Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3466/BNV-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 30/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3466/BNV-VP
V/v báo cáo thực hiện Quyết định 232/QĐ-TTg và đề xuất kế hoạch kiểm tra năm 2008.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ  

Văn phòng Chính phủ có công văn số 6051/VPCP-CCHC ngày 22 tháng 10 năm 2007 về việc báo cáo thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg ngày 13/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Chính phủ năm 2007 và đề xuất kế hoạch kiểm tra năm 2008 đối với những chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã có hiệu lực thi hành thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện hoặc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Về việc này, Bộ Nội vụ xin báo cáo như sau:

I. VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 232/QĐ-TTG NGÀY 13/02/2007 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ.

Theo Quyết định 232/QĐ-TTg Bộ Nội vụ được giao nhiệm vụ chủ trì kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và phối hợp kiểm tra 04 nội dung khác. Bộ Nội vụ đã tổ chức và phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Văn phòng Chính phủ kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của 03 Bộ và 06 tỉnh, thành phố. Hoạt động kiểm tra đã được thực hiện đúng về nội dung và tiến độ thời gian. Bộ đã có báo cáo số 2484/BC-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2007 về kết quả kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (xin gửi kèm).

Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại Bắc Kạn.

Ngoài ra, trong năm 2007, Bộ đã tiến hành kiểm tra: việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công chức, công vụ; tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại một số địa phương; việc thực hiện pháp luật trong công tác văn thư, lưu trữ nhà nước, đặc biệt về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tại một số Bộ, ngành, địa phương.

Trong quá trình kiểm tra, các cơ quan và địa phương đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, tạo thuận lợi cho các đoàn kiểm tra làm việc như: lập kế hoạch làm việc, báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu; tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra.

II. ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM 2008.

1. Ngày 07/11/2007 Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 53/2007/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Để tổ chức thực hiện Chương trình hành động nói trên đạt kết quả tốt, Bộ đề nghị đưa các nội dung này vào kế hoạch triển khai năm 2008 của Chính phủ.

2. Năm 2007 có một số chính sách, quy định mới của Nhà nước như Luật Cư trú (có hiệu lực từ ngày 01/7/2007), do đó Bộ Nội vụ đề xuất được phối hợp với Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Cư trú liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

3. Về lĩnh vực Cơ yếu, để chuẩn bị triển khai xây dựng Luật Cơ yếu, đánh giá thực hiện Pháp lệnh Cơ yếu và thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Chính phủ về xây dựng công tác cơ yếu trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Bộ Nội vụ đề xuất kế hoạch kiểm tra năm 2008 như sau:

3.1. Nội dung 1: Kiểm tra chuyên ngành cơ yếu

- Lĩnh vực kiểm tra: Việc triển khai thực hiện các Chỉ thị về công tác cơ yếu.

- Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện Chỉ thị số 41/CT-TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 11/2005/CT-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước tại các Bộ, ngành, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ

- Thời gian kiểm tra: Quý II/2008

- Phương thức tiến hành: Thành lập các Đoàn kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị; đơn vị cơ yếu báo cáo trực tiếp Đoàn kiểm tra.

3.2. Nội dung 2: Kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ.

- Lĩnh vực kiểm tra: Việc thực hiện Pháp lệnh Cơ yếu và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn về cơ yếu.

- Nội dung kiểm tra: Việc triển khai thực hiện Pháp lệnh Cơ yếu ngày 04/4/2001 và các văn bản hướng dẫn (chuẩn bị xây dựng Luật Cơ yếu).

- Cơ quan chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian: quý II/2008.

- Phương thức tiến hành:

+ Thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị trọng điểm (có thông báo trước theo kế hoạch năm).

+ Các đơn vị khác tự tiến hành kiểm tra sau đó báo cáo theo mẫu gửi về Bộ Nội vụ (Ban Cơ yếu Chính phủ).

4. Về lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ đề xuất kế hoạch kiểm tra năm 2008 tại các Bộ, ngành và địa phương như sau:

TT

Văn bản quy định

Nội dung kiểm tra

Cơ quan được kiểm tra

Thời gian kiểm tra

1

Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư

Công tác quản lý, chỉ đạo công tác văn thư; giải quyết và quản lý văn bản, lập hồ sơ hiện hành.

- Bộ Xây dựng;

- Kiểm toán nhà nước;

- Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

- Bộ Giao thông vận tải

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- UBND tỉnh Gia Lai;

- UBND tỉnh Bình Phước

- UBND tỉnh Hưng Yên;

- UBND tỉnh Quảng Ninh;

- UBND tỉnh Bạc Liêu;

- UBND tỉnh Kiên Giang;

- UBND tỉnh Lai Châu;

- UBND tỉnh Lào Cai;

- UBND tỉnh Bắc Ninh.

Quý I/2008

Quý II/2008

Quý III/2008

Quý I/2008

Quý II/2008

Quý II/2008

Quý III/2008

Quý II/2008

Quý II/2008

Quý III/2008

Quý III/2008

Quý II/2008

Quý II/2008

Quý III/2008

Quý III/2008

Quý IV/2008

2

Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia, Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh lưu trữ, Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác lưu trữ; tổ chức chỉ đạo, quản lý công tác lưu trữ; thu thập tài liệu vào lưu trữ hiện hành và lưu trữ lịch sử; Kho tàng, trang thiết bị và chế độ bảo quản; Khai thác, sử dụng, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ.

- Bộ Xây dựng;

- Kiểm toán nhà nước;

- Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam

- Bộ Giao thông vận tải

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- UBND tỉnh Gia Lai;

- UBND tỉnh Bình Phước

- UBND tỉnh Hưng Yên;

- UBND tỉnh Quảng Ninh;

- UBND tỉnh Bạc Liêu;

- UBND tỉnh Kiên Giang;

- UBND tỉnh Lai Châu;

- UBND tỉnh Lào Cai;

- UBND tỉnh Bắc Ninh.

Quý I/2008

Quý II/2008

Quý III/2008

Quý I/2008

Quý II/2008

Quý II/2008

Quý III/2008

Quý II/2008

Quý II/2008

Quý III/2008

Quý III/2008

Quý II/2008

Quý II/2008

Quý III/2008

Quý III/2008

Quý IV/2008

Trên đây là kết quả thực hiện Quyết định số 232/QĐ-TTg và đề xuất kế hoạch kiểm tra năm 2008, Bộ Nội vụ xin gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: TH, VT.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3466/BNV-VP ngày 30/11/2007 về báo cáo thực hiện Quyết định 232/QĐ-TTg và đề xuất kế hoạch kiểm tra năm 2008 do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.220

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!