Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5358/UBND-THKH năm 2014 về kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2014 và đăng ký danh mục đề án năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5358/UBND-THKH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Văn Luận
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5358/UBND-THKH
Về kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2014 và đăng ký danh mục đề án năm 2015

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưng các sở - ban - ngành;
-
Chủ tịch y ban nhân dân các quận - huyện;
-
Tổng Giám đốc, Giám đốc các Tổng Công ty, Công ty nhà nưc thuộc thành phố.

 

Thực hiện Công văn số 8082/VPCP-TH ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2014 và đăng ký danh mục đề án năm 2015, đồng thời thực hiện Công văn số 5114/UBND-THKH ngày 07 tháng 10 năm 2014 của y ban nhân dân Thành phố về chuẩn bị nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố lần thứ 16 khóa VIII, để triển khai thực hiện đạt yêu cầu về chất lượng và thời gian, y ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các sở - ban - ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các doanh nghiệp trực thuộc thành phố khẩn trương thực hiện báo cáo trong phạm vi trách nhiệm quản lý đối với các nội dung theo yêu cầu tại Công văn 8082/VPCP-TH (đính kèm), gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 11 năm 2014.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Cục Thống kê và cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2014 và danh mục đề án năm 2015, bám sát các nội dung theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Công văn 8082/VPCP-TH , trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 10 tháng 11 năm 2014. Trong đó, đặc biệt đánh giá sâu, kỹ những ưu điểm và kết quả đạt được trong năm 2014; các tồn tại cần khắc phục, nguyên nhân và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung trong năm 2015 nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố 5 năm 2011 - 2015.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện đạt chất lượng và tiến độ quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi (kèm CV8082 và biểu mẫu);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, PVP/TH;
- Phòng THKH (kèm CV8082 và biểu mẫu);
- Lưu: VT, (THKH-K)

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG
Võ Văn Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5358/UBND-THKH năm 2014 về kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2014 và đăng ký danh mục đề án năm 2015 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.084

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84