Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 572/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 09/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/TTg-KTN
V/v chuyển Trung tâm nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 20/BNN-TCCB ngày 04 tháng 01 năm 2010, công văn số 296/TTr-BNN-TCCB ngày 29 tháng 01 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 3951/BTC-HCSN ngày 31 tháng 3 năm 2010), Nội vụ (công văn số 407/BNV-TCCB ngày 10 tháng 02 năm 2010, công văn số 369/BNV-TCCB ngày 05 tháng 02 năm 2010), Khoa học và Công nghệ (công văn số 313/BKHCN-CNN ngày 11 tháng 02 năm 2010) về việc chuyển Trung tâm nghiên cứu Dâu Tằm tơ Trung ương thuộc Viện nghiên cứu Rau quả, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông thuộc Viện Cây Lương thực và Cây thực phẩm về trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Thủ tướng có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài sản, tài chính Trung tâm nghiên cứu Dâu Tằm tơ Trung ương thuộc Viện nghiên cứu Rau quả, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông thuộc Viện Cây Lương thực và Thực phẩm về trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo việc xây dựng đề án chuyển giao các trung tâm nêu trên theo quy định tại Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước và quyết định phê duyệt đề án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 572/TTg-KTN ngày 09/04/2010 chuyển Trung tâm nghiên cứu Dâu tằm tơ Trung ương, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.880

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!