Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 66/CCTTHC về việc lập danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 66/CCTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 21/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 66/CCTTHC
V/v lập danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao (Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007, Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008), Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng dẫn (kèm theo) và gửi về Tổ công tác trước ngày 31 tháng 8 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, TTĐT;
- TCTCT: Tổ trưởng, các Tổ phó;
- Lưu VT, TCTCT (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
Nguyễn Xuân Phúc

 

HƯỚNG DẪN

LẬP DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Công văn số: 66/CCTTHC ngày 21 tháng 7 năm 2008 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ)

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan lập danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính theo hướng dẫn này và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt.

Việc lập danh mục này cần thống nhất với danh mục thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 62/CCTTHC ngày 08 tháng 7 năm 2008).

1. Phạm vi lập danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính là toàn bộ các mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động kinh doanh, đời sống của nhân dân thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Cụ thể là:

a) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính do UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện (bao gồm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và UBND cấp xã (bao gồm xã, phường, thị trấn) ban hành;

b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện ban hành;

c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính do Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế mở ban hành;

d) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính do các cơ quan Trung ương ban hành đang được thực hiện tại các cấp chính quyền của địa phương (bao gồm: UBND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Ban quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, Khu kinh tế mở).

2. Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính không phải lập danh mục bao gồm:

a) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính trong nội bộ cơ quan hành chính nhà nước;

b) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong thực thi công vụ;

c) Mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính liên quan đến bí mật nhà nước hoặc liên quan đến an ninh, quốc phòng.

3. Danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính được lập theo Mẫu dưới đây và gửi về Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2008 bằng văn bản hành chính và đồng thời bằng thư điện tử (địa chỉ thư điện tử: caothile@chinhphu.vn)./.

 

MẪU

ỦY BAN NHÂN DÂN...........
----------------

 

DANH MỤC MẪU ĐƠN, MẪU TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

 

STT

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính1

Tên thủ tục hành chính 2

Ngành, lĩnh vực3

Cơ quan ban hành

Văn bản quy định4

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Ký và đóng dấu

 

1 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính được ghi đầy đủ, chính xác theo quy định. Trường hợp tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính chưa thống nhất thì tạm thời ghi tên phù hợp nhất và ghi rõ ở phần ghi chú là “Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính chưa thống nhất”.

2 Điền thống nhất theo danh mục thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 623/CCTTHC ngày 08 tháng 7 năm 2008).

3 Ngành, lĩnh vực ghi theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Công văn số 62/CCTTHC ngày 08 tháng 7 năm 2008).

4 Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành văn bản và cơ quan, người có thẩm quyền quy định mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 66/CCTTHC về việc lập danh mục mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.459

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.250.105