Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5784/BNN-VP báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2010 và chương trình công tác năm 2011 của Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5784/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 5784/BNN-VP
V/v báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2010 và chương trình công tác năm 2011 của CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ;
- Ban Quản lý và đổi mới doanh nghiệp;
- Thanh tra Bộ;
- Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kiểm điểm chỉ đạo điều hành, tình hình thực hiện Quy chế làm việc năm 2010 và xây dựng Chương trình công tác năm 2011 của Chính phủ theo văn bản số 7368/VPCP-TH , ngày 14/10/2010, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị báo cáo những nội dung sau:

1. Về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2010:

a) Kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong công tác chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước của đơn vị đối với Ngành, lĩnh vực (không nêu các công việc nội bộ của đơn vị) trong năm 2010 (số liệu cụ thể có so sánh với cùng kỳ năm trước); trong đó, làm rõ những việc làm được và chưa làm được, các nguyên nhân và tồn tại cần khắc phục. Đồng thời, đánh giá về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT; trong đó nêu cụ thể những đóng góp của Bộ vào kết quả chung đã đạt được ((làm vào phần mềm Báo cáo định kỳ/báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng, năm ở địa chỉ website: http://vp.omard.gov.vn).

b) Kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác năm 2010, trong đó kiểm điểm rõ từng đề án, chương trình, văn bản QPPL được giao trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết quả triển khai các Nghị quyết, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; ban hành và kiểm tra việc thi hành văn bản; sự phối hợp giữa Bộ với các Bộ, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước …

Rà soát, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác năm 2010 căn cứ vào danh mục các đề án của Bộ, đơn vị đã đăng ký và thể hiện trong chương trình công tác năm 2010 của Bộ, ban hành tại văn bản số 200/Ctr-BNN-VP ngày 20/01/2010 và các văn bản điều chỉnh từ đầu năm đến nay, đăng trên website: www.omard.gov.vn (làm vào phần mềm Báo cáo định kỳ/các chương trình, đề án, văn bản QPPL trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ).

Ngoài các vấn đề trên, đề nghị:

- Vụ Pháp chế tổng hợp tình hình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật của các đơn vị trong năm 2010 và chương trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2011 gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp chung (gửi mail về phòng Tổng hợp theo địa chỉ: nguyenbason@mard.gov.vn).

- Vụ Kế hoạch báo cáo việc triển khai Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15/01/2010 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 về các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010 (gửi mail về phòng Tổng hợp theo địa chỉ: nguyenbason@mard.gov.vn).

- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT báo cáo việc triển khai Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (gửi mail về phòng Tổng hợp theo địa chỉ: nguyenbason@mard.gov.vn

2. Về nhiệm vụ công tác năm 2011:

a) Kiến nghị những định hướng, những công tác trọng tâm Chính phủ cần tập trung chỉ đạo để thực hiện kế hoạch năm 2011; các nội dung cần đổi mới, cải tiến quy chế làm việc nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (làm vào phần mềm Báo cáo định kỳ/báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng, năm).

b) Kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2011 trên cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ (làm vào phần mềm Báo cáo định kỳ/Báo cáo chỉ đạo điều hành 6 tháng, năm cùng với phần đề xuất, kiến nghị các vấn đề khác).

Lưu ý: Không đưa vào Danh mục các đề án không thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ; các dự án luật, pháp lệnh không có trong chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội; các đề án chưa rõ nội dung, các đề án không khả thi; các báo cáo, vấn đề mang tính chất xử lý công việc thường xuyên.

Đối với các đề án dự kiến trình phải ghi thời gian trình theo từng tháng và gửi kèm bản tóm tắt kế hoạch chuẩn bị theo mẫu kèm theo.

c) Đề xuất, kiến nghị các vấn đề khác trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ (làm vào phần mềm Báo cáo định kỳ/Báo cáo chỉ đạo điều hành năm, 6 tháng).

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo chuẩn bị báo cáo với nội dung ngắn gọn, đúng trọng tâm yêu cầu và cập nhật vào các phần mềm và gửi email theo địa chỉ nguyenbason@mard.gov.vn trước ngày 10/11/2010 để Văn phòng Bộ kịp tổng hợp trình Bộ báo cáo Chính phủ đúng thời gian qui định. Các báo cáo cần rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không quá 5 trang A4)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- VP: đ/c Nhạn, đ/c Tuấn;
- Lưu VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Minh Nhạn

 

TÓM TẮT

KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐỀ ÁN, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Tên văn bản:

 

2. Cơ sở xây dựng đề án:

 

3. Tóm tắt nội dung chính của đề án:

 

4. Đơn vị chủ trì soạn thảo:

 

5. Các cơ quan phối hợp:

 

6. Thời gian xây dựng văn bản (tính cụ thể đến tháng)

- Dự thảo xong dự thảo văn bản:

- Lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan:

- Lấy ý kiến cơ quan thẩm định:

- Lãnh đạo Bộ thông qua:

7. Thời gian trình Chính phủ:

 

8. Dự kiến thời gian trình CP, TTg phê duyệt, ban hành đề án (theo từng tháng):

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5784/BNN-VP báo cáo kiểm điểm chỉ đạo, điều hành năm 2010 và chương trình công tác năm 2011 của Chính phủ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.334

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.226