Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 3623/VPCP-KSTT 2020 xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do Covid 19

Số hiệu: 3623/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 08/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3623/VPCP-KSTT
V/v xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 04 năm 2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg), Văn phòng Chính phủ đã cung cấp một số dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ ncovi.dichvucong.gov.vn).

Trong đó bao gồm 02 dịch vụ có sự tham gia của UBND cấp tỉnh, cấp huyện: (1) hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; (2) hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đối với 02 dịch vụ công này, Văn phòng Chính phủ đã thiết lập hệ thống cho phép cán bộ UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện quy trình tiếp nhận, xử lý, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ điện tử của đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Theo đó, Văn phòng Chính phủ đã cấp quyền quản trị này theo danh sách đầu mối quản trị do UBND tỉnh, thành phố gửi Văn phòng Chính phủ (Đánh dấu x tại Phụ lục 1 kèm theo). Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh, thành phố chưa cấp được quyền quản trị do đầu mối chưa đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như TP. Hà Nội, Đắk Nông, Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Tiền Giang.

Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các nội dung sau:

- Đầu mối quản trị của các tỉnh, thành phố đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và thông báo cho Văn phòng Chính phủ để được cấp quyền quản trị (Danh sách tại phụ lục 1) trước ngày 12 tháng 5 năm 2020.

Cán bộ quản trị thực hiện phân quyền cho cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ của UBND cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng dẫn tại phụ lục 2.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện:

+ Tiếp nhận, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ kể từ ngày 12 tháng 5 năm 2020.

+ Phân quyền cho các cơ quan, đơn vị và tiếp nhận, xử lý, đăng tải công khai kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đặc biệt là các phản ánh, kiến nghị có liên quan tới việc hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đầu mối Văn phòng Chính phủ: đ/c Nguyễn Đình Lợi, điện thoại 080.40551, 0984688909; thư điện tử: nguyendinhloi@chinhphu.vn; đ/c Nguyễn Lợi Quốc Khánh, điện thoại 080.40530, 0914680395, thư điện tử: nguyenloiquockhanh@thutuchanhchinh.vn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐTBXH (để p/h);
- VPCP: BTCN;
- Lưu: VT, KSTT
ĐL (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

PHỤ LỤC 1:

DANH SÁCH ĐẦU MỐI CẤP QUYỀN QUẢN TRỊ CỦA UBND CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 (Kèm theo văn bản số   /VPCP- KSTT ngày   tháng   năm 2020 của Văn phòng Chính phủ)

TT

Tỉnh/ thành phố

Họ tên

Cơ quan

Cấp quyền quản trị

1.

TP. Hà Nội

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Thuận

Trung tâm Tin học – Công báo, Văn phòng UBND thành phố

 

 

 

Nguyễn Thanh Nga

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND thành phố

 

 

 

Đặng Thị Kim Quyên

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND thành phố

 

2.

TP. Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

Lê Văn Út

Trung tâm tin học, Văn phòng UBND thành phố

X

 

 

Hồ Thị Quyên

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND thành phố

 

 

 

Đoàn Xuân Lâm

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND thành phố

X

3.

TP. Cần Thơ

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Xuân Diện

Phòng Nội chính, Văn phòng UBND thành phố

 

 

 

Phan Thị Phúc Mãi

Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND thành phố

X

 

 

Đoàn Đình Hổ

Trung tâm CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông

X

4.

TP. Đà Nẵng

 

 

 

 

 

Hoàng Sơn Trà

Phó Chánh văn phòng UBND thành phố

 

 

 

Đinh Văn Tuấn

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng

X

 

 

Võ Văn Luận

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng

X

5.

TP Hải Phòng

 

 

 

 

 

Trần Huy Kiên

Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng UBND thành phố

X

 

 

Nguyễn Văn Trưởng

Phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND thành phố

 

 

 

Nguyễn Ngọc Huy

Văn phòng UBND thành phố

 

 

 

Đào Văn Thắng

Sở Thông tin và Truyền thông

X

6.

Tỉnh An Giang

 

 

 

 

 

Đặng Trần Đức

Phó Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Phan Ngọc Hương

Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Thành Huy

Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Đức Thuận

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Phạm Công Gion

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Ngô Trần Phương Linh

Sở Thông tin và Truyền thông

X

7.

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

 

 

 

 

Võ Thanh Phong

Phó Chánh Văn phòng

 

 

 

Hoàng Thị Thanh Xuân

Phòng Nội chính-Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Lê Nguyễn Hoàng Trinh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Nguyễn Bảo Bình

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Lữ Sĩ Khang

Văn phòng UBND tỉnh

 

8.

Tỉnh Bạc Liêu

 

 

 

 

 

Trần Thanh Thủy

Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Ong Bích Linh

X

 

 

Lưu Mỹ Nhung

X

 

 

Huỳnh Chí Thanh

 

9.

Tỉnh Bắc Kạn

 

 

 

 

 

Vũ Đức Chính

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Đồng Thị Vân

Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nông Anh Đức

Sở Thông tin và Truyền thông

X

10.

Tỉnh Bắc Giang

 

 

 

 

 

Hồ Ngọc Thành

Trưởng phòng KSTTHC, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Liểu Ngọc Tùng

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

11.

Tỉnh Bắc Ninh

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tân Hòa

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thoa

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Trần Quang Tú

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Hữu Quân

Sở Thông tin và Truyền thông

X

12.

Tỉnh Bến Tre

 

 

 

 

 

Võ Thị Kim Phượng

Trưởng phòng Kiểm soát TTHC kiêm PGĐ Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh Bến Tre

X

 

 

Ngô Thị Cẩm Tiên

Chuyên viên Phòng KSTTHC, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Đoàn Lê Phương

Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh.

X

13.

Tỉnh Bình Định

 

 

 

 

 

Lê Dũng Linh

Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng KSTTHC, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Thành Luân

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Văn Phong

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

X

14.

Tỉnh Bình Dương

 

 

 

 

 

Trần Thị Thắm

Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Võ Trung Hiếu

Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Hùng Sơn

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Trọng Ngân

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Phạm Nguyễn Thu Hồng

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Nguyễn Hoàng Phúc

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Đoàn Hữu Phú

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Nguyễn Thành Trí

Sở Thông tin và Truyền thông

X

15.

Tỉnh Bình Phước

 

 

 

 

 

Phạm Thị Ánh Hoa

Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Trần Đức Châu

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Đăng Văn Lành

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Phan Thiện Hòa

Trung tâm hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Lê Tiến Thanh

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Trương Thanh Tâm

Sở Thông tin và Truyền thông

 

16.

Tỉnh Bình Thuận

 

 

 

 

 

Trần Tương Như

Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Quốc Huy

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Lê Phúc Lợi

Sở Thông tin và Truyền thông

 

17.

Tỉnh Cao Bằng

 

 

 

 

 

Vương Văn Diễn

Phó Giám đốc, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

 

 

 

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng

 

 

 

Nguyễn Thành Trung

Sở Thông tin và Truyền thông

X

18.

Tỉnh Cà Mau

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Chờ

Phó trưởng Phòng Cải cách hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Hồ Chí Linh

Phó Giám đốc Trung tâm Giải quyết TTHC, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Mai Văn Đời

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Lê Bét Lin

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Nguyễn Hùng Mạnh

TTHC, VPUBND tỉnh

 

19.

Tỉnh Đắk Lắk

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Trường

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Phạm Thị Kim Dung

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Trần Thị Diễm Trang

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Trần Xuân Tiệp

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Phạm Công Hiến

Sở Thông tin và Truyền thông

 

20.

Tỉnh Đắk Nông

 

 

 

 

 

Võ Văn Nhâm

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Bùi Thế Tân

Cổng TTĐT tỉnh

 

21.

Tỉnh Điện Biên

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Khuyên

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Thị Vân Anh

Chuyên viên phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

22.

Tỉnh Đồng Nai

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Giám đốc Trung tâm hành chính công

 

 

 

Nguyễn Việt Thống

Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công

X

 

 

Nguyễn Đình Giáp

Trung tâm hành chính công

X

23.

Tỉnh Đồng Tháp

 

 

 

 

 

Đoàn Hùng Vũ

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Nguyễn Quốc Vinh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Lê Thị Kim Loan

Sở Thông tin và Truyền thông

 

24.

Tỉnh Gia Lai

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Chính

Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Ngọc Nguyên

Phó phòng Nội chính - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Thị Kiều Trang

Chuyên viên phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Phan Đinh Hiếu

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Nguyễn Hùng Anh

Sở Thông tin và Truyền thông

X

25.

Tỉnh Hà Giang

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Mạnh

Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Tiến Điệp

Trung tâm hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

26.

Tỉnh Hà Nam

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Thái

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Văn Dần

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Đặng Hà Phương

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Thiếu Sơn

Trung tâm phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Xuân Chinh

Trung tâm phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Đỗ Văn Trinh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

27.

Tỉnh Hà Tĩnh

(3/3)

 

 

 

 

Trần Tuấn Nghĩa

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Đình Tuấn

Phòng Nội chính – Pháp chế, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Hải Sơn

Phòng Nội chính – Pháp chế, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Hoàng Tùng Phong

Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh

X

28.

Tỉnh Hải Dương

 

 

 

 

 

Trịnh Nam Hưng

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

 

Hoàng Minh Trường

Trưởng phòng KSTTHC – Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

 

Nguyễn Thị An

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

29.

Tỉnh Hậu Giang

 

 

 

 

 

Lê Thanh Tâm

Trung tâm hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Trần Hồng Duy Phong

Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Đình Tuân

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Nguyễn Đăng Khoa

Sở Thông tin và Truyền thông

 

30.

Tỉnh Hòa Bình

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tố Nga

Trưởng phòng KSTTHC, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Bùi Huy Thành

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Minh Thanh

Sở Thông tin và Truyền thông

X

31.

Tỉnh Hưng Yên

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Côn

Trung tâm hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Vũ Bá Lương

Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

32.

Tỉnh Khánh Hòa

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thiện

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Đặng Quang Minh

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Lê Thanh Hải

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

33.

Tỉnh Kiên Giang

 

 

 

 

 

Võ Văn Tự

Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công

X

 

 

Phạm Hùng Mạnh

Chuyên viên Trung tâm Hành chính công

X

 

 

Trần Nguyễn

Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Lê Thành Minh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

34.

Tỉnh Kon Tum

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Minh

Trung tâm phục vụ Hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Lê Hữu Phương

Bộ phận KSTTHC - Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Hiệp

Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Võ Đình Trung

Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Đỗ Đức Thành

Sở Thông tin và Truyền thông

 

35.

Tỉnh Lai Châu

 

 

 

 

 

Kiều Hải Nam

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Phạm Thị Nam Hồng

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Trần Việt Tiến

Trung tâm TH&CB, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Bùi Thị Lan

Sở Thông tin và Truyền thông

 

36.

Tỉnh Lạng Sơn

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lệ Thu

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Bùi Đức Trung

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Lý Thị Huệ

Trung tâm hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Vi Anh Thiết

Sở Thông tin và Truyền thông

 

37.

Tỉnh Lâm Đồng

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Hiền

Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Hoàng Nguyên Lâm

Trung tâm phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Trần Thị Lượt

Trung tâm phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Xuân Tùng

Sở Thông tin và Truyền thông

 

38.

Tỉnh Lào Cai

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hải Nhung

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Ngô Thị Lệ

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Thị Diệu Hoa

 

X

 

 

Phạm Tuấn Anh

Sở Thông tin và Truyền thông

X

39.

Tỉnh Long An

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hoa

Phòng Tổng hợp - Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Lê Trúc Ngoan

Phòng Tổng hợp - Kiểm soát Thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Mai Tuấn Khoa

Phó Giám đốc Trung tâm CNTTT- TT, Sở Thông tin và Truyền thông

X

40.

Tỉnh Nam Định

 

 

 

 

 

Ngô Thành Đông

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Đặng Anh Tuấn

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Trần Đăng Thuận

Sở Thông tin và Truyền thông

X

41.

Tỉnh Nghệ An

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Bình

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Đình Mỹ

Phó GĐ Cổng TTĐT, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Xuân Nam

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

42.

Tỉnh Ninh Bình

 

 

 

 

 

Đặng Đức Tân

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Đặng Mạnh Trưởng

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Tạ Quang Phương

Phòng Khoa giáo văn xã, Văn phòng UBND tỉnh

 

43.

Tỉnh Ninh Thuận

 

 

 

 

 

Phùng Đại Toàn

Sở Thông tin và Truyền thông

X

44.

Tỉnh Phú Thọ

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Bảo

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Thị Luân

Trưởng phòng Nội chính -Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Xuân Long

Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Đỗ Xuân Cường

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Phùng Chí Quốc

Sở Thông tin và Truyền thông

 

45.

Tỉnh Phú Yên

 

 

 

 

 

Đỗ Trần Thị Quế Linh

Phó Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Chí Sỹ

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Phạm Nữ Bảo Ngọc

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông

X

46.

Tỉnh Quảng Ngãi

 

 

 

 

 

Vũ Anh Tuấn

Trung tâm phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Lê Anh Tin

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Phạm Văn Thanh

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Quốc Huy Hoàng

Sở Thông tin và Truyền thông

 

47.

Tỉnh Quảng Bình

 

 

 

 

 

Mai Thị Nguyệt

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Phạm Minh Thưởng

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Bùi Minh Đức

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Từ Công Hạnh Nghĩa

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Bùi Minh Đức

Sở Thông tin và Truyền thông

X

48.

Tỉnh Quảng Nam

 

 

 

 

 

Trần Thị Kim Phượng

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Văn Thảo

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Trương Thanh Bình

Sở Thông tin và Truyền thông

X

49.

Tỉnh Quảng Ninh

 

 

 

 

 

Ngô Quang Hưng

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

 

 

Nguyễn Gia Long

Phòng Tiếp nhận và Giải quyết thủ tục hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hiếu

Phòng Kiểm soát TTHC và CQĐT – VP Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND

 

 

 

Đỗ Vũ Dự

Phòng Kiểm soát TTHC và CQĐT – VP Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND

X

 

 

Đoàn Văn Võ

Sở Thông tin và Truyền thông

 

50.

Tỉnh Quảng Trị

 

 

 

 

 

Lâm Công Tuấn

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công

X

 

 

Nguyễn Thanh Bình

Trung tâm phục vụ hành chính công

X

 

 

Tô Thị Hải Yến

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Minh Truyền

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Lê Anh Phúc

Trung tâm phục vụ hành chính công

 

51.

Tỉnh Sóc Trăng

 

 

 

 

 

Liêu Thanh Hương

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Trần Thị Ngọc Huyền

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Trần Tuấn Vinh

Sở Thông tin và Truyền thông

X

52.

Tỉnh Sơn La

 

 

 

 

 

Lò Văn Xoa

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

X

 

 

Lê Thị Minh Giang

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công

X

 

 

Phạm Duy Tùng

Chuyên viên

X

 

 

Phạm Quốc Chinh

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

 

53.

Tỉnh Tây Ninh

 

 

 

 

 

Trương Văn Hùng

Chánh Văn phòng, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

 

 

 

Lữ Nhật Linh

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Hoàng Tấn

Sở Thông tin và truyền thông

 

 

 

Lữ Nhật Linh

 

 

 

 

Đoàn Văn Lam Sơn

 

 

 

 

Phạm Ngọc Vinh

 

X

 

 

Đàm Hải Đăng

 

X

54.

Tỉnh Thái Bình

 

 

 

 

 

Hà Mạnh Tường

Phó Trưởng phòng Nội chính - Pháp chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

 

 

 

Vũ Thị Vượng

 

 

 

 

Lê Đức Giang

Chuyên viên phòng Nội chính - Pháp chế, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Thành Phúc

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Vũ Trọng Thế

Sở Thông tin và Truyền thông

 

55.

Tỉnh Thái Nguyên

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Đào Ngọc Tuất

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Nguyễn Thị Trang

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Phạm Văn Nối

Sở Thông tin và Truyền thông

 

56.

Tỉnh Thanh Hóa

 

 

 

 

 

Lê Thị Bích Nguyệt

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Lục Thị Thủy

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính – Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Tuấn Hòa

Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công

X

 

 

Lê Văn Huyên

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Lê Xuân Lâm

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Trần Ngọc Hưng

Sở Thông tin và Truyền thông

 

57.

Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Bách

Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Kim Tùng

Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Hoàng Thị Hồng

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Hoàng Huy Tâm

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Trần Trọng Hiếu

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Nguyễn Văn Tình

Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh

X

58.

Tỉnh Tiền Giang

 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Pha

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Cao Trung Hiếu

Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Tấn Vương

Phó Giám đốc Trung tâm TH&CB

 

 

 

Lê Minh Hiếu

Sở Thông tin và Truyền thông

 

59.

Tỉnh Trà Vinh

 

 

 

 

 

Lê Quang Long

Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tinh

X

 

 

Lê Văn Sang

Giám đốc Trung tâm hành chính công

X

 

 

Lục Nhã Khương

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

 

Nguyễn Thị Trọng Thanh

Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Trường Giang

Trung tâm CNTT&TT,

X

 

 

Trương Minh Nhựt

Trung tâm CNTT&TT

X

60.

Tỉnh Tuyên Quang

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Huyền

Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Bùi Hồng Nhung

Phòng Kiểm soát TTHC - Văn phòng UBND tỉnh

X

61.

Tỉnh Vĩnh Long

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh

Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Nguyễn Văn Bình

Phó Giám đốc TTHCC kiêm Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Lâm Hà Mỹ Dung

Chuyên viên phòng KSTTHC

 

 

 

Hồ Văn Chính

Giám đốc TTTH&CB, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Võ Văn Phước

Sở Thông tin và Truyền thông

 

62.

Tỉnh Vĩnh Phúc

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Thu

Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh

 

 

 

Nguyễn Văn Trường

Trung tâm Hành chính công

X

 

 

Vũ Vương Toàn

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc

Trung tâm Tin học và Công báo

X

63.

Tỉnh Yên Bái

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thanh

Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Đào Duy Thắng

Trung tâm phục vụ hành chính công, Văn phòng UBND tỉnh

X

 

 

Trương Mạnh Cường

Sở Thông tin và Truyền thông

X

 

PHỤ LỤC 2:

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG PHÂN QUYỀN CHO CÁN BỘ UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN XỬ LÝ HỒ SƠ DỊCH VỤ CÔNG HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
 (Kèm theo văn bản số    /VPCP-KSTT ngày    tháng   năm 2020 của Văn phòng Chính phủ)

Tài liệu nhằm hướng dẫn Tài khoản quản trị của các tỉnh, thành phố phân quyền cho cán bộ các cấp để truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia xử lý các hồ sơ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp do đại dịch Covid-19 đối với 02 dịch vụ công do Cổng Dịch vụ công quốc gia cung cấp:

 (1) hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương;

 (2) hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Quy trình thực hiện như sau:

1. Đăng nhập hệ thống

Đầu mối quản trị của các Tỉnh/thành phố đăng nhập vào hệ thống quản trị Dịch vụ công hỗ trợ người dân, doanh nghiệp do đại dịch Covid-19 tại địa chỉ: https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn/

Tài khoản quản trị của 63 Tỉnh/thành phố (sau đây gọi tắt là Admin) sử dụng tài khoản để đã đăng ký trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để đăng nhập vào hệ thống.

Lưu ý: Trường hợp tài khoản chưa được cấp quyền, đề nghị liên hệ đầu mối VPCP để được hỗ trợ: đ/c Nguyễn Đình Lợi, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; điện thoại 080.40551, 0984688909; thư điện tử: nguyendinhloi@chinhphu.vn

2. Thêm người dùng vào hệ thống quản trị

Admin sau khi đăng nhập thành công hệ thống, chọn menu [Quản trị hệ thống] -> [Quản lý người dùng], hệ thống hiển thị màn hình như sau:

Admin bấm nút [Thêm mới] trên màn hình, hệ thống hiển thị giao diện như sau (Lưu ý: cán bộ UBND các cấp phải có tài khoản công dân trên cổng DVCQG):

Admin nhập số CMND/CCCD hoặc số điện thoại của cán bộ UBND các cấp, sau đó bấm nút [Tìm kiếm trên vnconnect] để thực hiện tìm kiếm:

Khi đó nếu người dùng đã có tài khoản trên vnConnect thì hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm như sau:

Admin tick chọn và nhấn nút [Lưu vào hệ thống] như sau:

Sau khi lưu vào hệ thống, người dùng sẽ nằm trong danh sách người dùng, Admin thực hiện kích hoạt tài khoản cho người dùng đó như sau:

3. Gán đơn vị cho người dùng

Admin click icon [Thay đổi đơn vị] của người dùng cần gán đơn vị như sau:

Hệ thống hiển thị giao diện gán đơn vị cho người dùng như sau:

Admin nhập mã định danh hoặc tên đơn vị để thực hiện tìm kiếm, sau đó bấm nút [Tìm kiếm], hệ thống sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm. Trên danh sách các đơn vị theo kết quả tìm kiếm, Admin chọn đơn vị cần gán cho người dùng và bấm nút [Lưu lại] để hoàn thành việc gán đơn vị cho người dùng, như sau:

4. Gán quyền cho người dùng

Admin click icon [Gán quyền] của người dùng cần gán quyền như sau:

Đối với cán bộ các cấp sẽ có 2 quyền:

- Quyền xử lý hồ sơ dịch vụ công Covid-19;

- Quyền xem hồ sơ dịch vụ công Covid-19.

Như vậy, căn cứ vào quyền hạn của cán bộ các cấp, Admin sẽ phân quyền tương ứng, như sau:

Đối với cán bộ có thẩm quyền xử lý hồ sơ dịch vụ công Covid-19, sẽ được gán quyền “Xử lý hồ sơ dịch vụ công” như sau:

Đối với cán bộ có thẩm quyền xử lý hồ sơ dịch vụ công Covid-19, sẽ được gán quyền “Xem thông tin hồ sơ dịch vụ công” như sau:

5. Cấu hình dịch vụ

Admin bấm chọn chức năng [Cấu hình dịch vụ] cho người dùng như sau:

Hệ thống hiển thị giao diện cấu hình dịch vụ cho người dùng, Admin tick chọn dịch vụ “Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động” hoặc “Hộ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương” hoặc cả 2 dịch vụ tùy thuộc thẩm quyền xử lý của từng cán bộ và bấm nút [Lưu lại] để hoàn thành việc gán dịch vụ, như sau:

 Hoàn thành quá trình tạo và cấu hình tài khoản cho cán bộ các cấp trong tỉnh, hướng dẫn các cán bộ được phân quyền, đăng nhập hệ thống: https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn/ để thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3623/VPCP-KSTT ngày 08/05/2020 về xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


445

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!