Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 418/KTrVB-RSHTH&HN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Nguyễn Thị Thu Hòe
Ngày ban hành: 23/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
CỤC KIỂM TRA VBQPPL
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 418/KTrVB-RSHTH&HN
V/v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2015

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng định kỳ hàng năm công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng về việc công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2015 và Danh mục văn bản kèm theo.

Để bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của Danh mục văn bản trước khi trình Bộ trưởng ban hành Quyết định công bố, đề nghị Quý đơn vị căn cứ theo lĩnh vực được phân công quản lý của mình:

1. Cho ý kiến đối với Dự thảo Quyết định và Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2015 được đăng tải tại mục Rà soát văn bản QPPL, Trang thông tin điện tử của Cục Kiểm tra văn bản QPPL: http://moj.gov.vn/ktvb/Pages/trangchu.aspx.

2. Bổ sung các văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2015 (nếu có) thuộc trách nhiệm rà soát của Quý đơn vị được xác định theo quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 3044/QĐ-BTP[1], bao gồm: (i) Các văn bản QPPL do Quý đơn vị được giao chủ trì soạn thảo; (ii) Các văn bản QPPL điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Quý đơn vị. Danh mục văn bản bổ sung được lập theo mẫu gửi kèm theo Công văn này.

Phạm vi văn bản QPPL thuộc Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2015 được tập hợp gồm:

- Văn bản QPPL có thời điểm hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2015 (tính từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015);

- Văn bản QPPL có thời điểm hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trước ngày 01/01/2015 nhưng chưa được công bố trước đó.

Ý kiến và Danh mục văn bản bổ sung (nếu có) của Quý đơn vị xin gửi về Cục Kiểm tra văn bản QPPL trước ngày 31/12/2015 để Cục tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng.

(Lưu ý: Trường hợp Quý đơn vị không có hoặc không bổ sung các văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2015, đề nghị Quý đơn vị cũng thông tin để Cục Kiểm tra văn bản QPPL được biết).

Mọi vấn đề cần trao đổi xin liên hệ Phòng Rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, số điện thoại: 04.62739658 ( Đ/c Hà Thị Lan).

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của Quý đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để báo cáo);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hòe

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 [1] Quyết định số 3044/QĐ-BTP ngày 13/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ trong việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 418/KTrVB-RSHTH&HN ngày 23/12/2015 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!