Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 506/BNV-CCVC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 506/BNV-CCVC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 26/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 506/BNV-CCVC
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- Tòa án nhân dân tối cao

 

Căn cứ Điều 43 Luật phòng, chống tham nhũng, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện tốt và có hiệu quả các quy định về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương xây dựng và ban hành văn bản quy định cụ thể danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Nghị định số 158/2007/NĐ-CP).

2. Các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty, công ty nhà nước xây dựng cụ thể danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP để đề nghị Bộ quản lý ngành xem xét và ban hành.

3. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Chính phủ xây dựng cụ thể danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý liên quan đến các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 8 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, sau đó thống nhất với Bộ Nội vụ trước khi ban hành.

4. Việc xây dựng và ban hành văn bản quy định cụ thể danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi cần tuân thủ đúng các quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP. Các văn bản sau khi ban hành thì gửi về các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cơ quan có liên quan để thống nhất thực hiện, đồng thời gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Sau khi các cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP đã ban hành văn bản quy định cụ thể danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định, người đứng đầu các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 158/2007/NĐ-CP cần khẩn trương chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch để thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 năm 2008 theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 158/2007/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ảnh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu và hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng;
- Lưu VT, Vụ CCVC

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 506/BNV-CCVC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.295
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215