Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3622/VKSTC-HĐTT 2019 một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên

Số hiệu: 3622/VKSTC-HĐTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Lê Minh Trí
Ngày ban hành: 12/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3622/VKSTC-HĐTT
Về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên năm 2019

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Kính gửi:

- Viện KSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Thủ trư
ng đơn vị trực thuộc Viện KSND tối cao;
- Viện KSND cấp cao 1, 2, 3.

Ngày 28/6/2019 Viện KSND tối cao ban hành Kế hoạch số 113/KH-VKSTC về việc Tchức thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2019. Để rõ hơn về đi tượng dự thi và đăng ký khối thi, Viện KSND ti cao có ý kiến như sau:

1. Về đi tượng dự thi, chỉ tiêu thi Kiểm sát viên:

Thực hiện Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện KSND năm 2002, tại Viện KSND tối cao không có Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp. Do đó, tại Viện KSND ti cao không bnhiệm được chức danh Kiểm sát viên trung cấp, Kim sát viên sơ cấp cho công chức công tác tại các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao. Thực hiện Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014, từ năm 2016 đến năm 2018 Viện trưởng Viện KSND tối cao đã thành lập Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên và cho chủ trương được áp dụng khoản 2 Điều 78, khoản 2 Điều 79, theo đó thi gian làm công tác pháp luật được xác định là một trong những tiêu chuẩn, điều kiện dự thi Kiểm sát viên các ngạch, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, đồng thi phù hợp với chính sách cán bộ.

Để nâng cao chất lượng Kiểm sát viên trong công tác Thực hành quyền công t, Kiểm sát hoạt động tư pháp và thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Tchức Viện KSND năm 2014, đi tượng dự thi Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp năm 2019 cơ bản phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 75, Điều 77, khoản 1 Điều 78, Điều 79 Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014. Tuy nhiên, đối với cán bộ công tác tại Viện KSND tối cao, Viện KSND cấp cao do các năm trước đây chưa được tổ chức thi tuyển hoặc mới được bổ nhiệm chc danh Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cp, nhưng có đủ thời gian làm công tác pháp luật, Ban cán sự Đảng Viện KSND ti cao đã có chtrương cho áp dụng khoản 2 Điều 78, khoản 2 Điều 79 Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 (quy định về thời gian làm công tác pháp luật). Căn cứ nhu cu công tác, các đơn vị đxuất, báo cáo và danh sách gi về Viện KSND tối cao (qua Vụ 15) để trình Ủy ban kiểm sát Viện KSND tối cao xem xét, quyết định.

Số lượng chỉ tiêu Kiểm sát viên các ngạch của các Viện KSND địa phương, đơn vị trong ngành và điều kiện, tiêu chuẩn công chức được đơn vxét tuyển chọn cử dự thi được tính đến ngày 31/12/2019.

Kết quả thi Kim sát viên được lấy theo số điểm từ cao xuống thấp và theo khối thi. Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Viện KSND tối cao về việc ưu tiên chtiêu Kiểm sát viên cho khối Kim sát hoạt động tư pháp. Do đó, Viện KSND tối cao phân bchỉ tiêu Kiểm sát viên theo khi thi cho các đơn vị, như sau:

- Đi với đơn vị có 1 chỉ tiêu Kiểm sát viên (cao cấp, trung cấp, sơ cấp) thì tính là chỉ tiêu chung không phân chia chtiêu theo khối thi (hình sự và dân sự, hành chính) mà xác định theo điểm thi đạt tính tcao xuống thấp trong số chtiêu được giao.

- Đối với đơn vị có từ 02 chỉ tiêu Kiểm sát viên (cao cấp, trung cấp, sơ cấp) trở lên thì phân bổ chỉ tiêu theo khối thi (hình sự và dân sự, hành chính) trong số chtiêu được giao.

(Ch tiêu theo từng khối thi của các đơn vị cụ thcó bảng phụ lục kèm theo).

2. Về nội dung và đề thi:

Đđảm bảo quyền lợi cho các đối tượng dự thi và cơ sở đánh giá sát với trình đ, cht lượng người dự thi, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên sẽ xây dng 2 bộ đề theo hai khối thi nghiệp vụ hình sự và dân sự, hành chính...để cho các đối tượng dự thi được lựa chọn làm bài thi (một trong hai khối thi) theo khả năng, strường của mỗi công chức.

Hướng dẫn này bổ sung cho Kế hoạch số 113/KH-VKSTC ngày 28/6/2019 của Viện KSND tối cao. Các ứng viên được tự lựa chọn đề thi theo khi thi (một trong hai khối) và phải đăng ký trước để bố trí theo khối tại phòng thi cho phù hợp.

Viện KSND tối cao yêu cầu Thtrưởng các đơn vị thuộc Viện KSND tối cao; Viện trưng Viện kiểm sát quân sự trung ương; Viện trưởng Viện KSND cấp cao 1, 2, 3; Viện trưng Viện KSND tnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện và quán triệt cho các đối tượng dự thi biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Lãnh đạo VKSNDTC;
- Thành viên Hội đồng thi tuyển KSV;
- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSNDTC;
- Viện trưởng VKSNDTW, VKSNDCC, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Báo, Tạp chí, Trang tin điện tử VKSNDTC;
- Lưu: V15, VT.

VIỆN TRƯỞNG
Lê Minh Trí

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3622/VKSTC-HĐTT về một số nội dung thi tuyển Kiểm sát viên ngày 12/08/2019 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


864

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!