Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5763-CV/BTCTW năm 2013 hướng dẫn nội dung về đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Số hiệu: 5763-CV/BTCTW Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương Người ký: Nguyễn Tuấn Khanh
Ngày ban hành: 07/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 5763-CV/BTCTW
V/v hướng dẫn một số nội dung về đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh,

 

Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Công văn số 4741- CV/BTCTW ngày 20 tháng 5 năm 2013 về “Một số vấn đề về đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính”; sau khi thống nhất với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cụ thể một số nội dung về đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính được quy định tại Công văn số 4741- CV/BTCTW, như sau:

1. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện Chính trị - Hành chính khu vực, tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 57-KL/TW, ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong thời kỳ mới.

2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý học cao cấp lý luận chính trị - hành chính, quy định tại Mục 2, Công văn số 4741-CV/BTCTW, ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Ban Tổ chức Trung ương được vận dụng về độ tuổi ít hơn 5 tuổi so với đối tượng khác gồm:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện đang công tác 3 năm trở lên ở huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, huyện biên giới, hải đảo.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, theo Quyết định số 289-QĐ/TW, ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Ban Bí thư về ban hành “Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”.

- Cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí (có thẻ nhà báo), theo Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư “Về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”.

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cấp trưởng ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (thuộc đối tượng đi học) khi đi học không có người thay thế.

- Cán bộ đang công tác giảng dạy, nghiên cứu ở các học viện; viện nghiên cứu; trường đại học; trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị (bao gồm: cán bộ cấp vụ, khoa, phòng, giảng viên chính trở lên).

- Cán bộ đang công tác trong lực lượng vũ trang có quân hàm từ trung tá trở lên.

- Cán bộ, công chức có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính (và tương đương) từ 4 năm trở lên và có trong kế hoạch được dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp (và tương đương).

- Cán bộ là thư ký các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và tương đương trở lên.

3. Về phân cấp đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ tập trung, hệ tại chức):

Trong khi chờ Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về công tác đào tạo lý luận chính trị thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; để phù hợp với tình hình hiện nay, trước mắt Trung tâm Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính cho các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị- xã hội, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Trung ương, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; các Học viện khu vực đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

4. Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện khu vực tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm quản lý tốt học viên, đổi mới chương trình giảng dạy; việc xét, cử cán bộ đi học, thẩm định hồ sơ cán bộ, thẩm định danh sách đi học cao cấp lý luận chính trị - hành chính bảo đảm đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định. Từ năm 2014 trở đi, phấn đấu giảm số lượng học viên mỗi lớp để thực hiện: khoảng 50 (năm mươi) học viên/lớp đối với hệ tập trung và khoảng 80 (tám mươi) học viên/lớp đối với hệ tại chức.

Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn để các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các Học viện Chính trị- Hành chính khu vực thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Bí thư (để báo cáo),
- Lãnh đạo Ban,
- Trung ương Đoàn TN CS HCM,
- Các Học viện CT-HC khu vực I, II, III, IV,
- Các vụ, đơn vị thuộc Ban,
- Lưu VP, Vụ ĐT,BDCB (5b).

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Tuấn Khanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5763-CV/BTCTW năm 2013 hướng dẫn nội dung về đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.637
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127