Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4607/TCTHADS-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thi hành án dân sự Người ký: Mai Lương Khôi
Ngày ban hành: 18/11/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4607/TCTHADS-VP
V/v thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận sơ bộ của Đoàn Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương tại một số cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, Tổng cục yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch số 2928/KH-TCTHADS ngày 18/9/2014 của Tổng cục về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 tới toàn thể CBCC, người lao động trong các đơn vị trực thuộc.

2. Khẩn trương kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở, trong đó, Chủ tịch Hội đồng phải là Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố, bảo đảm nguyên tắc: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị.

3. Rà soát, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng; Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.

4. Khi tiến hành bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước như “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và Huân chương các loại, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng phải tiến hành bỏ phiếu kín. Việc bỏ phiếu với các danh hiệu khác thực hiện theo Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở. Tập thể, cá nhân được Hội đồng lựa chọn, đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên phải đạt đủ số phiếu đồng ý theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở.

5. Thực hiện việc bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng tại Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cơ sở theo đúng trình tự từ thấp đến cao; đảm bảo tỷ lệ giữa Lãnh đạo quản lý với CBCC, người lao động trực tiếp. Ví dụ: Cục Thi hành án dân sự tỉnh A có số cán bộ là lãnh đạo Cục, các phòng thuộc Cục, các Chi cục trực thuộc chiếm 20% tổng số CBCC, người lao động, khi bình xét khen thưởng, chỉ được đề nghị không quá 20% số cán bộ quản lý trên tổng số danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được công nhận hoặc đề nghị công nhận.

6. Lập và mở Sổ ghi Biên bản họp Hội đồng Thi đua, Khen thưởng theo đúng quy định. Biên bản các cuộc họp của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng phải ghi chép đầy đủ diễn biến cuộc họp, được thông qua cho các thành viên Hội đồng nghe, có chữ ký của Thư ký và người chủ trì cuộc họp. Khi trích biên bản cuộc họp để gửi về Hội đồng Thi đua, khen thưởng cấp trên phải đảm bảo trích theo đúng trình tự xét tại cuộc họp, không trích từ danh hiệu cao đến danh hiệu thấp.

Nhận được Công văn này, đề nghị Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Văn phòng Tổng cục (ĐT: 0462739596) để được hướng dẫn, giải đáp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Vụ TĐKT Bộ Tư pháp (để p/h);
- TT các đơn vị thuộc Tổng cục;
- Lưu VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Lương Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4607/TCTHADS-VP ngày 18/11/2014 thực hiện quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.927

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72