Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 478/UBND-NC năm 2017 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định 325/QĐ-UBND năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 478/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 20/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 478/UBND-NC
V/v đính chính Danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND Yên Bái

Yên Bái, ngày 20 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các s, ban, ngành cp tnh;
-
y ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph.

Do sơ sut trong k thut rà soát văn bn quy phm pháp lut, y ban nhân dân tnh Yên Bái đính chính Danh mc văn bn quy phm pháp lut ca HĐND tnh, UBND tnh Yên Bái hết hiu lc, ngưng hiu lc toàn b và hết hiu lc, ngưng hiu lc mt phn năm 2016 ban hành kèm theo Quyết đnh s 325/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 ca y ban nhân dân tnh như sau:

Đưa ra khi Danh mc văn bn QPPL ca Hi đng nhân dân tnh, y ban nhân dân tnh hết hiu lc toàn b năm 2016 đi vi 03 Ngh quyết ca Hi đng nhân dân tnh (có số th t 15, 16 (trang 3) và số th t 20 (trang 4) ti mc I, phn A ca Ph lc I ban hành kèm theo Quyết đnh s 325/QĐ-UBND ngày 02/3/2017), gm: (1) Ngh quyết s 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 v vic thông qua danh mc d án cn thu hi đt, chuyển mc đích s dng đt trng lúa, đt rng phòng h năm 2016; (2) Ngh quyết s 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 v vic điu chnh, b sung mt s ni dung ca Điu 1 Ngh quyết s 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015; (3) Ngh quyết s 43/2016/NQ-HĐND ngày 26/8/2016 v vic điu chnh, b sung mt s ni dung ca Điu 1 Ngh quyết s 27/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015, Điu 1 Ngh quyết s 03/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016.

y ban nhân dân tnh thông báo đ các cơ quan, đơn v biết và thc hin./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- B
Tư pháp;
- TT. T
nh y;
- HĐND t
nh;
- Ch
tch, Phó CT UBND tnh;
- Chánh, Phó VP.UBND t
nh (NC, KTN);
- C
ng TTĐT tỉnh;
- Chuyên viên: KTN, KTTH;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 478/UBND-NC năm 2017 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2016 ban hành kèm theo Quyết định 325/QĐ-UBND năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


262

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104