Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3682/BTP-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Hồng Sơn
Ngày ban hành: 20/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3682/BTP-VP
V/v báo cáo công tác tư pháp năm 2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;
- Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Thủ trưởng Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

 

Để chuẩn bị cho việc tổng kết, đánh giá kết quả công tác tư pháp năm 2009, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2009 và định hướng công tác năm 2010.

Khi chuẩn bị Báo cáo, cần lưu ý các vấn đề sau:

1. Nội dung cần tập trung báo cáo

1.1. Đánh giá toàn diện kết quả công tác đã đạt được trong năm 2009 ở từng lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tập trung vào các nhiệm vụ đã được xác định trong Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2009 (ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-BTP ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), đặc biệt là những nhiệm vụ sau:

- Tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT/BTP-BNV và các Công văn số 972/BTP-TCCB ngày 01/4/2009, số 60-CV/BCS ngày 10/6/2009 của Bộ Tư pháp; tình hình kiện toàn tổ chức, cán bộ thi hành án dân sự theo Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ;

- Tình hình chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng.

Trong từng lĩnh vực công tác, Báo cáo cần nhận định khái quát về đặc điểm tình hình; chỉ rõ những công việc đã hoàn thành, mức độ hoàn thành so với năm 2008, những công việc đang tiếp tục tiến hành hoặc phải chuyển sang kế hoạch năm sau; lưu ý đề cập những cách làm mới, hiệu quả so với các năm trước; những khó khăn, vướng mắc, bất cập gặp phải trong việc thực hiện nhiệm vụ, phân tích sâu nguyên nhân (cơ chế, chính sách, bộ máy, con người, quan hệ phối hợp công tác, cơ sở vật chất...) đồng thời chỉ rõ những giải pháp đã chủ động áp dụng hoặc đề xuất kiến nghị nhằm khắc phục các khó khăn, vướng mắc, bất cập đó.

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và các Sở Tư pháp, bên cạnh việc đánh giá chung tình hình công tác ở lĩnh vực mà đơn vị, cơ quan phụ trách, quản lý, cần có nhận định, đánh giá sâu những kết quả nổi bật và những mặt còn hạn chế, yếu kém trong năm 2009 (bao gồm cả công tác thực hiện Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước (Đề án 30) thuộc trách nhiệm của ngành Tư pháp do cơ quan, đơn vị thực hiện); nguyên nhân và hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém trong năm 2010; đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, giải quyết trong năm 2010 ở từng lĩnh vực công tác để xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2010.

1.2. Đánh giá, góp ý về sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ đối với Sở Tư pháp, Tổ chức pháp chế Bộ, ngành, trong đó chỉ rõ những mặt được, chưa được và đề xuất giải pháp khắc phục.

1.3. Định hướng hoạt động chủ yếu trong năm 2010 của đơn vị mình nói riêng và ngành Tư pháp nói chung trong các lĩnh vực công tác. Xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp cần áp dụng, nhất là giải pháp mang tính đột phá để có thể thực hiện được các nhiệm vụ đó.

2. Hình thức và cơ cấu báo cáo

Báo cáo cần cụ thể, chi tiết, rõ ràng, mạch lạc, bố cục hợp lý. Số liệu thống kê tính từ ngày 01/10/2008 đến hết ngày 30/9/2009. Các số liệu phải chính xác, phản ánh trung thực kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Nội dung báo cáo chỉ cần đề cập những số liệu chính, mang tính tổng hợp; các số liệu cụ thể đề cập trong các biểu tổng hợp theo hướng dẫn tại Công văn số 306/BTP- KHTC ngày 16/10/2009 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê trong ngành Tư pháp. Số liệu báo cáo của các Sở Tư pháp cần tổng hợp cả ở cấp tỉnh và cấp huyện.

3. Thời gian gửi báo cáo

Đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Tổ chức pháp chế gửi báo cáo về Văn phòng Bộ trước ngày 15/11/2009 để kịp tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2009, đề ra kế hoạch công tác Tư pháp năm 2010.

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị được gửi về Văn phòng Bộ bằng hình thức văn bản (theo địa chỉ: Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Tư pháp, số 58 - 60 Trần Phú, Hà Nội) và bản điện tử (hộp thư: tonghopvpb@moj.gov.vn)./.

(Lưu ý:

- Các cơ quan Tư pháp địa phương, Tổ chức pháp chế Bộ, ngành có vướng mắc về chuyên môn cần hướng dẫn nghiệp vụ thì nêu các câu hỏi trong văn bản riêng gửi Văn phòng Bộ để Văn phòng Bộ chuyển cho các đơn vị chức năng giải đáp và tập hợp ý kiến trả lời;

- Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Tổ chức pháp chế đăng ký trước địa chỉ thư điện tử của cơ quan, đơn vị mình gửi về Văn phòng Bộ để gửi các bản điện tử dự thảo văn bản xin ý kiến và Báo cáo tổng kết công tác Tư pháp năm 2009).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cục Công nghệ thông tin (đưa lên mạng);
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Hồng Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3682/BTP-VP về việc báo cáo công tác tư pháp ngày 20/10/2009 do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.396

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!