Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 526/BNV-KHTC năm 2015 báo cáo thực hiện Chỉ thị 33/2008/CT-TTg chính sách tài khóa do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 526/BNV-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 526/BNV-KHTC
V/v báo cáo thực hiện Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Điểm d Khoản 5 Chỉ thị số 33/2008/CT-TTg ngày 20/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm các chính sách tài khóa và thực hiện các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, thanh tra;

Đến nay, Bộ Nội vụ chưa nhận được báo cáo của các đơn vị. Để có số liệu tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương triển khai tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách năm 2013 gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (theo mẫu đính kèm).

Báo cáo gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 01/3/2015 để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc và cấp dưới triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c TTCP);
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CÓ SAI PHẠM VỀ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH THEO CHỈ THỊ SỐ 33/2008/CT-TTG NGÀY 20/11/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo văn bản số 526/BNV-KHTC ngày 22 tháng 01 năm 2015)

STT

Văn bản kiến nghị của thanh tra, kiểm toán

Đã tiếp thu, xử lý (nêu rõ nội dung, hình thức xử lý)

Chưa thực hiện (Nguyên nhân, thời hạn dự kiến thực hiện)

Ghi chú

Số, ngày tháng năm

Nội dung kiến nghị

I

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

ĐI VỚI CÁ NHÂN

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…….., ngày....tháng....năm…..
Thủ trưởng đơn vị (Chủ tịch UBND tỉnh, TP)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 526/BNV-KHTC năm 2015 báo cáo thực hiện Chỉ thị 33/2008/CT-TTg chính sách tài khóa do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85