Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5651/BTP-TCCB về đánh giá công, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2011 do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 5651/BTP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Trần Văn Quảng
Ngày ban hành: 22/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5651/BTP-TCCB
V/v đánh giá công chức, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2011

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức hàng năm theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Quy chế quản lý hồ sơ, cán bộ, công chức (ban hành kèm theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 thành 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức đánh giá công chức, viên chức và kê khai bổ sung lý lịch công chức, viên chức của đơn vị mình trong năm 2011, cụ thể như sau:

I- ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

1. Mục tiêu: Đánh giá năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất đạo đức để làm cơ sở bố trí, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, đề bạt và thực hiện chính sách khác đối với công chức, viên chức.

2. Nội dung:

- Nội dung đánh giá công chức được thực hiện căn cứ từ Điều 55 đến Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.

- Nội dung đánh giá viên chức được thực hiện căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

3. Quy trình:

- Quy trình đánh giá công chức được thực hiện theo Điều 45 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Quy trình đánh giá viên chức được thực hiện theo Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

- Một số hướng dẫn cụ thể:

+ Đối với các công chức là Thủ trưởng đơn vị, phần xác nhận vào Phiếu đánh giá công chức đề nghị lãnh đạo Bộ phụ trách cho ý kiến nhận xét và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để lưu giữ theo quy định;

+ Đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý nhân sự và hồ sơ của đơn vị thì bản chính của Phiếu đánh giá công chức, viên chức được lưu giữ tại đơn vị, sao lục 01 bản gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để theo dõi.

II- BỔ SUNG HỒ SƠ VÀ LÝ LỊCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

1. Mục tiêu: Bổ sung kịp thời, đầy đủ các thông tin mới có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội để cập nhật, hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức, phục vụ công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức.

2. Nội dung: Nội dung bổ sung lý lịch công chức, viên chức gồm những thông tin phát sinh có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội của công chức, viên chức từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2011.

3. Quy trình:

+ Thực hiện theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.

+ Hoàn thành Phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức.

- Một số hướng dẫn cụ thể:

+ Công chức, viên chức ghi các thông tin theo mẫu Phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức;

+ Thủ trưởng các Cơ quan, Đơn vị quản lý và sử dụng công chức, viên chức ký tên, đóng dấu (nếu có) vào Phiếu bổ sung lý lịch công chức, viên chức.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc quán triệt yêu cầu của công tác đánh giá công chức, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, tổ chức việc đánh giá và hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức đối với các công chức, viên chức thuộc đơn vị theo hướng dẫn. Các công chức, viên chức không thực hiện việc đánh giá công chức, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức sẽ không có căn cứ để thực hiện việc bố trí, sử dụng, quy hoạch, nâng lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách cán bộ khác.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức việc đánh giá công chức, viên chức và bổ sung Phiếu lý lịch công chức, viên chức năm 2011 (mẫu kèm theo) và gửi về Vụ Tổ chức cán bộ (Phòng Công tác cán bộ) trước ngày 10 tháng 10 năm 2011 để Vụ tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức đánh giá và bổ sung hồ sơ công chức của Tổng cục theo phân cấp quản lý công chức của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự các địa phương tiến hành đánh giá và bổ sung lý lịch công chức theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trần Văn Quảng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5651/BTP-TCCB về đánh giá công, viên chức và bổ sung lý lịch công chức, viên chức năm 2011 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.550

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39