Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 621/BTĐKT-VuIII Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Người ký: Đỗ Xuân Thăng
Ngày ban hành: 09/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 621/BTĐKT-Vụ III
V/v Hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Ban Đảng, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp;
- Các Tổng công ty Nhà nước, các Tập đoàn kinh tế.

 

Thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW, ngày 22 tháng 12 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2008); Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước;

Thực hiện Chương trình hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc tại Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ;

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm, Ngày truyền thống thi đua yêu nước như sau:

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân cho sự nghiệp thi đua, khen thưởng.

- Động viên, khuyến khích các tập thể, cán bộ, công chức trong Ngành Thi đua, Khen thưởng phát huy truyền thống tốt đẹp 60 năm qua, tiếp tục tham mưu có hiệu quả cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

II. ĐỐI TƯỢNG KHEN THƯỞNG

1. Tập thể: Là cơ quan làm công tác Thi đua, Khen thưởng cấp vụ (phòng, Ban Thi đua – Khen thưởng) đối với các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và tương đương; Ban Thi đua – Khen thưởng đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

2. Cá nhân: Cán bộ, công chức đã và đang công tác trong Ngành Thi đua, Khen thưởng; cán bộ, công chức đang công tác trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể có đóng góp vào sự nghiệp thi đua, khen thưởng.

III. HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG:

1. Huân chương Lao động và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn.

2. Bằng khen của Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng cho tập thể, cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau:

a/ Tập thể:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng từ khi thành lập đến nay (Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng; tham mưu đúng, kịp thời cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, chỉ đạo có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện nghiêm túc Luật Thi đua, Khen thưởng).

- Tập thể đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

b/ Cá nhân:

- Có thời gian công tác liên tục trong Ngành Thi đua, Khen thưởng từ 5 năm trở lên;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở hoặc đã được tặng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

3. Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng” tặng cho cá nhân có đóng góp vào quá trình phát triển của Ngành Thi đua, Khen thưởng. Đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục và hồ sơ thực hiện theo Quyết định số 37/QĐ-BTĐKT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Trưởng ban, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương ban hành kèm theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương.

III. THỦ TỤC, HỒ SƠ, THỜI HẠN GỬI HỒ SƠ:

1. Tuyến trình khen thực hiện theo mục a, khoản 1, Điều 53, Nghị định 121/2005/NĐ-CP.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Trưởng ban lập thành 02 bộ gồm:

- Công văn đề nghị khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tương đương, kèm theo danh sách trích ngang các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng;

- Biên bản bình xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bản báo cáo thành tích cá nhân được đề nghị khen thưởng, có xác nhận của lãnh đạo cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Thời hạn gửi hồ sơ:

- Hồ sơ gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (số 103 phố Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) trước ngày 10 tháng 5 năm 2008.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị lãnh đạo cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các Bộ, ngành, địa phương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt hướng dẫn này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương, đơn vị phản ánh về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Nội vụ;
- Các thành viên Hội đồng TĐ-KT TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- ĐHQG Hà Nội, ĐHQG thành phố Hồ Chí Minh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban TĐKTTW: Trưởng ban, Phó trưởng ban: các vụ, đơn vị thuộc ban;
- Lưu: VT, Vụ III.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH BAN
Đỗ Xuân Thăng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 621/BTĐKT-VuIII ngày 09/04/2008 hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống thi đua yêu nước do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.225

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!