Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 429/TTg-PL năm 2015 về trình, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 429/TTg-PL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 429 /TTg-PL
V/v trình, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng Bộ Công an;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng soạn thảo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh. Tuy nhiên, việc này vẫn còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ. Tính đến ngày 25 tháng 3 năm 2015, còn 21 nghị định của Chính phủ, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành 9 luật đã có hiệu lực chưa được ban hành, trong đó có 8 nghị định chưa trình dự thảo lên Chính phủ (Phụ lục kèm theo).

Để giải quyết dứt điểm tồn tại nói trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng các Bộ tập trung chỉ đạo hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 22 văn bản nói trên trước ngày 15 tháng 5 năm 2015;

2. Đối với 8 dự thảo nghị định chưa trình Chính phủ, các Bộ được giao chủ trì soạn thảo phải khẩn trương hoàn tất việc soạn thảo, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp kịp thời hoàn tất việc thẩm định và các thủ tục theo quy định, trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 4 năm 2015;

3. Đối với những dự thảo văn bản đã được các Bộ trình Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tập trung thẩm tra, hoàn tất các thủ tục trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau thì Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thống nhất xử lý; nếu không thống nhất được thì báo cáo Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo xử lý.

Đối với những dự thảo nghị định đã hoàn thành thủ tục lấy ý kiến thành viên Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cần tăng cường đôn đốc và chủ động phối hợp với các cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo trên cơ sở ý kiến các thành viên Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành;

4. Bộ trưởng các Bộ chủ trì soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo, trình các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng của văn bản./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ;
- Lưu: VT, PL(3).
42

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

PHỤ LỤC

CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT CHẬM BAN HÀNH
(Kèm theo Công văn số 429/TTg-PL ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên luật

Ngày có hiệu lực

Tên văn bản quy định chi tiết thi hành luật

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Tiến độ thực hiện

1

Luật bảo vệ môi trường

01/01/2015

Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đã trình

2

Nghị định về lộ trình và phương thức để Việt Nam tham gia hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính toàn cầu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chưa trình

3

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đã trình

4

Luật hải quan

01/01/2015

Nghị định quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan, tổ chức, nhiệm vụ, hoạt động của hải quan các cấp

Bộ Tài chính

Đã trình

5

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2015

Nghị định quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Bộ Công An

Đã trình

6

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

01/01/2015

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế áp dụng đối với quân nhân, công an nhân dân và học sinh cơ yếu.

Bộ Quốc phòng

Chưa trình

7

Luật việc làm

01/01/2015

Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Chưa trình

8

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc  gia

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

Đã trình

9

Luật xây dựng

01/01/2015

Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

BXây dựng

Đã trình

10

Nghị định, về quy hoạch xây dựng

Bộ Xây dựng

Đã trình

11

Nghị định thay thế Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

Bộ Xây dựng

Đã trình

12

Nghị định về hợp đồng xây dựng

Bộ Xây dựng

Đã trình

13

Nghị định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Bộ Xây dựng

Đã trình

14

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung của Luật xây dựng (đổi tên thành Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng)

Bộ Xây dựng

Đã trình

15

Luật đầu tư công

01/01/2015

Nghị định về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa trình

16

Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư (thay thế NĐ số 113/2009/NĐ-CP)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa trình

17

Nghị định sửa đổi một số Điều của Nghị định số 38/2013/NĐ-CP về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa trình

18

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa trình

19

Luật giáo dục đại học

01/01/2013

Nghị định quy định tiêu chuẩn phân tầng và khung xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chưa trình

20

Nghị định quy định phương thức và tiêu chí phân bổ nguồn ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã trình

21

Luật tài nguyên nước

01/01/2013

Nghị định quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước (Điều 31)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đã trình

22

Nghị định quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả (Đ. 41)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đã trình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 429/TTg-PL năm 2015 về trình, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.170

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230