Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 535/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/VPCP-TCCB
V/v thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Các Vụ, Cục trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 74/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trực thuộc Văn phòng Chính phủ đã chính thức bắt đầu hoạt động, kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2011.

Để thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tránh chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong cơ quan, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các Vụ, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính trong xử lý công việc liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính theo Quy chế làm việc của Chính phủ và Quy chế làm việc của Văn phòng Chính phủ, như sau:

1. Về kiểm soát thủ tục hành chính đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

a) Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan:

- Tham gia ý kiến đối với quy định về thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, dự thảo Thông tư liên tịch của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Công việc này được thực hiện trước khi các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi Bộ Tư pháp thẩm định đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc tổ chức pháp chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Thẩm tra đối với các dự án, dự thảo văn bản pháp luật có nội dung chỉ quy định về thủ tục hành chính do các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật, như các dự án, dự thảo văn bản pháp luật thực thi 25 Nghị quyết của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các Bộ, ngành.

b) Các Vụ chuyên ngành chủ trì, có trách nhiệm lấy ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về các quy định về thủ tục hành chính đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp hồ sơ chưa có ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đối với dự thảo các quy định về thủ tục hành chính, các Vụ chuyên ngành có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm để gửi hồ sơ trả lại các Bộ, cơ quan ngang Bộ lấy ý kiến theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

2. Về kiểm soát thủ tục hành chính trong việc thực hiện thủ tục hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính có trách nhiệm.

a) Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị có liên quan trong việc:

- Tiếp nhận, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân.

- Xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các phản ánh, kiến nghị có nội dung về cơ chế, chính sách.

3. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm tra đối với các dự án, dự thảo văn bản pháp luật về đơn giản hóa thủ tục hành chính do các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP.

4. Về cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan thẩm tra các báo cáo, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành do các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

5. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010; chuẩn bị phần nội dung đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Báo cáo công tác hàng năm của Chính phủ trước Quốc hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các PCN Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Vụ TCCB (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 535/VPCP-TCCB ngày 25/01/2011 về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.399

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159