Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 353/BNV-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh
Ngày ban hành: 01/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 353/BNV-TH
Về việc hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 487/CT-TTg

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các doanh nghiệp nhà nước.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại công văn số 6072/VPCP-TH ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Việt Nam chuẩn bị tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trung ương Hi Cựu chiến binh Việt Nam và các đơn vị liên quan đã ban hành Kế hoạch tổng kết Chỉ thị nêu trên. Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các doanh nghiệp nhà nước tiến hành tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg theo đề cương hướng dẫn gửi kèm công văn này và gửi Báo cáo tổng kết về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổng hợp) trước ngày 30 tháng 4 năm 2013 để tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng kết toàn quốc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần trao đổi, thống nhất đề nghị liên hệ với vụ Tổng hợp, Bộ Nội vụ, điện thoại: 04.62820404 (máy lẻ 4031 hoặc 4041) để trao đổi, thống nhất./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Dĩnh

 

UBND TỈNH (THÀNH PH)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số       /BC-

……., ngày      tháng      năm 2013

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Dành cho các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

(Tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước

(Kèm theo công văn số 353 /BNV-TH ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nội vụ)

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Đặc điểm, tình hình chung của cơ quan, đơn vị trong quá trình thành lập tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh theo Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động ca Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi tắt là Chỉ thị).

II. KẾT QU TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện

a) Về quan điểm, nhận thức.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

c) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị.

2. Kết quả cụ thể

a) Kết quả công tác xây dựng Hội về tổ chức theo Chỉ thị ở cơ quan, đơn vị.

b) Thực hiện việc tập họp đoàn kết, giáo dục cựu chiến binh trong cơ quan, đơn vị giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, góp phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả, có chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác ca cơ quan, đơn vị.

c) Tổ chức hướng dẫn hội viên chấp hành đầy đủ chức trách nhiệm vụ người cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị, chấp hành chế độ công tác, kỷ luật lao động, tích cực cải tiến phương pháp, tác phong công tác, nêu gương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng.

d) Thực hiện tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, bảo vệ Cơ quan, đơn vị an toàn.

đ) Thực hiện tham gia bôi dường, truyền thụ truyền thông cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn thanh niên trong cơ quan, đơn vị.

e) Thực hiện chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên khi bị xâm phạm.

3. Đánh giá chung

a) Về kết quả đạt được

Nêu tổng quát về những kết quả đạt được trong việc triển khai mực hiện Chỉ thị (nhấn mạnh kết quả chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ quan, đơn vị và việc quan tâm, hỗ trợ các điều kiện cn thiết cho hoạt động của tổ chức Hội).

b) Hạn chế và nguyên nhân

Đánh giá những hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị, dong thời chỉ ra những nguyên nhân cơ bản. Cụ thể: về sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; triển khai thực hiện của chính quyền về công tác tham mưu; về quan hệ phối hợp thực hiện của Hội Cựu chiến binh.

III. KIẾN NGHỊ, Đ XUẤT

1. Kiến nghị giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị.

2. Những nội dung phát sinh mới cần sửa đổi, bổ sung Chỉ thị.

3. Những vấn đề cần phải hướng dẫn cụ thể các nội dung của Chỉ thị.

4. Những kiến nghị, đề xuất khác

 

B(DOANH NGHIỆP)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số       /BC-

……., ngày      tháng      năm 2013

 

Đ CƯƠNG BÁO CÁO

(Dành cho các b, ngành và doanh nghiệp nhà nước)

Tổng kết Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng về tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước

(Kèm theo công văn số 353/BNV-TH ngày 01/02/2013 của Bộ Nội vụ)

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Đặc điểm, tình hình chung của cơ quan, đơn vị trong quá trình thành lập tổ chức và hoạt động của Hội Cựu chiến binh theo Chỉ thị số 487/CT-TTg ngày 03 tháng 7 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động ca Hội Cựu chiến binh trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp - nhà nước (sau đây gọi tắt là Chỉ thị).

II. KT QU TRIN KHAI, THỰC HIỆN

1. Công tác quán triệt, chỉ đạo thực hiện

a) Về quan điểm, nhận thức.

b) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

c) Trách nhiệm của các bộ, ngành và các doanh nghiệp nhà nước trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị.

2. Kết quả cụ thể

2.1. Ở các bộ, ngành

a) Kết quả công tác xây dựng Hội về tổ chức theo Chỉ thị ở cơ quan, đơn vị

b) Thực hiện việc tập hợp đoàn kết, giáo dục cựu chiến binh trong cơ quan, đơn vị giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" nâng cao ý thức, trách nhiệm chính tr, góp phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả, có chất lượng các chương trình, kế hoạch công tác ca cơ quan, đơn vị.

c) Tổ chức hướng dẫn hội viên chấp hành đầy đủ chức trách nhiệm vụ người cán bộ, công nhân viên chức trong cơ quan, đơn vị, chấp hành chế độ công tác, kỷ luật lao động, tích cực cải tiến phương pháp, tác phong công tác, nêu gương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không quan liêu hách dịch cửa quyền, tham nhũng.

d) Thực hiện tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, bảo vệ cơ quan, đơn vị an toàn.

đ) Thực hiện tham gia bồi dưỡng, truyền thụ truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn thanh niên trong cơ quan, đơn vị.

e) Thực hiện chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn, bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên khi bị xâm phạm.

2.2. Đi với doanh nghiệp nhà nước

a) Kết quả công tác xây dựng Hội về tổ chức theo Chỉ thị ở doanh nghiệp.

b) Kết quả tập hợp đoàn kết giáo dục cựu chiến binh trong các doanh nghiệp giữ gìn phát huy bản chất truyền thng Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, góp phần xây dựng và thực hiện có hiệu quả chất lượng cao các kế hoạch lao động, sản xuất, kinh doanh, các chủ trương biện pháp đi mới trong công tác quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh.

c) Kết quả giáo dục, hướng dẫn hội viên thực hiện nghĩa vụ người lao động, chấp hành kỷ luật lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kthuật, thực hành tiết kiệm, nêu gương tốt trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

d) Kết quả tham gia xây dựng: doanh nghiệp vững mạnh, an toàn.

đ) Kết quả tham gia bồi dưỡng truyền thụ, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.

e) Kết quả chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên, tổ chức giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn; bảo vệ nhng quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên khi bị xâm phạm.

3. Đánh giá chung

a) Về kết quả đạt được

Nêu tổng quát về những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị (nhn mạnh kết quả chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập tổ chức Hội Cựu chiến binh ở cơ quan, đơn vị và việc quan tâm, hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức Hội).

b) Hạn chế và nguyên nhân

Đánh giá những hạn chế trong triển khai thực hiện Chỉ thị, đồng thời chỉ ra những nguyên nhân cơ bản. Cụ thể: về sự lãnh đạo của cấp ủy đng; triển khai thực hiện của chính quyền, lãnh đạo doanh nghiệp; về công tác tham mưa; về quan hệ phối hp thực hiện của Hội Cựu chiến binh.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Kiến nghị giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị.

2. Những nội dung phát sinh mới cần sửa đổi, bổ sung Chỉ thị.

3. Những vấn đề cần phải hướng dẫn cụ thể các nội dung của Chỉ thị..

4. Những kiến nghị, đề xuất khác

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 353/BNV-TH ngày 01/02/2013 hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 487/CT-TTg do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.204