Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 395/TTCP-C.IV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Trần Văn Truyền
Ngày ban hành: 08/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 395/TTCP-C.IV
V/v đính chính Thông tư số 01/2010/TT-TTCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chủ tịch nước; VP Chủ tịch nước;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Văn phòng TW Đảng và các Ban của TW Đảng;
- VP Quốc hội; các UB và Hội đồng của Quốc hội;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về PCTN;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các cấp ủy đảng, đảng ủy trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các Hội, đoàn thể;
- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị thuộc TTCP.

 

Ngày 22 tháng 01 năm 2010, Thanh tra Chính phủ ký ban hành Thông tư số 01/2010/TT-TTCP sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về Minh bạch tài sản, thu nhập; trong quá trình chỉnh sửa do sơ xuất dẫn đến nhầm lẫn tại khoản 2, 3 Mục I Phần 5a (trang 5) của Thông tư, nay xin chỉnh sửa như sau:

- Dòng thứ 10 (từ trên xuống) nêu “… vi phạm quy định tại tiết c khoản 1 Mục này”, sửa thành “… vi phạm quy định tại tiết b khoản 1 Mục này”.

- Dòng thứ 14 (từ trên xuống) nêu “….trên 45 ngày so với quy định về thời hạn tại khoản 2 Mục này” sửa thành “…trên 45 ngày so với quy định phải kê khai, tổng hợp kết quả kê khai”.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh về Thanh tra Chính phủ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Thanh tra (để báo cáo);
- Các Phó Tổng thanh tra;
- Công báo; Website Chính phủ;
- Lưu: VT, Cục IV.

TỔNG THANH TRA
Trần Văn Truyền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 395/TTCP-C.IV ngày 08/03/2010 đính chính Thông tư 01/2010/TT-TTCP về sửa đổi quy định tại Thông tư 2442/2007/TT-TTCP hướng dẫn Nghị định 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.711
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74