Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4090/UBND-TCD năm 2018 thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra do tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 4090/UBND-TCD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 02/11/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4090/UBND-TCD
V/v thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra.

Thái Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Giám đốc sở, thủ trưởng ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo số 1697/BC-TTCP ngày 05/10/2018 báo cáo kết quả theo dõi tình hình thực thi pháp luật năm 2018, với trọng tâm là việc thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra (có văn bản phô tô kèm theo); Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện kết luận kết luận thanh tra; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra; quan tâm bố trí đủ biên chế, bảo đảm về chính sách, cơ sở vật chất đối với công chức thanh tra; chú trọng tuyên truyền phổ biến pháp luật về thanh tra và bồi dưỡng, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra.

2. Thanh tra tỉnh tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra tranh nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra; bồi dưỡng, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ, công chức làm công tác thanh tra trong toàn tỉnh; tổng hợp tình hình thực hiện kết luận thanh tra, báo cáo kết quả theo quy định.

Nhận Công văn này, yêu cầu đồng chí thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TCD

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4090/UBND-TCD năm 2018 thi hành pháp luật về kết luận thanh tra và thực hiện kết luận thanh tra do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


48
DMCA.com Protection Status

IP: 52.201.27.211