Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4536/BNV-TCB năm 2015 về báo cáo tình hình biên chế năm 2015 do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 4536/BNV-TCBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4536/BNV-TCBC
V/v báo cáo nh hình biên chế năm 2015

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tchức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phthành lập;
- Ủy ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương.

Căn cứ ng văn số 9801-CV/BTCTW ngày 23/9/2015 của Ban Chđạo Trung ương v qun lý biên chế về việc báo cáo tình hình biên chế năm 2015, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph, tổ chức do Chính ph, Thủ tướng Chính phủ thành lập, y ban nhân dân các tnh, thành phtrực thuộc Trung ương báo cáo số liệu về biên chế như sau:

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph, tchức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lp (sau đây gọi tắt là Bộ, ngành) báo cáo số liệu về biên chế như sau:

- Số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tchức hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu số 1A (đính kèm).

- Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu số 2A (đính kèm).

2. Đối với y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là y ban nhân dân cấp tỉnh) báo cáo số liệu về biên chế như sau:

- Số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tchức hành chính được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu số 1B (đính kèm).

- Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được cơ quan có thẩm quyền giao đến 30/9/2015 theo biểu s 2B (đính kèm).

Báo cáo của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, tchức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập, y ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 23/10/2015 đ tng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Trn Anh Tuấn;
- Lưu VT, TCBC (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ……

Biểu s 1B

BÁO CÁO SỐ LIỆU BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

Tính đến 30 tháng 9 năm 2015
(Kèm theo công v
ăn s 4536/BNV-TCBC ngày 06 tháng 10 năm 2015 ca Bộ Nội vụ)

TT

Tên đơn vị

Số được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015

Số người có mặt đến 30/9/2015

Biên chế công chức

Hợp đng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Công chức

Lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 

Tổng cộng

 

 

 

 

A.

HỘI ĐNG NHÂN DÂN

 

 

 

 

I.

Cấp tỉnh

 

 

 

 

1.

Lãnh đạo HĐND

 

 

 

 

2.

Văn phòng HĐND

 

 

 

 

3.

Ban ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Cấp huyện

 

 

 

 

1.

Huyện ...

 

 

 

 

 

Lãnh đạo HĐND

 

 

 

 

 

Bộ phận văn phòng HĐND

 

 

 

 

 

Các Ban của HĐND

 

 

 

 

2.

Huyện ...

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.

Y BAN NHÂN DÂN

 

 

 

 

I.

Cp tỉnh

 

 

 

 

1.

Lãnh đạo UBND

 

 

 

 

2.

Văn phòng UBND

 

 

 

 

3.

Thanh tra

 

 

 

 

4.

S...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

...

Tổ chức ... (có sử dụng biên chế công chức)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Cấp huyện

 

 

 

 

1.

Huyện ...

 

 

 

 

2.

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ……

Biểu số 2B

BÁO CÁO SỐ LIỆU SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Tính đến 30 tháng 9 năm 2015
(Kèm theo
công văn số 4536/BNV-TCBC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nội vụ)

TT

Tên đơn vị

Sđược cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015

Số người có mặt đến 30/9/2015

Slượng người làm việc

Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Viên chức

Lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

 

Tổng cộng

 

 

 

 

I.

Cấp tỉnh

 

 

 

 

1.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

2.

Sự nghiệp y tế

 

 

 

 

3.

Sự nghiệp VHTT&DL

 

 

 

 

4.

Sự nghiệp nghiên cứu KH

 

 

 

 

5.

Sự nghip khác

 

 

 

 

II

Cấp huyện

 

 

 

 

1.

Huyện ...

 

 

 

 

-

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

-

Sự nghiệp y tế

 

 

 

 

-

Sự nghiệp văn hóa th thao

 

 

 

 

-

Sự nghiệp khác

 

 

 

 

2.

Huyện ...

 

 

 

 

-

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

 

 

 

 

-

Sự nghiệp y tế

 

 

 

 

-

Sự nghiệp văn hóa th thao

 

 

 

 

-

Sự nghiệp khác

 

 

 

 

3.

...

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4536/BNV-TCB năm 2015 về báo cáo tình hình biên chế năm 2015 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146