Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2021 về tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP và 56/2016/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đặng Hoàng Oanh
Ngày ban hành: 05/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: …………….……………………………..

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (thay thế Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP).

Để đánh giá một cách khách quan, toàn diện, đầy đủ kết quả đạt được cũng như những vướng mắc, bất cập phát sinh trong thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành, định hướng cho việc xây dựng Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan/đơn vị tổ chức tổng kết 08 năm thi hành Nghị định số 111/2013/NĐ-CP và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc lĩnh vực do địa phương mình quản lý.

Để thuận lợi cho việc tổng kết, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/Đơn vị thực hiện tổng kết theo theo mẫu Đề cương hướng dẫn báo cáo được gửi kèm theo Công văn này (thời điểm lấy sliệu và tổng hợp báo cáo: Từ khi Nghị định số 111/2013/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 15/11/2013) đến ngày 31/12/2021).

Báo cáo tổng kết của Quý cơ quan/đơn vị xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) trước ngày 05/03/2021 (kèm theo file đin tử về đa chỉ: nhungph@moj.gov.vn).

(Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ đồng chí Phạm Hồng Nhung - chuyên viên Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, SĐT: 024.62739796, mail: nhungph@moj.gov.vn).

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn sự phối hp của Quý cơ quan, đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố
trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, Cục QLXLVPHC&TDTHPL (02b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng Oanh

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

TỔNG KẾT 08 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2013/NĐ-CP NGÀY 30/9/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2016/NĐ-CP)
(Kèm theo
Công văn số 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tư pháp)

I. Tình hình tổ chức triển khai Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 56/2016/NĐ-CP)

1. Đánh giá chung:

1.1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện.

1.2. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

1.3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn.

2. Kết quả thực hiện Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 56/2016/NĐ-CP):

- Tổng số đối tượng bị lập hồ sơ đnghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn qua các năm: Đưa ra số liệu, so sánh, phân tích số liệu giữa các năm và đưa ra nhận xét, đánh giá.

- Tổng số đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn qua các năm: Đưa ra số liệu, so sánh, phân tích số liệu giữa các năm và đưa ra nhận xét, đánh giá.

- Tình hình thi hành các quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn qua các năm: Đưa ra số liệu, so sánh, phân tích số liệu giữa các năm và đưa ra nhận xét, đánh giá.

II. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong triển khai áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và nguyên nhân

1. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP).

2. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện các nội dung quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định s 56/2016/NĐ-CP).

3. Những khó khăn, vướng mắc, bất cập khác.

4. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc.

III. Đxuất, kiến nghị hoàn thiện pháp luật

 

DANH SÁCH CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

2. Các Bộ: Công an; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 362/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2021 về tổng kết 08 năm thi hành Nghị định 111/2013/NĐ-CP và 56/2016/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


93

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141