Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6295/UBND-NC tăng cường công tác thanh tra thực hiện kết luận thanh tra Hà Nội

Số hiệu: 6295/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Vũ Hồng Khanh
Ngày ban hành: 10/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6295/UBND-NC
V/v tăng cường công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Chánh Thanh tra Thành phố;
- Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành Thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,
huyện, thị xã.

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BNCTW ngày 16/4/2015 của Ban Nội chính Trung ương, Kế hoạch số 157-KH/TU ngày 15/5/2015 của Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã rà soát các cuộc thanh tra Kinh tế - Xã hội từ năm 2011 - 2014. Qua rà soát, về cơ bản, các đơn vị đã triển khai các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành theo quy định; qua thanh tra đã kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, khắc phục tồn tại, hạn chế, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước. Tuy nhiên, một số đơn vị chưa quan tâm chỉ đạo triển khai thanh tra toàn diện trên các lĩnh vực; việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra còn nhiều hạn chế, hiệu quả chưa cao; tỷ lệ thu hồi sau thanh tra tại một số đơn vị còn thấp; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa thực hiện và báo cáo kết quả tổ chức thực hiện kết luận thanh tra kịp thời, đầy đủ...

Thực hiện Luật Thanh tra, Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về việc thực hiện kết luận thanh tra và để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử sau thanh tra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra; tập trung thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, bám sát định hướng công tác thanh tra của Chính phủ cũng như chỉ đạo của Thành phố; tập trung thanh tra trên các lĩnh vực: quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng, giáo dục, y tế; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong công tác quản lý nhà nước.

Các đơn vị chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra của đơn vị và kết luận thanh tra của cấp trên theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác này.

2. Các đơn vị thường xuyên rà soát việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra; tập trung thực hiện dứt điểm các kết luận thanh tra, nhất là việc thu hồi số kinh phí nợ đọng qua thanh tra, việc xem xét, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm; nghiêm túc chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, cần chủ động đề xuất, báo cáo UBND Thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền để xử lý nghiêm túc, triệt đ.

3. Giao Thanh tra Thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thanh tra; thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra và xử lý sau thanh tra.

4. Các đơn vị báo cáo đủ, chính xác, kịp thời kết quả công tác thanh tra và việc tổ chức thực hiện kết luận thanh tra theo định kỳ để báo cáo Thanh tra Chính phủ đúng quy định (hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm qua Thanh tra Thành phố để tổng hợp) hoặc theo chỉ đạo của UBND Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ; để b/c
- Thường trực Thành ủy; để b/c
- Thường trực HĐND TP; để b/c
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; để b/c
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBNDTP;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- VP UBNDTP: CPVP, TNMT, NC;
- Lưu: VT, NCn.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6295/UBND-NC ngày 10/09/2015 về tăng cường công tác thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.125

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!