Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4055/LĐTBXH-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Trần Phi Tước
Ngày ban hành: 18/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4055/LĐTBXH-HTQT
V/v báo cáo công tác đối ngoại năm 2010 và kế hoạch năm 2011

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

Căn cứ Quy chế thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành theo Quyết định số 295/QĐ-TW ngày 23/3/2010 của Bộ Chính trị và công văn số 13023/CV/ĐNTW ngày 04/10/2010 của Ban đối ngoại Trung ương đề nghị các cơ quan báo cáo tổng kết tình hình hoạt động đối ngoại năm 2010 và dự kiến chương trình hoạt động đối ngoại năm 2011, để chuẩn bị nội dung cho báo cáo công tác đối ngoại của Bộ, Vụ Hợp tác quốc tế xin thông báo một số hướng dẫn và đề nghị các đơn vị như sau:

1. Báo cáo tình hình hoạt động đối ngoại năm 2009

Nội dung báo cáo: Trên cơ sở thống kê, tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động đối ngoại thường xuyên và đột xuất đã được Bộ phê duyệt, phân công cho đơn vị chủ trì hoặc tham gia thực hiện, bao gồm các Chương trình, dự án đã và đang thực hiện; tham gia, chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc tế; các chuyến đi nghiên cứu, khảo sát, công tác ở nước ngoài; đón và làm việc với các đoàn của các tổ chức quốc tế (trong và ngoài nước); nội dung và kết quả thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế. Báo cáo cần nêu rõ những hoạt động theo kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2010 nổi bật, có sự chủ trì, tham gia của Lãnh đạo Bộ cũng như các hoạt động phát sinh. So sánh với kết quả hoạt động của năm trước, có nhận xét đối với từng cá nhân, tổ chức đối tác. Phân tích hiệu quả phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của Bộ và đơn vị, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó nêu bài học kinh nghiệm và kiến nghị với Chính phủ, các Bộ và cơ quan liên quan cũng như với Bộ nhằm tiếp tục cải tiến và thúc đẩy quá trình triển khai thống nhất và có hiệu quả hoạt động đối ngoại trong thời gian tới.

Các Phụ lục về các hoạt động (Chương trình, dự án, đoàn ra, đoàn vào, tổ chức tham gia hội nghị, hội thảo, các thỏa thuận, điều ước quốc tế) do đơn vị chủ trì thực hiện theo mẫu kèm theo và gửi cùng với báo cáo.

2. Dự kiến các hoạt động đối ngoại năm 2011

Nội dung các đề xuất và dự kiến hoạt động đối ngoại mới của năm 2011 cần bám sát các định hướng công tác quan trọng, dài hạn của Bộ và nhiệm vụ chuyên môn được giao của đơn vị. Dự kiến các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là các hoạt động cần có sự tham gia trực tiếp của Lãnh đạo Bộ (thăm và làm việc song phương, tham dự Hội nghị, Hội thảo quốc tế quan trọng, cũng như các chuyến nghiên cứu khảo sát tại nước ngoài) cần báo cáo tóm tắt nội dung và mục đích, thời gian và nơi thực hiện, xác định rõ nguồn kinh phí bảo đảm từ ngân sách năm hoặc hỗ trợ của quốc tế.

Đề nghị lập Phụ lục chi tiết dự kiến của kế hoạch các hoạt động đối ngoại năm 2011 (theo mẫu kèm theo).

3. Về ngân sách để thực hiện các hoạt động đối ngoại năm 2011

Trong năm 2011, Bộ sẽ thực hiện các hoạt động theo kế hoạch hoạt động đối ngoại và nghĩa vụ của Bộ đã cam kết với các đối tác quốc tế. Đề nghị các đơn vị được Bộ phân cấp tự chủ quản lý kinh phí, chủ động dự toán và cân đối từ ngân sách năm 2011 của đơn vị để bảo đảm việc thực hiện hoạt động đối ngoại do Bộ phân công.

4. Thời gian gửi báo cáo

Để bảo đảm tiến độ gửi Báo cáo đối ngoại của Bộ gửi Ban đối ngoại trung ương, Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao trình xin Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định, đề nghị các đơn vị gửi báo cáo của đơn vị mình, bao gồm cả bản mềm qua thư điện tử (qua hộp thư hanghoanghth@gmail.com hoặc luongmolisa@gmail.com) về Vụ Hợp tác Quốc tế trước ngày 30/11/2010 để tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và chỉ đạo thực hiện đúng yêu cầu nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT;

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Trần Phi Tước

 


PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH KẾT QUẢ CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC VỚI QUỐC TẾ ĐANG THỰC HIỆN 2010

STT

Tên dự án và mã số (nếu có)

Tên tổ chức tài trợ

Cơ quan chủ quản (có thẩm quyền phê duyệt)

Cơ quan tiếp nhận và thực hiện dự án

Địa bàn thực hiện

Thời gian thực hiện

Ngân sách toàn dự án đã cam kết (theo Văn bản phê duyệt)

Giá trị giải ngân thực tế năm 2010

Hình thức Nguồn vốn (Không hoàn lại/vốn vay)

Ghi chú (Quyết định phê duyệt dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Với các dự án hợp tác trong lĩnh vực Pháp luật đề nghị ghi rõ kết quả và những vướng mắc phát sinh trong thực hiện.

Đề xuất nhu cầu hợp tác, hỗ trợ năm 2011

STT

Tên dự án và mã số (nếu có)

Tên tổ chức tài trợ

Cơ quan chủ quản (có thẩm quyền phê duyệt)

Cơ quan tiếp nhận và thực hiện dự án

Địa bàn thực hiện

Thời gian thực hiện

Ngân sách toàn dự án đã cam kết (theo Văn bản phê duyệt)

Giá trị giải ngân thực tế năm 2010

Hình thức Nguồn vốn (Không hoàn lại/vốn vay)

Ghi chú (Quyết định phê duyệt dự án)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

BÁO CÁO DANH SÁCH ĐOÀN RA/VÀO NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH DỰ KIẾN NĂM 2011

1. Đoàn ra / vào năm 2010

STT

Danh nghĩa đoàn và tính chất hoạt động

Tại nước

Cấp trưởng Đoàn

Nội dung hoạt động và đối tác

Số thành viên đoàn

Số ngày

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Ngân sách

Quốc tế tài trợ

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Với các đoàn do Lãnh đạo Bộ dẫn đầu đề nghị ghi rõ tên Lãnh đạo

2. Dự kiến kế hoạch đoàn ra/vào năm 2011

STT

Danh nghĩa đoàn và tính chất hoạt động

Tại nước

Cấp trưởng Đoàn

Nội dung hoạt động và đối tác

Số thành viên đoàn

Số ngày

Thời gian thực hiện

Kinh phí

Ngân sách

Quốc tế tài trợ

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Trong trường hợp có dự kiến đón đoàn cấp cao (Bộ, Thứ trưởng hoặc tương đương) của các nước vào thăm và làm việc, đề nghị sử dụng mẫu này.

 

PHỤ LỤC 3

Đơn vị: ………………….

1. Danh sách các hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc tế tổ chức năm 2010

STT

Tên Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn

Thời gian/Địa điểm tổ chức

Nội dung chính

Tổng số đại biểu tham dự

Tổ chức quốc tế tài trợ

Tổng kinh phí

Đánh giá, kết quả

Trung ương

Địa phương

Quốc tế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc tế năm 2011

STT

Hình thức (Hội thảo, Hội nghị, Tập huấn)

Dự kiến Thời gian  tổ chức

Nội dung

Số lượng đại biểu

Tổ chức quốc tế tài trợ

Dự kiến kinh phí

Trong nước

Quốc tế

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 4

DANH MỤC THỎA THUẬN, ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ ĐÃ KÝ KẾT NĂM 2010 VÀ DỰ KIẾN NĂM 2011

TT

Tên thỏa thuận quốc tế

Danh nghĩa (Nhà nước/Chính phủ)

Ngày ký

Nơi ký

Người ký

Quyết định cho phép ký (số, ngày)

Thủ tục hiệu lực (Hiệu lực ngay, phê chuẩn, phê duyệt)

Quyết định phê chuẩn/phê duyệt (số, ngày)

Quyết định gia nhập (số, ngày)

Ngày hiệu lực

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Ký trong các chuyến thăm cấp cao

I

Thỏa thuận ký kết cấp Bộ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thỏa thuận ký kết với các tổ chức quốc tế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC THỎA THUẬN, ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ SẼ KÝ KẾT NĂM 2011

TT

Tên thỏa thuận quốc tế

Danh nghĩa (Nhà nước/Chính phủ)

Ngày ký

Nơi ký

Người ký

Quyết định cho phép ký (số, ngày)

Thủ tục hiệu lực (Hiệu lực ngay, phê chuẩn, phê duyệt)

Quyết định phê chuẩn/phê duyệt (số, ngày)

Quyết định gia nhập (số, ngày)

Ngày hiệu lực

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Ký trong các chuyến thăm cấp cao

I

Thỏa thuận ký kết cấp Bộ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Thỏa thuận ký kết với các tổ chức quốc tế

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4055/LĐTBXH-HTQT báo cáo công tác đối ngoại ngày 18/11/2010 và kế hoạch năm 2011 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.626

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!