Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5342/BTP-VĐCXDPL năm 2014 xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của Bộ Tư pháp

Số hiệu: 5342/BTP-VĐCXDPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 5342/BTP-VĐCXDPL
V/v xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

Thực hiện nhiệm vụ được giao, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2014 (ngày 30/12/2014), Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã báo cáo Chính phủ về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 (Báo cáo số 382/BC-BTP ngày 27/12/2014 của Bộ Tư pháp). Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp, Bộ Tư pháp đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

1. Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; kịp thời cho ý kiến về định hướng chủ trương, chính sách đối với dự thảo văn bản quy định chi tiết nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ.

2. Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế; phát huy hơn nữa vị trí, vai trò của tổ chức pháp chế trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong đó có việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết.

3. Chỉ đạo Vụ Pháp chế và các đơn vị có liên quan:

- Ưu tiên, tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành 99 văn bản (Phụ lục kèm theo); khẩn trương phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Văn phòng Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, trong đó ưu tiên, tập trung thời gian và nguồn lực cần thiết để xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết thi hành;

- Khẩn trương lập Danh mục thông tư, thông tư liên tịch quy định chi tiết 18 luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8, gửi về Bộ Tư pháp để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ, nhất là trong công tác phối hợp góp ý, thẩm định, thẩm tra của các cơ quan, đơn vị trong hoạt động xây dựng pháp luật nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng văn bản.

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương rà soát Pháp lệnh cảnh sát môi trường; lập dự kiến Danh mục văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

5. Văn phòng Chính phủ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện 26 văn bản (24 nghị định, 02 quyết định) đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý Bộ, cơ quan ngang Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL, Cục HTQTCT, Cục BTTP, Tổng cục THADS (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC VĂN BẢN CHƯA BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT, PHÁP LỆNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC HOẶC CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2015
(Kèm theo Công văn số 5342/BTP-VĐCXDPL ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp)

TT

TÊN LUẬT, PHÁP LỆNH

NGÀY CÓ HIỆU LỰC

SỐ LƯỢNG VBQĐCT

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VBQĐCT

TÊN VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH

TÌNH TRẠNG HIỆN NAY

A. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

I. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH TRONG TÌNH TRẠNG “NỢ ĐỌNG”

1.

Luật cơ yếu

01/02/2012

01

BQP

1. Nghị định quy định về ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu

Đã thẩm định

- Theo Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 26/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, thời hạn trình là tháng 11/2013.

- Ngày 08/4/2014, Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình đến tháng 12/2014 do còn nhiều vấn đề mới phức tạp cần có thời gian nghiên cứu, khảo sát thực tế (Công văn 2376/VPCP-NC). Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định ngày 14/11/2014.

- Hiện Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo.

2.

Luật giáo dục đại học

01/01/2013

02

BGD&ĐT

2. Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Đang soạn thảo

- Theo Kế hoạch phải trình Chính phủ tháng 11/2012. Ngày 20/01/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn 126/VPCP-TH về việc lùi thời hạn trình đến tháng 10/2014.

- Ngày 14/8/2014, Bộ xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ngày 02/10/2014, Bộ đã đăng trên trang thông tin điện tử để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức cá nhân. Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 7278/BGDĐT-PC gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất điều chỉnh thời hạn ban hành sang tháng 9/2015.

BGD&ĐT

3. Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học

Đã trình

Do có sự chuyển giao nhiệm vụ giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo nên Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ không ghi thời hạn trình. Ngày 20/01/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn 126/VPCP-TH về việc lùi thời hạn trình đến tháng 6/2014; ngày 12/8/2014, có Công văn số 6131/VPCP-KGVX cho lùi thời hạn trình đến tháng 10/2014.

- Ngày 23/10/2014, Bộ Tư pháp đã thẩm định. Ngày 11/12/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ.

3.

Luật tài nguyên nước

01/01/2013

02

BTN&MT

4. Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Đ.31)

Đã trình

- Công văn 26/VPCP-TH ngày 20/01/2014 được bổ sung vào chương trình năm 2014. Thời hạn trình tháng 11/2014.

- Ngày 30/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 81/TTr-BTNMT).

BTN&MT

5. Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ 41)

Đã trình

- Theo Công văn số 126/VPCP-TH ngày 20/01/2014, thời hạn trình là tháng 11/2014.

- Ngày 07/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Tiếp đó, ngày 19/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 89/TTr-BTNMT.

4.

Luật đấu thầu

01/7/2014

01

BKH&ĐT

6. Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Đã trình

- Ngày 15/9/2014, Bộ tư pháp đã có ý kiến thẩm định.

- Bộ Kế hoạch và đầu tư đã hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định để trình Chính phủ và đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 7706/TTr-BKHĐT ngày 24/10/2014.

II. NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2015 CHƯA BAN HÀNH ĐỂ BẢO ĐẢM CÓ HIỆU LỰC CÙNG THỜI ĐIỂM CÓ HlỆU LỰC CỦA LUẬT

5.

Luật việc làm

01/01/2015

03

BLĐTB&XH

7. Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ quốc gia về việc làm

Đã thẩm định

Ngày 19/12/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4854/LĐTBXH-VL gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện Bộ Tư pháp đang nghiên cứu thẩm định.

BLĐTB&XH

8. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Đã thẩm định

- Ngày 08/09/2014, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi Bộ Tư pháp để thẩm định (Công văn số 3277/LĐTBXH-TCDN).

- Bộ Tư pháp đã thẩm định Công văn số 221/BTP-DSKT ngày 08/10/2014.

- Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ. Hiện Văn phòng Chính phủ đang làm thủ tục xin ý kiến Thành viên Chính phủ.

BLĐTB&XH

9. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Đã trình

- Tờ trình số 91/TTr-LĐTBXH ngày 21/11/2014.

- Sau khi Văn phòng Chính phủ có ý kiến, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thiện dự thảo Nghị định và gửi lại Văn phòng Chính phủ để trình (Công văn số 4654/LĐTBXH-VL ngày 08/12/2014).

- Văn phòng Chính phủ đang làm thủ tục lấy ý kiến thành viên Chính phủ.

6.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2015

01

BCA

10. Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Đã thẩm định

- Đã xây dựng dự thảo chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý, đồng thời gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. Hiện Bộ Công an đang hoàn thiện dự thảo để trình Chính phủ.

7.

Luật bảo vệ môi trường

01/01/2015

06

BTN&MT

11. Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4128/BTNMT-TCMT đề nghị thẩm định.

- Ngày 03/10/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (TTr số 77/TTr-BTNMT ngày 28/10/2014).

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ.

BTN&MT

12. Nghị định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định.

- Ngày 30/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 82/TTr-BTNMT).

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ.

BTN&MT

13. Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định.

- Ngày 29/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ Tờ trình số 79/TTr-BTNMT.

BTN&MT

14. Nghị định về xác định thiệt hại đối với môi trường

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.

- Ngày 16/10/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 83/TTr-BTNMT ngày 28/10/2014).

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ.

BTN&MT

15. Nghị định về điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.

- Ngày 16/10/2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định.

- Ngày 29/10/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ (Tờ trình số 79/TTr-BTNMT).

- Hiện Văn phòng Chính phủ đang tổng hợp ý kiến Thành viên Chính phủ.

BTN&MT

16. Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Đang soạn thảo

Đang tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, hoàn thiện hồ sơ để gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Tuy nhiên, do nội dung dự thảo phụ thuộc vào kết quả Hội nghị COP 21 nên Bộ đã có Công văn số 3914/BTNMT-KTTVBĐKH gửi Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời gian trình Nghị định này vào năm 2016 để chờ kết quả Hội nghị.

02

BTN&MT

17. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.

- Ngày 24/10/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn thẩm định số 251/BTP-PLQT.

- Ngày 17/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Thủ tướng Chính phủ (Tờ trình số 87/TTr-BTNMT).

BTN&MT

18.Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Đã trình

- Ngày 25/9/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã tiến hành thẩm định ngày 16/10/2014.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉnh lý, hoàn thiện và đã trình Thủ tướng Chính phủ.

8.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

01/01/2015

01

BQP BCA, BYT, BTC

19. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân và học sinh cơ yếu

Đang soạn thảo

- Do có nhiều vấn đề nhạy cảm, phức tạp nên ngày 14/10/2014, Bộ Quốc phòng đã Công văn số 8604/BQP-QY báo cáo xin lùi thời hạn trình sang tháng 3/2015.

- Ngày 29/10/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8573/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý kéo dài thời gian soạn thảo.

9.

Luật hải quan

01/01/2015

03

BTC

20. Nghị định quy định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; quan hệ phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật hải quan

Đã trình

- Ngày 01/10/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 651/BTC-TCHQ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

- Ngày 13/10/2014, Bộ Tư pháp đã thẩm định.

- Bộ Tài chính đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 136/TTr-BTC ngày 30/10/2014.

- Ngày 23/12/2014, Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và trình lại (Công văn số 18693/BTC-TCHQ).

BTC

21. Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp

Đã trình

- Ngày 01/10/2014, Bộ Tài chính có Công văn 13912/BTC-TCHQ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định.

- Ngày 22/10/2014, Bộ Tư pháp đã có Công văn thẩm định số 243/BTP-PLDSKT.

- Bộ Tài chính đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 135/TTr-BTC ngày 30/10/2014.

- Ngày 16/12/2014, Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và trình lại (Công văn số 9434/VPCP-TCCV).

BTC

22. Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Đã trình

- Ngày 01/10/2014, Bộ Tài chính có Công văn 13912/BTC-TCHQ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định. Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định.

- Bộ Tài chính đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 134/TTr-BTC ngày 30/10/2014. Ngày 23/12/2014, Bộ Tài chính đã tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ và trình lại (Công văn số 18723/BTC-TCHQ).

01

BTC

23. Quyết định sửa đổi Quyết định số 65/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế hoạt động của lực lượng hải quan chuyên trách phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Đã thẩm định

- Ngày 01/10/2014, Bộ Tài chính có văn bản gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu, ghép nội dung Quyết định này vào Nghị định quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

10.

Luật hôn nhân và gia đình

01/01/2015

01

BTP

24. Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Đã trình

- Ngày 14/10/2014, Bộ Tư pháp trình Chính phủ theo Tờ trình số 50/TTr-BTP.

- Sau khi có ý kiến của Thành viên Chính phủ, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo và trình lại.

01

BYT

25. Nghị định của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Đã trình

- Ngày 22/9/2014, Bộ Y tế đã có Công văn số 6584/BYT-PC gửi Bộ Tư pháp để thẩm định.

- Bộ Tư pháp đã thẩm định. Bộ Y tế chỉnh lý dự thảo, trình Chính phủ. Ngày 21/10/2014, Bộ Y tế đã chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến của Thành viên Chính phủ và trình lại (Tờ trình số 1077/TTr-BYT).

11.

Luật công chứng

01/01/2015

01

BTP

26. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật công chứng

Đã trình

- Ngày 14/10/2014, Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 49/TTr-BTP.

- Hiện Bộ Tư pháp đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến của Thành viên Chính phủ và trình lại.

12.

Luật phá sản

01/01/2015

01

BTP

27. Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phá sản

Đã trình

- Ngày 15/10/2014, Bộ Tư pháp trình Chính phủ theo Tờ trình số 51/TTr-BTP.

- Hiện Văn Phòng Chính phủ đang làm thủ tục xin ý kiến Thành viên Chính phủ.

13.

Luật xây dựng

01/01/2015

06

BXD

28. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật xây dựng (nay đổi tên là Nghị định quản lí dự án đầu tư xây dựng)

Đã trình

Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và đã trình Chính phủ ngày 21/11/2014.

BXD

29. Nghị định về quy hoạch xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ theo Tờ trình số 96/TTr-BXD ngày 25/11/2014.

BXD

30. Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ theo Tờ trình số 97/TTr-BXD ngày 25/11/2014.

BXD

31. Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ theo Tờ trình số 94/TTr-BXD ngày 21/11/2014.

BXD

32. Nghị định về hợp đồng xây dựng

Đã trình

Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ theo Tờ trình số 98/TTr-BXD ngày 25/11/2014.

BXD

33. Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Đã trình

Bộ Xây dựng đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ theo Tờ trình số 95/TTr-BXD ngày 21/11/2014.

14.

Luật đầu tư công

01/01/2015

05

BKH&ĐT

34. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công

Đang soạn thảo

- Đã xây dựng dự thảo và đang lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời gian trình vào tháng Quý II/2015.

BKH&ĐT

35. Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Đang soạn thảo

- Đã xây dựng dự thảo và đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình vào tháng 3/2015.

BKH&ĐT

36. Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Đã trình

Ngày 24/9/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 6551/TTr-BKHĐT.

BKH&ĐT

37. Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế NĐ số 113/2009/NĐ-CP)

Đang soạn thảo

- Đã xây dựng dự thảo và đang lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời hạn trình vào tháng 3/2015.

BKH&ĐT

38. Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Đang soạn thảo

- Đã thành lập Ban soạn thảo, hiện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổ chức nghiên cứu soạn thảo dự thảo Nghị định.

- Ngày 19/12/2014, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10179/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho lùi thời gian trình vào tháng Quý II/2015.

Tổng số 14 luật

Tổng số: 38 văn bản (35 nghị định, 04 quyết định). Trong đó có:

+ 06 nghị định quy định chi tiết 04 luật đã có hiệu lực từ trước;

+ 32 văn bản (29 nghị định, 03 quyết định) quy định chi tiết 10 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

B. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

I. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH TRONG TÌNH TRẠNG “NỢ ĐỌNG”

1.

Luật giám định tư pháp

01/01/2013

01

BCA

1. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự

Đang soạn thảo

- Đã xây dựng dự thảo Thông tư và gửi xin ý kiến.

- Hiện nay Bộ Công an đang nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

01

BYT

2. Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho tổ chức GĐTP công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần

Đang soạn thảo

Đang gửi xin ý kiến các đối tượng chịu sự điều chỉnh và Sở Y tế các tỉnh - dự kiến ban hành Quý I/2015.

2.

Luật giáo dục đại học

01/01/2013

02

BGD&ĐT

3. Thông tư quy định chuẩn tối thiểu về kiến thức, kỹ năng mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp; quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sỹ, tiến sỹ

Đang soạn thảo

Ngày 11/12/2014, Bộ đã đăng tải dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

BGD&ĐT

4. Thông tư ban hành chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học

Đang soạn thảo

Do đây là vấn đề khó nên ngày 14/8/2014, Bộ đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Hiện nay, đang xin ý kiến của Bộ trưởng duyệt nội dung trước khi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3.

Luật tài nguyên nước

01/01/2013

01

BTN&MT

5. Thông tư quy định định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước

Đang soạn thảo

Hiện Bộ đã xây dựng xong dự thảo 1 để gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4.

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

01/05/2013

01

BYT

6. Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu (K3 Đ23)

Đã thẩm định

Bộ Công Thương có Công văn báo cáo và đề nghị chấm dứt Quyết định số 78/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh hàm lượng tar/nicotin cho phù hợp với thực tế. Do vậy, Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng quy chuẩn Việt Nam đối với thuốc lá (chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng).

5.

Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

01/09/2013

01

BLĐTB&XH

7. Thông tư hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo

Đã thẩm định

- Dự kiến là Thông tư liên tịch giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, rà soát thì nhiều nội dung đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH . Hai Bộ đã thống nhất hình thức thông tư do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành.

- Hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đang hoàn thiện lại theo ý kiến của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục - Đào tạo để trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành.

6.

Luật khoa học và công nghệ

01/01/2014

02

BKH&CN

8. Thông tư quy định Điều lệ mẫu tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Điều 61)

Đã trình

Đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành

BKH&CN

9. Thông tư quy định về tiêu chí và phương pháp đánh giá tổ chức KH&CN (Điều 17)

Đã trình

Đang trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành

7.

Luật giáo dục quốc phòng an ninh

01/01/2014

01

BQP

10. Thông tư liên tịch quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở dạy nghề

Đã trình lãnh đạo Bộ

Đang chờ Thủ tướng ký phê duyệt Đề án quy hoạch các trường trong quân đội để ký ban hành.

8.

Luật phòng, chống thiên tai

01/05/2014

01

BNN&PTNT và BKH&ĐT

11. Thông tư liên tịch Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai

Đang soạn thảo

Đã thành lập tổ soạn thảo và hiện đang xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch.

9.

Luật đấu thầu

01/7/2014

01

BYT

12. Thông tư ban hành danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung; danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá

Đang soạn thảo

Đã xây dựng dự thảo và hiện Bộ Y tế đang gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan

II. THÔNG TƯ, THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2015 CHƯA BAN HÀNH ĐỂ BẢO ĐẢM CÓ HIỆU LỰC CÙNG THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA LUẬT

10.

Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

01/01/2015

03

BNN&PTNT

13. Thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Đã thẩm định

Hiện đang nghiên cứu, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định để hoàn thiện dự thảo Thông tư.

BNN&PTNT

14. Thông tư quy định xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật

Đã trình

Đã trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

BNN&PTNT

15. Thông tư quy định cụ thể về kiểm dịch thực vật nội địa

Đang soạn thảo

Đang soạn thảo dự thảo Thông tư.

01

BNN&PTNT và BTN&MT

16. Thông tư liên tịch với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Đang soạn thảo

Ngày 4/12/2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 9772/BNN-BVTV xin ý kiến Bộ Tài nguyên môi trường về việc gộp 02 nội dung thu gom (khoản 3, Điều 75) và xử lý (khoản 4, Điều 75) thành một thông tư liên tịch của hai Bộ.

11.

Luật việc làm

01/01/2015

03

BLĐTB&XH

17. Thông tư hướng dẫn thu thập, quản lý thông tin thị trường lao động; Phân tích và dự báo thị trường lao động

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1

BLĐTB&XH

18. Thông tư hướng dẫn việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BLĐTB&XH

19. Thông tư quy định về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

12.

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2015

02

BCA

20. Thông tư ban hành các loại mẫu giấy Tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Đang soạn thảo

Đang gửi xin ý kiến Công an các đơn vị và các địa phương.

BCA

21. Thông tư quy định chi tiết trình tự, thủ tục về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Đang soạn thảo

Đang gửi xin ý kiến Công an các đơn vị và các địa phương.

13.

Luật sđ, bs Luật giao thông đường thủy nội địa

01/01/2015

02

BQP

22. Thông tư quy định điều kiện dự thi nâng hạng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn của thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ Quốc phòng

Đang soạn thảo

Hiện đơn vị chủ trì soạn thảo đang nghiên cứu xây dựng dự thảo 1

BQP

23. Thông tư quy định tiêu chuẩn thuyền viên đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng, máy trưởng của phương tiện làm nhiệm vụ Quốc phòng

Đang soạn thảo

Hiện đơn vị chủ trì soạn thảo đang nghiên cứu xây dựng dự thảo 1.

14.

Luật bảo vệ môi trường

01/01/2015

13

BTN&MT

24. Thông tư quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT

25. Thông tư quy định về tổ chức thực hiện các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT

26. Thông tư quy định về ngưỡng chịu tải của lưu vực sông, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các dòng sông, đoạn sông bị ô nhiễm

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT

27. Thông tư quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT

28. Thông tư quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp và khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT

29.Thông tư quy định về xử lý chất thải nguy hại

Đang soạn thảo

Đang tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương.

BTN&MT

30.Thông tư quy định về tiêu chí phân loại ô nhiễm môi trường, xác định ô nhiễm, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT

31. Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT

32.Thông tư quy định về các hoạt động quan trắc môi trường (gồm hướng dẫn quan trắc môi trường cho các địa phương, quan trắc phát thải, quan trắc tự động liên tục của doanh nghiệp, quản lý số liệu quan trắc)

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT

33. Thông tư quy định về bộ chỉ thị môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT

34. Thông tư quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT

35. Thông tư quy định về thông tin môi trường và báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT

36. Thông tư quy định về báo cáo hiện trạng môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

01

BQP

37. Thông tư quy định một số hoạt động bảo vệ môi trường trong quân đội

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

04

BTN&MT và BCT

38. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương hướng dẫn việc thống kê nguồn thải

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT và BCT

39. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện phát triển dịch vụ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT và BNN&PTNT

40. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BTN&MT và BXD

41. Thông tư liên tịch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng hướng dẫn tổ chức kiểm kê khí nhà kính, xây dựng báo cáo quốc gia về quản lý phát thải khí nhà kính

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

01

BGD&ĐT và BTN&MT

42. Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết chương trình giáo dục về môi trường và đào tạo nguồn nhân lực bảo vệ môi trường

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

15.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

01/01/2015

04

BYT

43. Thông tư ban hành gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ bảo hiểm y tế chi trả

Đang soạn thảo

Bộ Y Tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Dự kiến ban hành năm 2015.

BYT

44. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc y dược cổ truyền thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.

BYT

45. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh. Dự kiến năm 2015

BYT

46. Thông tư ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.

01

BYT và BTC

47. Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Đang soạn thảo

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo, gửi xin ý kiến các đơn vị có liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh.

02

BQP, BYT và BTC

48. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BQP, BYT và BTC

49. Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Quốc phòng ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với tổ chức bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

01

BCA, BYT và BTC

50. Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Bộ Công an ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với tổ chức bảo hiểm y tế

Đang soạn thảo

Đã thành lập tổ soạn thảo. Hiện đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

16.

Luật hải quan

01/01/2015

01

BTC

51. Thông tư quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra; giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Đang soạn thảo

Đang chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để gửi xin kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.

17.

Luật hôn nhân và gia đình

01/01/2015

02

BYT

52. Thông tư quy định về thăm khám, các quy trình sàng lọc để phát hiện, điều trị các bất thường, dị tật của bào thai

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

BYT

53. Thông tư quy định chi phí thực tế bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe sinh sản

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 1.

18.

Luật công chứng

01/01/2015

02

BTP

54. Thông tư thay thế Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng

Đã trình

Đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

BTP

55. Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Luật công chứng

Đã thẩm định

Đang hoàn thiện để trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành.

19.

Luật xây dựng

01/01/2015

03

BXD

56. Thông tư quy định chi tiết mẫu đơn đề nghị, bản vẽ thiết kế trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Khoản 6, Điều 102)

Đang soạn thảo

Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

BXD

57. Thông tư hướng dẫn đăng ký thông tin năng lực hoạt động xây dựng (Khoản 3, Điều 159)

Đang soạn thảo

Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

BXD

58. Thông tư thay thế Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình (Khoản 9, Điều 162)

Đang soạn thảo

Đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

20.

Luật đầu tư công

01/01/2015

02

BKH&ĐT

59. Thông tư hướng dẫn các biểu mẫu báo cáo lập, theo dõi và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công

Đang soạn thảo

Nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể xin ghép vào nghị định mà không ban hành thông tư.

BKH&ĐT

60. Thông tư hướng dẫn lập thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công

Đang soạn thảo

Nội dung thông tư phụ thuộc vào nội dung của Nghị định quy định chi tiết nên có thể xin ghép vào nghị định.

01

BTC và BKH&ĐT

61. Thông tư liên tịch hướng dẫn các cơ quan tài chính của địa phương cân đối kinh phí thường xuyên để thanh toán các chi phí lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình và bảo trì, vận hành các dự án đưa vào sử dụng

Đang soạn thảo

Đang nghiên cứu soạn thảo vì nội dung còn phụ thuộc vào các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Tổng số 20 luật, pháp lệnh

Tổng số: 61 văn bản (48 thông tư, 13 thông tư liên tịch), trong đó có:

+ 12 văn bản (10 thông tư, 02 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 09 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ trước ngày 01/01/2015;

+ 49 văn bản (38 thông tư, 11 thông tư liên tịch) quy định chi tiết 11 luật có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5342/BTP-VĐCXDPL năm 2014 xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh của Bộ Tư pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.099

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196