Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4594/UBND-SNV 2020 khảo sát đo lường hài lòng về sự phục vụ của cơ quan đơn vị Hà Nội

Số hiệu: 4594/UBND-SNV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 21/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4594/UBND-SNV
V/v khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố - SIPAS năm 2020 do Bộ Nội vụ tổ chức

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp;
- UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy, Long Biên, Thanh Xuân, Đan Phượng, Gia Lâm, Mê Linh, Ứng Hòa.

Ngày 07/9/2020, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 4626/BNV-CCHC về việc điều tra xã hội học, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chỉ số Hài lòng - SIPAS năm 2020). Để triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ và phấn đấu cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng - SIPAS năm 2020 của Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện được lựa chọn khảo sát tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc nhận thức đầy đủ về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội năm 2020 do Bộ Nội vụ khảo sát; tuyên truyền sâu rộng đến người dân, tổ chức đã tham gia giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính, được lựa chọn khảo sát để người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học đầy đủ, trung thực, khách quan.

2. Chỉ đạo việc chọn mẫu điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2020 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và hướng dẫn nghiệp vụ của Sở Nội vụ. Thời gian hoàn thành: Trước ngày 29/9/2020.

3. Chủ động, tích cực phân công cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Nội vụ trong quá trình giám sát công tác phát, thu phiếu trên địa bàn.

4. Giao Sở Nội vụ:

- Là đầu mối liên hệ, cung cấp thông tin, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ với Bộ Nội vụ;

- Hướng dẫn các Sở, UBND các quận, huyện được chọn điều tra trong công tác chọn mẫu; thông tin, tuyên truyền; phối hợp thực hiện giám sát, phúc tra;

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội trong công tác giám sát, phúc tra.

5. Đề nghị Bưu điện thành phố Hà Nội: Phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong quá trình phát, thu phiếu; cung cấp cho Sở Nội vụ thông tin về người dân, tổ chức đã trả lời phiếu điều tra xã hội học để phục vụ công tác phúc tra.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện việc giám sát, phúc tra theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đây là nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm của Thành phố trong năm 2020, yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ để tổng hợp)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
(để b/c)
- TT Thành ủy; (để b/c)
- TT HĐND TP; (để b/c)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- UB; MTTQVN TP HN; (để ph/h)
- Hội Cựu chiến binh TP HN; (để ph/h)
- Bưu điện TP HN; (để ph/h)
- VPUB: C.PVP; các phòng:TH, NC, TKBT, KSTTHC;

- Lưu: VT, SNV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4594/UBND-SNV về khảo sát, đo lường hài lòng về sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội - SIPAS ngày 21/09/2020 do Bộ Nội vụ tổ chức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.357

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!