Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4028/LĐTBXH-TCCB năm 2015 về thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4028/LĐTBXH-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Trịnh Minh Chí
Ngày ban hành: 05/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 4028/LĐTBXH-TCCB
V/v thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất

Ngày 16/6/2015, Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất có Tờ trình số 20/TTr-CĐN xin chủ trương xét thay đi chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sang giảng viên đối với viên chức. Căn cứ các quy định về chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục cao đẳng công lập, quy định về thay đi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, Bộ có ý kiến như sau:

1. Trường thực hiện rà soát, bố trí sắp xếp đội ngũ viên chức trong đó có viên chức giảng dạy theo vị trí việc làm trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ; ở vị trí việc làm nào phải đáp ứng đủ tiêu chun của chức danh nghề nghiệp tương ứng.

2. Đồng ý để Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất tổ chức xét chuyn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học (mã số 15.113) và tương đương sang chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) - mã số V.07.01.03; đối với viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cao cấp (mã số 15.112) và tương đương sang chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) - mã số V.07.01.02 đảm bảo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Viên chức.

3. Quy trình thực hiện:

a) Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Viên chức, việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức thực hiện thông qua xét theo nguyên tắc bình đng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, Bộ giao Thủ trưởng đơn vị thành lập Hội đồng xét chuyn chức danh nghề nghiệp của đơn vị, 05 hoặc 07 thành viên, gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: Hiệu trưởng;

- Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng Phòng T chức cán bộ;

- Các ủy viên: Trưởng các Phòng, Khoa trực tiếp sử dụng viên chức;

- Thư ký Hội đồng: Chuyên viên Phòng T chức cán bộ được giao nhiệm vụ phụ trách công tác chức danh nghề nghiệp.

b) Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn: Xem xét các văn bằng, chứng chỉ đào tạo bồi dưỡng của viên chức; kim tra, sát hạch về hiu biết chuyên môn nghiệp vụ và các yêu cầu khác theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên bằng hình thức thực hành và báo cáo Thủ trưởng đơn vị kết quả kiểm tra, sát hạch. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập th, biu quyết theo đa số.

c) Thủ trưởng đơn vị báo cáo Bộ xem xét phê duyệt kết quả xét chuyn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức. Hồ sơ trình Bộ gồm:

- Văn bản báo cáo quá trình t chức thực hiện xét chuyển chức danh nghề nghiệp đối với viên chức (kèm theo danh sách và phương án xếp lương từng trường hợp theo quy định tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và có chữ ký của tất cả các thành viên);

- Quyết định thành lập Hội đồng và Biên bản của Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp (trong đó nêu rõ ý kiến của các thành viên Hội đồng; nội dung và kết quả kiểm tra, sát hạch về văn bằng, chứng chỉ, trình độ chuyên môn, ...);

- Hồ sơ cá nhân của từng viên chức (sơ yếu lý lịch theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ; văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự kiến được b nhiệm; Quyết định tuyn dụng viên chức; các Quyết định nâng bậc lương; bản nhận xét, đánh giá của Trưởng khoa, phòng nơi viên chức đang công tác; bản photo S bảo him xã hội,..)

d) Căn cứ phê duyệt của Bộ, Thủ trưởng đơn vị quyết định thay đổi chức danh nghề nghiệp và ký phụ lục hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định.

4. Đối với đề nghị chuyển từ ngạch nhân viên kỹ thuật (mã số 01.007) sang nhân viên (mã số 01.005), hiện chưa có hướng dẫn b nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch nhân viên, vì vậy, Trường sẽ thực hiện chuyển ngạch sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ Nội vụ.

Bộ thông báo đ Trường Cao đng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất thực hiện theo quy định và báo cáo Bộ xem xét, phê duyệt./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Huỳnh Văn Tí (để b/c);
- Lưu VT, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4028/LĐTBXH-TCCB năm 2015 về thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.796

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140