Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 382/BTTTT-CBC năm 2017 triển khai công tác thực hiện nội dung tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 382/BTTTT-CBC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Hoàng Vĩnh Bảo
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 382/BTTTT-CBC
V/v triển khai công tác thực hiện các nội dung tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan báo chí.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai các nội dung tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu:

1. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí thuộc địa phương đẩy mạnh tuyên truyền theo định hướng chỉ đạo thông tin trên báo chí.

2. Các cơ quan báo chí:

- Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các Nghị quyết, chương trình hành động về phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; phát triển văn hóa, giáo dục, thực hiện dân chủ và tiến bộ, công bằng xã hội...

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền về phát triển xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Trong đó, tập trung tuyên truyền nhằm hướng tới sự hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam; tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan báo chí Trung ương có báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Báo chí) trước ngày 10 tháng 4 năm 2017 để Bộ tập hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn (để b/c);
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử;
- Trung tâm Thông tin, Bộ TTTT;
- Lưu: VT, CBC, NT(350).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 382/BTTTT-CBC năm 2017 triển khai công tác thực hiện nội dung tại kỳ họp thứ II Quốc hội khóa XIV do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


227
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233