Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 527/TANDTC-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 527/TANDTC-TCCB
V/v đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân………………………..

Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-TANDTC ngày 11/3/2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2019; Tòa án nhân dân tối cao thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán (kỳ thi thứ hai) như sau:

I. Thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp

1. Chánh án Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, tỉnh Long An, tỉnh Phú Thọ, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

2. Thi nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán cao cấp:

2.1. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có 04 chỉ tiêu,

2.2. Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có 01 chỉ tiêu,

2.3. Tòa án nhân dân cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh có 08 chỉ tiêu.

- Đối tượng: Các trường hợp hiện đang công tác tại các Tòa án nhân dân trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

- Tiêu chuẩn, điều kiện: Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 4 (trừ điểm c) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; có trình độ Cao cấp lý luận chính trị hoặc Cử nhân chính trị; đang trong quy hoạch các chức vụ lãnh đạo của Ngành và phải còn thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

II. Thi nâng ngạch Thm phán trung cấp

1. Đối tượng dự thi:

1.1. Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 944/TANDTC-TCCB ngày 28/12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao), hiện chưa là Thẩm phán trung cấp, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định; đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 06 tháng trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

1.2. Thẩm phán sơ cấp dự thi nâng ngạch để bổ sung Thẩm phán trung cấp cho các Tòa án nhân dân cấp tỉnh hiện còn thiếu; Thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp cho Tòa án nhân dân cấp huyện (theo chỉ tiêu phân bổ tại Công văn số 944/TANDTC-TCCB ngày 28/12/2018 của Tòa án nhân dân tối cao).

- Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán trung cấp được phân bổ cho từng Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện còn thiếu, tính đến 31/8/2019.

Số Thẩm phán trung cấp còn thiếu

Thẩm phán sơ cấp cử đi dự thi

Cấp tỉnh:                 người

người

Cấp huyện:             người

người

- Về tiêu chuẩn, điều kiện:

Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm c) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; đồng thời phải còn thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

III. Thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp

1. Đối tượng: Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và không đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo theo quy định.

2. Về chỉ tiêu: theo chỉ tiêu Thẩm phán sơ cấp được phân bổ cho các Tòa án nhân dân cấp huyện còn thiếu tính đến 31/8/2019.

Số Thẩm phán sơ cấp còn thiếu

Thẩm tra viên, Thư ký cử đi dự thi

người

người

3. Về tiêu chuẩn, điều kiện:

Người đăng ký dự thi phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 (trừ điểm c) Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; đồng thời, phải còn thời gian công tác từ đủ 05 năm trở lên (tính từ ngày 01/9/2019).

IV. Thời gian và địa điểm thi

1. Thời gian

- Thời gian ôn tập thi và thi: dự kiến tháng 8/2019 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

2. Địa điểm thi: tại Học viện Tòa án.

V. Hồ sơ đăng ký dự thi.

Hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán làm 01 bộ (để trong túi bìa cứng có kích thước 250 x 340 x5 tnm) theo quy định tại Điều Thông tư số 02/2016/TT-TANDTC ngày 03/02/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp.

Danh sách trích ngang (theo mẫu) và hồ sơ đăng ký dự thi gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Tổ chức-Cán bộ) và địa chỉ email: daotaotoaan@gmail.com trước ngày 25/7/2019 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao xem xét, quyết định.

Lưu ý: Những trường hợp không trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp trong đợt thi tháng 5/2019 không được tham dự kỳ thi này.

Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên rà soát và cử công chức thuộc quyền quản lý đăng ký dự thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp và chịu trách nhiệm trước Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật đối với người được cử tham dự kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các PCA TANDTC (để báo cáo);
- Các Chánh án TAND cấp cao (để biết);
- Lưu: VP, Vụ TCCB.

TL. CHÁNH ÁN
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC-CÁN BỘ
Trần Anh Tuấn

 

Biu s 3

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH DỰ THI TUYỂN CHỌN THẨM PHÁN SƠ CẤP

(Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ

Trình độ chuyên môn

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày bổ nhiệm vào ngạch (TK, TTV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

……, ngày…tháng…năm 2019
CHÁNH ÁN

 

Biu s 1

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH CHÁNH ÁN, PHÓ CHÁNH ÁN CẤP HUYỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP

(Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ (nếu có)

Trình độ chuyên môn

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp lần đầu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

……, ngày…tháng…năm 2019
CHÁNH ÁN

 

Biu s 2

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN TRUNG CẤP
(Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức vụ (nếu có)

Trình độ chuyên môn

Khóa học đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp (lần đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

……, ngày…tháng…năm 2019
CHÁNH ÁN

 

Biu s 4

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH THẨM PHÁN CAO CẤP
(Kèm theo Công văn số 527/TANDTC-TCCB ngày 12/7/2019 của Tòa án nhân dân tối cao)

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

Khóa hc đào tạo nghiệp vụ xét xử

Ngày tuyển dụng

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm TP trung cấp (lần đầu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

……, ngày…tháng…năm 2019
CHÁNH ÁN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 527/TANDTC-TCCB ngày 12/07/2019 về đăng ký dự thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.383
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74