Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5052/BNV-ĐT năm 2018 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 5052/BNV-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Triệu Văn Cường
Ngày ban hành: 11/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5052/BNV-ĐT
V/v thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 28/CT-TTg), Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 28/CT-TTg .

2. Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức, gửi Bộ Nội vụ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung sau:

a) Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện (theo biểu mẫu 1, 2 gửi kèm);

b) Rà soát, tổng hợp, đánh giá thực trạng đáp ứng tiêu chuẩn bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng; cán bộ, công chức, viên chức quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng (theo biểu mẫu 3, 4 gửi kèm).

Văn bản báo cáo của Quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/10/2018, đồng thời gửi file vào địa chỉ email: trantrungkien@moha.gov.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Triệu Văn Cường;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

 

Biểu 1

ỦY BAN NHÂN DÂN…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THỰC TRẠNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN BỒI DƯỠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP SỞ, CẤP HUYỆN
(Kèm theo Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nội vụ)

TT

Họ và tên (sắp xếp theo thứ tự a,b,c...)

Chức vụ

Đơn vị công tác

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm

QLNN theo tiêu chuẩn ngạch

Trung cấp

Cao cấp

Cấp sở

Cấp huyện

CVC

CVCC

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Lãnh đạo, quản lý cấp sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lãnh đạo, quản lý cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đánh dấu X vào ô đã học hoặc ô chưa học

 

Biểu 2

ỦY BAN NHÂN DÂN…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THỰC TRẠNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN BỒI DƯỠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUY HOẠCH CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP SỞ, CẤP HUYỆN
(Kèm theo Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nội vụ)

TT

Họ và tên (sắp xếp theo thứ tự a,b,c...)

Chức vụ lãnh đạo, quản lý được quy hoạch

Đơn vị công tác

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm

QLNN theo tiêu chuẩn ngạch

Trung cấp

Cao cấp

Cấp sở

Cấp huyện

CVC

CVCC

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Đánh dấu X vào ô đã học hoặc ô chưa học

 

Biểu 3

ỦY BAN NHÂN DÂN…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THỰC TRẠNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN BỒI DƯỠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐANG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG
(Kèm theo Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nội vụ)

Chương trình
đào tạo,
bồi dưỡng

Số lượng

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm cấp phòng

QLNN theo tiêu chuẩn ngạch

Trung cấp

Cao cấp

CV

CVC

CVCC

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Tng số người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 4

ỦY BAN NHÂN DÂN…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THỰC TRẠNG ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN BỒI DƯỠNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC QUY HOẠCH CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG
(Kèm theo Công văn số 5052/BNV-ĐT ngày 11 tháng 10 năm 2018 của Bộ Nội vụ)

Chương trình
đào tạo,
bồi dưỡng

Số lượng

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm cấp phòng

QLNN theo tiêu chuẩn ngạch

Trung cấp

Cao cấp

CV

CVC

CVCC

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Đã học

Chưa học

Tng số người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5052/BNV-ĐT năm 2018 thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


110

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41