hiệu: 6704/BTNMT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 13/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6704/BTNMT-TCCB
V/v triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phê duyệt Quyết định số 1000/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, đối tượng lấy phiếu điều tra xã hội học đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường là lãnh đạo sở, lãnh đạo cấp phòng của 63 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và lãnh đạo các vụ, cục, tổng cục, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính của Bộ.

Để có đầy đủ thông tin phục vụ công tác ghi phiếu điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ gửi kèm theo Công văn này Báo cáo tóm tắt kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung và các đơn vị trực thuộc Bộ nghiên cứu, thực hiện ghi phiếu điều tra.

Bộ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ quan tâm nghiên cứu, ghi phiếu điều tra xã hội học kịp thời, đầy đủ, phản ánh được những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB, NQ107.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Phương Hoa

 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:   /BC-BTNMT

Hà Nội, ngày  tháng  năm 2019

 

BÁO CÁO TÓM TẮT

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số    /BTNMT-TCCB ngày    tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Năm 2019 công tác công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch CCHC và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1.1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC

Bộ tiếp tục quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ CCHC. Gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đơn vị; đưa nội dung, kết quả thực hiện CCHC vào nội dung giao ban định kỳ của đơn vị; lồng ghép nhiệm vụ CCHC với các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

Bộ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Bộ TN&MT tại Quyết định số 1386/QĐ-BTNMT ngày 03/6/2019. Kế hoạch xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ với các Bộ, ngành và với các Sở TN&MT trong công tác chỉ đạo điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, trong đó, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về tài nguyên và môi trường; bám sát địa phương cơ sở nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, cấp bách; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ; đối thoại, lắng nghe, giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn của người dân, doanh nghiệp.

Bộ đã tổ chức các hội nghị giao ban công tác quản lý TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Nam và phía Bắc. Các hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được, thảo luận, bàn các giải pháp tháo gỡ các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực TN&MT đang là điểm nghẽn, rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, của vùng; xác định những vấn đề lớn trong hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, môi trường và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung ưu tiên của ngành trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và các năm tiếp theo.

Nhằm đẩy mạnh hệ thống chia sẻ kết nối thông tin chỉ đạo điều hành, xử lý văn bản điện tử gắn với chữ ký số trong toàn ngành qua Hệ thống tương tác giữa Bộ với các Sở TN&MT, ngày 06/9/2019 Bộ đã có văn bản gửi1 các Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành TN&MT.

Tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả của 03 đường dây nóng, cụ thể: đường dây nóng do Thanh tra Bộ quản lý đã tiếp nhận 95 thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về TN&MT; đường dây nóng do Tổng cục Quản lý đất đai quản lý, đã tiếp nhận và giải quyết 142 thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm đất đai; đường dây nóng do Tổng cục Môi trường quản lý đã tiếp nhận 389 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường2.

1.2. Công tác tuyên truyền CCHC

Bộ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành và các tổ chức, cá nhân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác CCHC, đồng thời xây dựng hướng dẫn xét khen thưởng hàng năm, trong đó coi nội dung CCHC là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng. Trong các kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua đều lấy tiêu chuẩn CCHC làm tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng.

Ngày 14/12/2018, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ TN&MT (hiệu lực văn bản từ ngày 01/02/2019), trong đó, đã đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo trong việc tổ chức họp tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ bằng hình thức họp trực tuyến; ngày 28/11/2019, Bộ đã tổ chức tọa đàm về CCHC với chủ đề “CCHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường”.

Tính đến ngày 28/11/2019, Cổng thông tin điện tử Bộ đã tổng hợp, biên tập, đăng tải hơn 2.000 tin bài về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ, cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Xây dựng và đưa vào hoạt động các chuyên trang, chuyên mục giúp cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với các thông tin ngành tài nguyên và môi trường như: Tham vấn chính sách; Chuyên trang Chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường; Thông tin kết luận thanh tra các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xây dựng 12 chuyên trang tuyên truyền các sự kiện lớn của Bộ ...

1.3. Công tác kiểm tra CCHC

Bộ đã hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra công tác CCHC; tổ chức kiểm tra trực tiếp tại 12/12 đơn vị trực thuộc Bộ3 theo kế hoạch (trong đó, 11 đơn vị đã hoàn thành việc kiểm tra, 01 đơn vị đang thực hiện kiểm tra). Qua kiểm tra cho thấy trong năm 2019 lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm hơn, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC của đơn vị quyết liệt hơn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019

1. Cải cách thể chế

1.1. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Theo Chương trình năm 20194, Bộ phải xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 44 văn bản quy phạm pháp luật (bao gồm: 02 luật, 01 nghị quyết, 08 nghị định, 04 quyết định và 29 thông tư). Tính đến hết tháng 11/2019, kết quả cụ thể như sau:

- Về các dự án Luật: Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 08/7/2019 thì dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đất đai và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Bảo vệ môi trường do Bộ chủ trì sẽ trình Chính phủ trong tháng 02/2020; trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua trong năm 2020. Hiện nay, Bộ đang tích cực xây dựng, hoàn thiện các dự thảo: tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; họp nhóm chuyên gia, báo cáo Thường trực Chính phủ để xin ý kiến về nội dung sửa đổi trước khi gửi lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan,….

- Về các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng: các đơn vị đã trình Bộ để xem xét ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 30/44 văn bản (đạt 68%); còn lại 14 văn bản (04 nghị định và 08 thông tư) đang được các đơn vị tích cực triển khai xây dựng, hoàn thiện để trình Bộ xem xét ban hành hoặc trình Chính phủ xem xét, ban hành.

Bên cạnh việc thực hiện Chương trình năm 2019, Chính phủ, Bộ trưởng đã ban hành 09 văn bản (07 nghị định; 02 thông tư) đã trình Chính phủ năm 2018 và nằm ngoài Chương trình năm 2019. Như vậy, tính chung trong năm 2019, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 25 văn bản (07 nghị định, 18 thông tư).

1.2. Công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Bộ đã tổ chức rà soát, tổng hợp các quy định pháp luật vướng mắc, chồng chéo trong hệ thống pháp luật về TN&MT và đề xuất xử lý, khắc phục; đồng thời tổ chức rà soát, thu thập các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Bộ đã tiến hành kiểm tra và làm việc trực tiếp với UBND tỉnh Lào Cai và UBND tỉnh Yên Bái5. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2014 - 2018, hiện tại đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư để xử lý đối với các văn bản hết hiệu lực sau khi Bộ công bố kết quả hệ thống hóa.

1.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Bộ tiếp tục duy trì việc xây dựng, gửi các bản tin về chính sách và pháp luật liên quan đến tài nguyên và môi trường hàng tháng gửi Lãnh đạo Bộ, các đơn vị và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; duy trì và vận hành Trang tin xây dựng chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường với lượng truy cập trung bình khoảng hơn 4.000 lượt/ngày. Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hoặc dự thảo văn bản được xây dựng trong năm 2019 cũng đã được đăng tải, lấy ý kiến, phổ biến, giới thiệu trên trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ được giao chủ trì xây dựng.

Bộ cũng đã chủ trì tổ chức Hội thảo phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung phổ biến Nghị định số 40/2019/NĐ- CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường tại tỉnh Nghệ An vào ngày 30- 31/5/2019 và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13-4/5/2019; tổ chức hướng dẫn hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019; xây dựng thông cáo báo chí đối với 03 văn bản mới được ban hành6.

1.4. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ

Thanh tra Bộ và các đơn vị đã triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 theo quy định.

Về công tác tiếp dân, Bộ đã tổ chức tiếp 357 lượt công dân với 726 người, trong có 51 lượt đoàn đông người (với 396 người), Lãnh đạo Bộ tiếp 67 lượt với 112 người, có 13 đoàn đông người; Thanh tra Bộ tiếp 290 lượt với 614 người.

Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai.

Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, Bộ nhận được 3.528 lượt đơn chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 95,03%) là cấp/thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khiếu nại hành chính tập trung nhiều vào giá bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, việc thu hồi đất không đúng quy định của pháp luật, tố cáo hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai ngoài ra là tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ. Các việc đủ điều kiện xử lý, thuộc thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết của Bộ TN&MT chỉ có 33 vụ.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1. Về kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư, kinh doanh trong quá trình lập đề nghị, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Bộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong việc duy trì kiểm soát chặt chẽ quy định, thủ tục hành chính (TTHC) ngay từ khâu lập đề nghị xây dựng đến khâu soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật . Các đơn vị đã và đang tiếp tục đánh giá tác động quy định, TTHC tại 04 văn bản (02 dự án Luật, 01 nghị định, 01 thông tư). Năm 2019, Chính phủ đã ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật để quy định 58 TTHC, trong đó ban hành mới: 05 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế: 27 TTHC; bãi bỏ 26 TTHC.

Bộ đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó, đã rà soát và đề xuất sửa đổi các nội dung đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn7 và dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường8.

2.2. Về công bố, kiểm tra, giải quyết TTHC

Bộ đã ban hành Quyết định số 3998/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2019 công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các đơn vị trực thuộc Bộ; Quyết định số 3999/QĐ-BTNMT ngày 28/12/2018 về Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2019.

Thực hiện công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC mới ban hành, TTHC được thay thế và TTHC bị bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ, bao gồm: viễn thám (Quyết định số 166/QĐ-BTNMT ngày 22/01/2019), đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý (Quyết định số 1552/QĐ-BTNMT ngày 21/6/2019); môi trường (Quyết định số 1552/QĐ-BTNMT ngày 21/6/2019).

Bộ đã chỉ đạo thực hiện kiểm tra việc giải quyết TTHC trong các lĩnh vực môi trường, biển và hải đảo theo kế hoạch của Tổ công tác được thành lập tại Quyết định số 616/QĐ-BTNMT ngày 28/02/2018 của Bộ về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ, giải quyết kiến nghị của địa phương.

Triển khai việc xây dựng bộ câu hỏi/câu trả lời liên quan đến những vấn đề thường gặp trong giải quyết TTHC; xây dựng báo cáo phục vụ kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019 theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ; thực hiện báo cáo tình hình kết quả thực hiện kiểm soát TTHC định kỳ gửi Văn phòng Chính phủ theo quy định.

Trong năm 2019 (tính đến ngày 08/11/2019), Bộ thực hiện xử lý tổng số 2.946 hồ sơ, trong đó tiếp tục xử lý 1.234 hồ sơ chuyển tiếp và 1.712 hồ sơ nộp mới (hồ sơ năm 2019). Thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 1.863 hồ sơ. Tiếp nhận 32.422 văn bản đến và 1.733 văn bản mật; kiểm tra thể thức và phát hành 10.886 văn bản đi và 479 văn bản mật; tiếp nhận, phân loại và chuyển giải quyết 1.029 đơn thư khiếu nại.

Bảo đảm vận hành các hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân, đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công của Bộ. Tính đến ngày 25/11/2019, Bộ tiếp nhận tổng số 1.131 ý kiến của công dân, đã trả lời 1.063 ý kiến thuộc các lĩnh vực: đất đai, môi trường, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, đo đạc bản đồ và thông tin địa lý, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo, khí tượng thủy văn.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

Bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018; Bộ đã báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015; tổ chức xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 và đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt vào tháng 10/2019; tập trung rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu của Bộ Nội, Bộ đã rà soát, đánh giá về mô hình tổ chức hiện nay và đề xuất phương án sắp xếp lại đối với các tổng cục trực thuộc Bộ; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chuyển Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam thành Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam.

Thực hiện giao biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2019 cho các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ theo cơ sở biên chế công chức năm 2019 được Bộ Nội vụ giao tại Quyết định số 1895/QĐ-BNV ngày 17/8/2018 và số lượng người làm việc được Bộ Nội vụ giao năm 2018; xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp năm 2020 gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

Thực hiện yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ, Bộ đã xây dựng danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành TN&MT của các tổ chức hành chính thuộc ngành TN&MT từ Trung ương đến địa phương gửi Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương xem xét, thẩm định; hiện tại đang triển khai xây dựng danh mục vị trí việc làm viên chức và công chức cấp xã.

Thực hiện rà soát kiện toàn, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành; thực hiện việc cử nhân sự tham gia các Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, Ban soạn thảo, Tổ biên tập các tổ chức phối hợp liên ngành, Tổ soạn thảo, Tổ biên tập các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu công tác.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

4.1. Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và chính sách tinh giản biên chế

Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức rà soát các quy định, quy chế về quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thể chế hóa, cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quy hoạch, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ bảo đảm phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của Bộ, của Ngành.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và kiểm tra công tác cán bộ; xây dựng, tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ về công tác tổ chức cán bộ của Bộ TN&MT9; thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 16/4/2019 của Ban Bí thư về kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị10.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu11; phê duyệt chủ trương thực hiện thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng thuộc các Tổng cục trực thuộc Bộ12.

Chỉ đạo rà soát quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2019 - 2021, 2021 - 2026. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý một số đơn vị trực thuộc Bộ theo Nghị quyết số 34-NQ/BCSĐTNMT ngày 23/4/2018 của Ban Cán sự đảng Bộ; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện luân chuyển, sắp xếp, bố trí cán bộ, thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, trong đó lưu ý các vị trí làm việc liên quan tới công tác thanh tra, tài chính, cấp phép.

Rà soát, đánh giá việc thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Nội vụ về việc báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; Bộ Y tế về việc báo cáo rà soát danh mục vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực y tế và một số báo cáo khác theo đề nghị của các Bộ, ngành.

Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức13.

4.2. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 28/12/2018, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã phê duyệt Quyết định số 4005/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ TN&MT năm 2019 với mục tiêu: trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ, hoạt động nghề nghiệp; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý, điều hành nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chuyên sâu, chuyên nghiệp, có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức và vị trí việc làm. Đến nay, Bộ đã thực hiện triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng bám sát theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đã được phê duyệt 14.

Để đáp ứng tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở TN&MT thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 15/8/2019, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ TN&MT tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý TN&MT dành cho Lãnh đạo Sở TN&MT khóa IV cho 52 học viên là các Giám đốc, Phó Giám đốc và các đồng chí được quy hoạch các chức danh lãnh đạo Sở đến từ 22 Sở TN&MT của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ quản lý về TN&MT góp phần nâng cao thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của Lãnh đạo Sở TN&MT.

5. Cải cách tài chính công

Tiếp tục rà soát để sửa đổi quy chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ TN&MT theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; đang tiếp tục rà soát để sửa đổi Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ; xây dựng, ban hành Quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của Bộ theo Nghị định số 152/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Đã ban hành Quyết định số 2234/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2019 phê duyệt điều chỉnh Chương trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ TN&MT theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TN&MT.

Đã ban hành 06 bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ (lĩnh vực đất đai, lĩnh vực địa chất và khoáng sản, lĩnh vực biển và hải đảo, lĩnh vực tài nguyên nước, lĩnh vực đo đạc và bản đồ, lĩnh vực môi trường).

Tổ chức xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 đối với các đơn vị trực thuộc Bộ theo đúng tiến độ đề ra; tổng hợp quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ gửi Bộ Tài chính theo quy định.

Tiếp tục thực hiện đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công: sử dụng hiệu quả các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước đã được đầu tư; thực hiện quy trình giao dự toán cho các đơn vị qua hệ thống TABMIS theo đúng quy định.

6. Hiện đại hoá hành chính

6.1. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ

a) Ứng dụng CNTT trong xử lý công việc của từng đơn vị, giữa các đơn vị với nhau và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân

Bộ tiếp tục triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch đã tại Quyết định số 1957/QĐ-BTNMT ngày 19/6/2018; triển khai cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN tại Bộ TN&MT. Hiện Bộ đã hoàn thành và đưa vào triển khai 141 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), trong đó có 93 DVC mức độ 3, 24 DVC mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ (tại địa chỉ https://dvctt.monre.gov.vn) và 11 DVC mức độ 4 tại Hệ thống hải quan một cửa quốc gia (tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn).

Bộ tiếp tục vận hành hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử; triển khai chữ ký số cho tất cả các đơn vị thuộc Bộ, tính đến ngày tháng 11/2019, tỷ lệ văn bản được ký số/ văn bản phát hành đạt 99,4%; kết nối, liên thông văn bản điện tử của Bộ với Trục liên thông do Văn phòng Chính phủ chủ trì đến các đơn vị trực thuộc Bộ, sẵn sàng liên thông văn bản của Bộ với Chính phủ, các bộ, ngành, tỉnh/thành phố.

Đảm bảo quản lý vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật, Trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ, của Cục; bảo đảm điều kiện kỹ thuật, vận hành hoạt động và an toàn thông tin, dữ liệu của hệ thống Thư điện tử, các hệ thống thông tin phục vụ quản lý điều hành của Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT, các website của Bộ và một số đơn vị thuộc Bộ đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu; Quản lý hệ thống, tổ chức hội nghị trực tuyến, giao ban điện tử đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin TN&MT.

b) Triển khai thực hiện các dự án trọng điểm góp phần đẩy mạnh CCHC

Bộ thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 3921/QĐ-BTNMT về việc ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động của Bộ năm 2019; phối hợp với các đơn vị trong ngành triển khai các dự án ứng dụng CNTT trong ngành.

Bộ tiếp tục nâng cấp hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện tử theo quyết định 28/2018/TTg-QĐ bao gồm 9 nhóm nghiệp vụ, nâng cấp các phân hệ, tối ưu tốc độ hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật; liên thông, gửi nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Bộ xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0; xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý nhà nước về công tác quản lý kế hoạch - tài chính của Bộ TN&MT; xây dựng chuyên trang công bố số liệu tài chính; trang thông tin điện tử về khoa học và công nghệ; vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức Bộ TN&MT từng bước nâng cao năng lực phục vụ công tác quản lý cán bộ; xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm pháp luật về TN&MT; xây dựng hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành TN&MT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng, cập nhật và ban hành các bộ đơn giá mới từ các định mức kinh tế - kỹ thuật sửa đổi, bổ sung theo mức lương cơ sở mới.

Xây dựng các Đề án: "Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu"; "Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các bộ, ngành”; xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT (phần do Bộ TN&MT chủ trì thực hiện, sử dụng các nguồn vốn sự nghiệp); Bộ triển khai, vận hành phần mềm thi trực tuyến phục vụ thi thăng hạng công chức của Bộ TN&MT năm 2019.

c) Ứng dụng CNTT và xây dựng CSDL về TN&MT cấp tỉnh

Triển khai các ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ ngành và xây dựng CSDL TN&MT tại các địa phương trên cả nước; tổ chức kiểm tra ứng dụng CNTT tại các địa phương; hỗ trợ thường xuyên các Sở TN&MT trong công tác ứng dụng CNTT tại các địa phương và kết nối thống nhất trong toàn ngành.

Tiếp tục xây dựng hệ thống tương tác trong chỉ đạo điều hành giữa Bộ với Sở TN&MT các địa phương, tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Bộ; tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu về TN&MT định kỳ hàng năm và tổ chức tập huấn công tác thu thập dữ liệu cho các Sở, ban ngành trong cả nước.

Tổ chức hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường vào tháng 10/2019 với sự tham gia của gần 300 đại biểu đại diện của các Bộ, ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

6.2. Về áp dụng ISO trong hoạt động các đơn vị trực thuộc Bộ

Ngày 08/4/2019, Bộ đã có Công văn số 1587/BTNMT-KHCN đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13/4/2018 của Bộ TN&MT về việc ban hành Kế hoạch triển khai ISO 9001:2015. Hiện tại, tất cả các đơn vị quản lý hành chính thuộc Bộ đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015. Đối với các đơn vị sự nghiệp, Bộ thường xuyên đôn đốc để bảo đảm tiến độ thực hiện kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 theo Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT. Bộ đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị việc sửa đổi, bổ sung các quy trình ISO, xây dựng các quy trình ISO đối với các thủ tục hành chính mới được công bố, cập nhật các quy trình theo các quy định mới ban hành.

Bộ đã kiểm tra việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ trong các đợt kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 (tổng số đã thực hiện kiểm tra tại 12 đơn vị); ngoài ra, Bộ đã thực hiện lồng ghép kiểm tra về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 hoặc TCVN 9001:2015 tại một số đơn vị khi kiểm tra hoạt động khoa học và công nghệ theo định kỳ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Các chương trình, kế hoạch thành phần về công tác CCHC năm 2019 của Bộ đã được ban hành kịp thời, đầy đủ làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác CCHC chất lượng, hiệu quả.

Ban cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ, các cấp ủy đảng và lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch; yêu cầu các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác CCHC tại các hội nghị, cuộc họp, giao ban công tác.

Nhìn chung, trong năm 2019 các đơn vị trực thuộc Bộ đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch và đột xuất phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Tuy nhiên, do khối lượng công việc đột xuất nhiều nên vẫn còn tình trạng giải quyết chậm.

IV. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2020

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ và cấp ủy đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác CCHC, chú trọng chất lượng, hiệu quả; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, gắn trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp trong thực hiện CCHC; gắn kết quả thực hiện CCHC với đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục chỉ đạo các địa phương trong tổ chức thực thi quy trình, TTHC trong các lĩnh vực TN&MT; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức.

2. Về cải cách thể chế

Tích cực triển khai, đẩy nhanh việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL bảo đảm hoàn thành chất lượng, đúng tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; tiến hành tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đổi mới phương pháp, tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục rà soát, đánh giá các TTHC theo hướng bãi bỏ một số TTHC không cần thiết hoặc lồng ghép, gộp một số TTHC có tính chất tương đồng; giảm thời gian, cắt bỏ một số trình tự thực hiện TTHC và đơn giản hóa hồ sơ, thành phần hồ sơ trong thực hiện TTHC; đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện kiểm soát chất lượng công tác công bố, công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng thông tin điện tử của Bộ; hoàn thiện và ban hành các Quy trình giải quyết TTHC nội bộ thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện, triển khai mở rộng các TTHC đã chính thức kết nối với Cổng thông tin Một cửa quốc gia; ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, đặc biệt trong giải quyết TTHC.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; trình Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch định hướng mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành TN&MT; tổ chức triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành TN&MT đến năm 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; xây dựng và ban hành các Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MT, Quỹ Bảo vệ môi trường địa phương,...

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định; rà soát, đề xuất Kế hoạch luân chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ; hoàn thành thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ TN&MT theo kế hoạch đã đặt ra ; chỉ đạo, tổ chức triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành TN&MT15; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch đào tạo theo kế hoạch được phê duyệt; rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, thỉnh giảng tham gia giảng dạy cho viên chức ngành TN&MT; điều tra, khảo sát, xây dựng tiêu chí quy định phục vụ việc đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công

Tiếp tục rà soát để sửa đổi quy chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ TN&MT đã ban hành tại Quyết định số 88/QĐ-BTNMT ngày 17/1/2014 của Bộ trưởng Bộ TN&MT theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ; tiếp tục rà soát để sửa đổi Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ.

7. Hiện đại hóa hành chính

Hiện đại hóa hành chính: xây dựng và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ phiên bản 2.0; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo đúng lộ trình đã được Chính phủ phê duyệt; liên thông với trực tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử trên CSDL dùng chung; hoàn thiện Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc các chức năng phần mềm nhằm sử dụng trên nhiều thiết bị thông minh, xây dựng triển khai hạng mục mở rộng cho các Sở TN&MT các địa phương; tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh việc duy trì, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ; chú trọng đến việc đôn đốc xây dựng các quy trình ISO đối với các thủ tục hành chính đã được công bố, do các đơn vị hành chính thuộc Bộ thực hiện; cập nhật các quy trình đối với các quy định mới ban hành.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 1 Văn bản số 4409/BTNMT-VP ngày 06/9/2019 về việc đẩy mạnh thực hiện gửi, nhận, xử lý văn bản điện tử trong toàn ngành TN&MT.

2 (1) Đường dây nóng do Thanh tra Bộ quản lý đã tiếp nhận 95 thông tin. Hướng dẫn trực tiếp 81 thông tin, còn lại 14 thông tin đủ điều kiện xử lý, Thanh tra Bộ đã có 14 văn bản yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định, các địa phương đã có báo cáo kết quả 07 thông tin phản ánh, kiến nghị về Bộ và 07 thông tin đã quá hạn nhưng chưa được địa phương báo cáo. (2) Đường dây nóng do Tổng cục Quản lý đất đai quản lý đã tiếp nhận và giải quyết 142 thông tin phản ánh qua đường dây nóng về tình trạng vi phạm đất đai (báo chí 09; đơn thư 63; đường dây nóng 70); đã xử lý 99 thông tin trong đó: chuyển về địa phương đề nghị xử lý 22 thông tin; hướng dẫn công dân thực hiện quyền 73 thông tin; lưu 14 thông tin do đã có văn bản của Tổng cục gửi các địa phương hoặc phản ánh trùng nội dung; hiện đang xử lý 33 thông tin; và (3) Đường dây nóng do Tổng cục Môi trường quản lý đã tiếp nhận 389 thông tin phản ánh về ô nhiễm môi trường, trong đó có 191 vụ việc đã được xử lý.

3 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Viện Khoa học tài nguyên nước, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam, Cục Kinh tế và Phát triển quỹ đất Tổng cục Quản lý đất đai, Văn phòng Tổng cục Môi trường.

4 Quyết định số 3809/QĐ-BTNMT ngày 19/12/2018 phê duyệt Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL năm 2019; Quyết định số 1758/QĐ-BTNMT ngày 12/7/2019 điều chỉnh Chương trình Chương trình xây dựng, ban hành VBQPPL năm 2019; Công văn số 430/VPCP-TH ngày 20/02/2019 Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5 Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Bộ đã ban hành Công văn kèm theo Kết luận số 6180/BTNMT-PC ngày 21/11/2019 kết luận kiểm tra tại tỉnh Yên Bái và Công văn kèm theo Kết luận số 6179/BTNMT-PC ngày 21/11/2019 kết luận kiểm tra tại tỉnh Lào Cai.

6 Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngay 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

7 Dự thảo Nghị định đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 59/TTr-BTNMT ngày 30/9/2019.

8 Dự thảo Thông tư đang được hoàn thiện trình Bộ trưởng.

9 Kế hoạch 09/KH-BTNMT ngày 23/9/2019 của Bộ TN&MT.

10 Công văn số 549-CV/BCSĐTNMT ngày 27/9/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT; Báo cáo số 97-BC/BCSĐTNMT ngày 08/11/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT.

11 Quyết định số 1485 /QĐ-BTNMT ngày 13/6/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT.

12 Các Công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 3990/BTNMT-TCCB ngày 16/8/2019; số 5972/BTNMT-TCCB ngày 13/11/2019. Theo đó, Bộ TN&MT đã phê duyệt danh sách và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng trong năm 2019, gồm có:

+ 01 Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

+ Trưởng phòng Đăng ký đất đai, Cục Đăng ký đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai.

+ Trưởng phòng Hải văn, Trung tâm Quan trắc khí tượng thuỷ văn,Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn.

+ Trưởng phòng Tư vấn, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học môi trường, Tổng cục Môi trường. Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Bộ đã và đang tổ chức thực hiện thi tuyển; dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2019.

13 Năm 2019, Bộ thực hiện tinh giản biên chế đối với 37 công chức, viên chức theo chính sách về hưu trước tuổi và thôi việc ngay.

14 Bộ đã thực hiện các thủ tục cử khoảng gần 300 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng trong nước; khoảng 100 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng tại nước ngoài.

15 Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT ngày 11/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6704/BTNMT-TCCB về triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


76

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161