Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3438/BTNMT-PC năm 2018 về rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 3438/BTNMT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 29/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3438/BTNMT-PC
V/v rà soát, tổng hợp quy định pháp luật vướng mắc, bất cập và hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về tài nguyên và môi trường bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, rõ ràng và khả thi trên thực tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường (giai đoạn 2014-2018) và tổ chức rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các quy định vướng mắc, bất cập, không khả thi trong các văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường.

Triển khai nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị quý Ủy ban phối hợp và thực hiện một số nội dung:

1. Tổng hợp và đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định vướng mắc, bất cập, không khả thi hoặc khoảng trống pháp luật trong các văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết đề nghị thực hiện theo mẫu tại Phụ lục I.

2. Cung cấp Danh mục văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của địa phương: đề nghị thống kê, tổng hợp và báo cáo Bộ danh mục các văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đang còn hiệu lực).

Chi tiết đề nghị thực hiện theo mẫu tại Phụ lục II.

3. Rà soát, cho ý kiến về kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường (giai đoạn 2014-2018); kiến nghị các văn bản QPPL cần đình chỉ, ngưng hiệu lực, bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần (nếu có) và kiến nghị giải pháp để giảm số lượng văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường.

Chi tiết kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2014-2018 tại Phụ lục III.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị quý Ủy ban phối hợp và chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên, gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Vụ Pháp chế), đồng thời gửi qua thư điện tử: hue.tmnt@gmail.com trước ngày 20 tháng 7 năm 2018 để tổng hợp, xử lý.

Chi tiết xin liên hệ Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. Điện thoại: 04.37956868 (số lẻ 1513) hoặc email: pthue@monre.gov.com.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Ủy ban./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng;
- Vụ Pháp chế;
- Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ;
- Sở TNMT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PC, Nt. 3.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

PHỤ LỤC I

BẢNG TỔNG HỢP RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY ĐỊNH VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP HOẶC KHOẢNG TRỐNG PHÁP LUẬT TRONG CÁC VĂN BẢN QPPL VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số: 3438/BTNMT-PC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Nội dung vướng mắc, bất cập hoặc khoảng trống

Mô tả vấn đề

Điều, khoản, điểm dự kiến sửa đổi

A

LĨNH VỰC….. (ví dụ Lĩnh vực đất đai)

I

Tên, loại, số ký hiệu văn bản QPPL có quy định bất cập, vướng mắc và đề nghị sửa đổi, bổ sung

1

Ví dụ: Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2011 của Chính phủ quy định...

1.1

Ghi rõ điều, khoản, điểm vướng mắc, bất cập

Mô tả ngắn gọn bất cập, vướng mắc

Dự thảo điều, khoản, điểm dự kiến sửa đổi, bổ sung

 

………..

 

 

II

Tên văn bản QPPL có quy định vướng mắc, bất cập và đề nghị đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực hoặc bãi bỏ

1

Ví dụ: Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2013 của Chính phủ quy định...

1.1

Ghi rõ nội dung điều, khoản, điểm vướng mắc, bất cập

Mô tả ngắn gọn bất cập, vướng mắc

Dự thảo điều, khoản, điểm đề nghị đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực hoặc bãi bỏ

 

………..

 

 

III

Các nội dung chưa có quy định pháp luật điều chỉnh (khoảng trống) và đề nghị bổ sung

1

Ghi rõ nội dung gì chưa có quy định pháp luật điều chỉnh

Mô tả sự cần thiết phải quy định pháp luật điều chỉnh

Dự thảo quy định pháp luật đối với nội dung chưa có pháp luật điều chỉnh

2

…………

 

 

B

LĨNH VỰC…..

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH (ĐANG CÒN HIỆU LỰC)
(Kèm theo Công văn số: 3438/BTNMT-PC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Thời gian ban hành

Trích yếu văn bản

A

LĨNH VỰC.... (ví dụ lĩnh vực đất đai)

I

Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành

1

Vd: Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

II

Văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành

1

Vd: Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

B

LĨNH VỰC....

 

 

I

Văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành

 

………….

 

 

II

Văn bản QPPL do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành

 

………….

 

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC VĂN BẢN QPPL VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Công văn số: 3438/BTNMT-PC ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI (74 văn bản)

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm 12/74 văn bản: 01 luật, 03 Nghị quyết, 05 Nghị định, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

1.

Luật

45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

luật đất đai năm 2013

1/7/2014

 

2.

Quyết định

134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004

về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

15/8/2004

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần ngày 21/01/2008 bởi Quyết định số 198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

3.

Nghị quyết

1126/2007/NQ-UBTVQH ngày 21/6/2007

quy định về hạng mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp

01/7/2007

 

4.

Quyết định

198/2007/QĐ-TTg ngày 31/12/2007

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

21/01/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

5.

Nghị định

43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

01/7/2014

Hết hiệu lực một phần ngày 03/3/2017 bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

6.

Nghị định

44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

quy định về giá đất.

01/7/2014

Hết hiệu lực một phần ngày 03/3/2017 bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

7.

Nghị định

47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

01/7/2014

Hết hiệu lực một phần ngày 03/3/2017 bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

8.

Nghị định

35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

01/7/2015

 

9.

Nghị quyết

112/2015/QH13 ngày 27/11/2015

Về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng

27/11/2015

 

10.

Nghị quyết

134/2016/QH13 ngày 09/4/2016

về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

09/4/2016

 

11.

Nghị định

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2016

sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

03/3/2017

 

12.

Quyết định

02/2018/QĐ-TTg ngày 13/03/2014

về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý đất đai

28/4/2018

 

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng (gồm 62/74 văn bản: 01 Nghị quyết liên tịch, 01 chỉ thị của Bộ trưởng, 01 Quyết định của Bộ trưởng, 44 thông tư, 15 thông tư liên tịch)

13.

Nghị quyết liên tịch

02/2005/NQLT-HND-BTNMT ngày 13/5/2005

về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường và quản lý, sử dụng đất đai.

15/7/2005

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

14.

Quyết định

04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2005

ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

04/10/2005

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

15.

Thông tư

09/2006/TT-BTNMT ngày 25/9/2006

hướng dẫn việc chuyển hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

23/10/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

16.

Quyết định

16/2006/QĐ-BTNMT ngày 09/10/2006

ban hành đơn giá lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cả nước và của vùng

06/11/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

17.

Thông tư

05/2007/TT-BTNMT ngày 30/5/2007

hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

14/7/2007

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

18.

Thông tư liên tịch

08/2008/TTLT-BQP-BTNMT ngày 28/01/2008

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04/12/2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ; nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý

17/5/2008

 

19.

Thông tư liên tịch

14/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 31/01/2008

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

06/3/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

20.

Thông tư liên tịch

47/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 09/6/2008

hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất

9/7/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

21.

Chỉ thị

02/2008/CT-BTNMT ngày 04/12/2008

về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 07/2007/QH12 của Quốc hội.

4/12/2008

 

22.

Thông tư liên tịch

227/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 27/11/2009

hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010

11/01/2010

(sau 5 ngày, kể từ ngày ký)

 

23.

Thông tư liên tịch

21/2010/TTLT-BTNMT-BQP ngày 26/10/2010

quy định việc quản lý, sử dụng đất thao trường, bãi tập phục vụ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao của lực lượng dân quân tự vệ và giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên.

10/12/2010

 

24.

Thông tư

09/2011/TT-BTNMT ngày 31/3/2011

quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

15/5/2011

 

25.

Thông tư

39/2011/TT-BTNMT ngày 15/11/2011

quy định quản lý sử dụng kinh phí đo đạc xác định diện tích đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính

01/01/2012

 

26.

Thông tư

03/2012/TT-BTNMT ngày 12/4/2012

quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi.

26/5/2012

 

27.

Thông tư

14/2012/TT-BTNMT ngày 26/11/2012

ban hành Quy định kỹ thuật điều tra thoái hóa đất

14/01/2013

 

28.

Thông tư

26/2013/TT-BTNMT ngày 26/9/2013

hướng dẫn việc xác định diện tích đất loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp quy định tại Điều 31 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

11/11/2013

 

29.

Thông tư

30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013

quy định thực hiện lồng ghép việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính

29/11/2013

 

30.

Thông tư

31/2013/TT-BTNMT ngày 23/10/2013

ban hành quy trình nghiệp vụ lưu trữ tài liệu đất đai

09/12/2013

 

31.

Thông tư

33/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lưu trữ tài liệu đất đai

11/12/2013

 

32.

Thông tư liên tịch

04/2013/TTLT-UBDT-BTC-BTNMT ngày 18/11/2013

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

02/01/2014

 

33.

Thông tư

03/2014/TT-BTNMT ngày 12/02/2014

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và các yếu tố kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nghệ An.

31/3/2014

 

34.

Thông tư

04/2014/TT-BTNMT ngày 12/02/2014

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và các yếu tố kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Bình.

31/3/2014

 

35.

Thông tư

05/2014/TT-BTNMT ngày 12/02/2014

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và các yếu tố kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Giang.

31/3/2014

 

36.

Thông tư

06/2014/TT-BTNMT ngày 12/02/2014

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và các yếu tố kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Trị.

31/3/2014

 

37.

Thông tư

07/2014/TT-BTNMT ngày 12/02/2014

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn và các yếu tố kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế.

31/3/2014

 

38.

Thông tư

14/2014/TT-BTNMT ngày 19/3/2014

về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thanh Hóa.

05/5/2014

 

39.

Thông tư

17/2014/TT-BTNMT ngày 21/4/2014

hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa.

01/7/2014

 

40.

Thông tư

23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

05/7/2014

 

41.

Thông tư

24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

quy định về hồ sơ địa chính.

05/7/2014

 

42.

Thông tư

25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014

quy định về bản đồ địa chính.

05/7/2014

 

43.

Thông tư

28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014

quy định việc thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

17/7/2014

 

44.

Thông tư

29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014

quy định việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

17/7/2014

 

45.

Thông tư

30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014

quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

17/7/2014

 

46.

Thông tư

34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014

quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

13/8/2014

 

47.

Thông tư

35/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014

quy định việc điều tra, đánh giá đất đai.

13/8/2014

 

48.

Thông tư

36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014

quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

13/8/2014

 

49.

Thông tư

37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014

quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

13/8/2014

 

50.

Thông tư

42/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014

quy định định mức kinh tế-kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

11/9/2014

 

51.

Thông tư

02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015

hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

13/3/2015

 

52.

Thông tư

07/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015

quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

15/4/2015

 

53.

Thông tư

09/2015/TT-BTNMT ngày 23/03/2015

về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

07/5/2015

 

54.

Thông tư liên tịch

15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

19/5/2015

 

55.

Thông tư liên tịch

16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

19/5/2015

 

56.

Thông tư

20/2015/TT-BTNMT ngày 27/04/2015

về định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

12/6/2015

 

57.

Thông tư

60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015

quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

01/02/2016

 

58.

Thông tư

75/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015

quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai.

01/8/2016

 

59.

Thông tư liên tịch

87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016

hướng dẫn thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất.

08/8/2016

 

60.

Thông tư liên tịch

88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016

quy định về hồ sơ và trình tự thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.

08/8/2016

 

61.

Thông tư liên tịch

09/2016/TTLT-BTP- BTNMT ngày 23/6/2016

hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

08/8/2016

 

62.

Thông tư liên tịch

12/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 24/6/2016

quy định về quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm.

08/8/2016

 

63.

Thông tư liên tịch

17/2016/TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 30/6/2016

quy định về quản lý, sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay.

01/9/2016

 

64.

Thông tư liên tịch

22/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 30/6/2016

quy định loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu.

01/12/2016

 

65.

Thông tư

33/2016/TT-BTNMT ngày 07/11/2016

về điều tra, đánh giá thoái hóa đất.

22/12/2016

 

66.

Thông tư

49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016

quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai.

01/3/2017

 

67.

Thông tư

01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017

quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao.

30/3/2017

 

68.

Thông tư

05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017

quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

15/7/2017

 

69.

Thông tư

14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017

quy định về Định mức kinh tế-kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

06/9/2017

 

70.

Thông tư

33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

05/12/2017

Hết hiệu lực một phần ngày 05/12/2017 bởi 53/2017/TT-BTNMT ngày 05/12/2017 quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

71.

Thông tư

35/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017

định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

25/11/2017

 

72.

Thông tư

53/2017/TT-BTNMT ngày 05/12/2017

quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.

05/12/2017

 

73.

Thông tư

69/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017

ban hành trình tự xác định khung giá đất.

 

 

74.

Thông tư

70/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017

ban hành định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng khung giá đất.

 

 

II

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC (43 văn bản)

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm 08/43 văn bản: 01 luật, 06 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

75.

Luật

17/2012/QH13 ngày 21/6/2012

luật tài nguyên nước

01/01/2013

 

76.

Nghị định

109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003

về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

13/10/2003

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

77.

Quyết định

81/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006

về phê duyệt Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020

14/5/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

78.

Nghị định

120/2008/NĐ-CP ngày 12/01/2008

về quản lý lưu vực sông

27/12/2008 (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo)

Hết hiệu lực một phần ngày 01/02/2014 bởi Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 hướng dẫn Luật Tài nguyên nước

79.

Nghị định

112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008

về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi

13/11/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần ngày 01/02/2014 bởi Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

80.

Nghị định

201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013

về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

01/02/2014

 

81.

Nghị định

43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015

quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

01/7/2015

 

82.

Nghị định

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017

quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

01/9/2017

 

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng (gồm 35/43 văn bản: 02 Quyết định của Bộ trưởng, 33 thông tư)

83.

Quyết định

15/2003/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2003

ban hành quy phạm quan trắc mực nước và nhiệt độ, nước sông

01/01/2004

 

84.

Thông tư

18/2004/TT-BTNMT ngày 23/8/2004

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước

19/9/2004

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

85.

Quyết định

13/2007/QĐ-BTNMT ngày 09/4/2007

ban hành Quy định việc điều tra, đánh giá nước dưới đất

29/9/2007

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

86.

Thông tư

21/2009/TT-BTNMT ngày 11/5/2009

quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước.

20/12/2009

 

87.

Thông tư

15/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013

quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/50.000

05/8/2013

 

88.

Thông tư

16/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013

quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/100.000

05/8/2013

 

89.

Thông tư

17/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013

quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1/200.000

05/8/2013

 

90.

Thông tư

19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013

quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất

03/9/2013

 

91.

Thông tư

08/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014

quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000.

07/4/2014

 

92.

Thông tư

09/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014

quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000.

07/4/2014

 

93.

Thông tư

10/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014

quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000.

07/4/2014

 

94.

Thông tư

11/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014

quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000.

07/4/2014

 

95.

Thông tư

12/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014

về việc quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt.

07/4/2014

 

96.

Thông tư

13/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014

về việc quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất.

07/4/2014

 

97.

Thông tư

27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014

quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

15/7/2014

 

98.

Thông tư

40/2014/TT-BTNMT ngày 11/7/2014

quy định về hành nghề khoan nước dưới đất.

26/8/2014

 

99.

Thông tư

41/2014/TT-BTNMT ngày 24/7/2014

quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp lưu động và phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với viên chức quan trắc tài nguyên môi trường; điều tra cơ bản tài nguyên nước.

10/9/2014

 

100.

Thông tư

56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014

quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước

10/11/2014

 

101.

Thông tư

01/2015/TT-BTNMT ngày 09/01/2015

về Định mức kinh tế - kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước

24/02/2015

 

102.

Thông tư

08/2015/TT-BTNMT ngày 26/02/2015

quy định kỹ thuật bơm nước thí nghiệm trong điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất

15/4/2015

 

103.

Thông tư

42/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015

quy định kỹ thuật quy hoạch tài nguyên nước

01/01/2016

 

104.

Thông tư

59/2015/TT-BTNMT ngày 14/12/2015

quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất

05/02/2016

 

105.

Thông tư

24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016

quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

25/10/2016

 

106.

Thông tư

15/2017/TT-BTNMT ngày 21/7/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước.

07/9/2017

 

107.

Thông tư

16/2017/TT-BTNMT ngày 25/7/2017

ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

15/9/2017

 

108.

Thông tư

30/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước.

26/10/2017

 

109.

Thông tư

36/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật khảo sát, đo đạc tài nguyên nước và đánh giá, dự báo tài nguyên nước bằng mô hình dòng chảy.

21/11/2017

 

110.

Thông tư

37/2017/TT-BTNMT ngày 06/10/2017

ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước.

21/11/2017

 

111.

Thông tư

47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017

quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

22/12/2017

 

112.

Thông tư

64/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017

quy định về xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng.

05/02/2018

 

113.

Thông tư

65/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017

quy định kỹ thuật định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa.

05/02/2018

 

114.

Thông tư

71/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa

12/02/2018

 

115.

Thông tư

72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017

quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng.

12/02/2018

 

116.

Thông tư

75/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017

quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

 

 

117.

Thông tư

76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017

quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

01/3/2018

 

III

LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN (75 văn bản)

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm 14/75 văn bản: 01 luật, 01 Nghị quyết, 04 Nghị định, 06 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 02 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ)

118.

Luật

60/2010/QH12 ngày 17/11/2010

luật khoáng sản năm 2010

01/7/2011

 

119.

Quyết định

204/1998/QĐ-TTg ngày 19/01/1998

ban hành Quy chế tạm thời về lập dự toán, cấp phát, quản lý, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với các hoạt động điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản

01/01/1999

 

120.

Quyết định

219/1999/QĐ-TTg ngày 11/11/1999

về chính sách bảo hộ quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến và bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác

26/11/1999

(sau 15 ngày kể từ ngày ký)

 

121.

Chỉ thị

16/2002/CT-TTg ngày 31/7/2002

về việc tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông

15/08/2002

 

122.

Quyết định

116/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007

phê duyệt đề án quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên, khoáng sản

24/8/2007

 

123.

Chỉ thị

18/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008

về tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác

03/07/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

124.

Nghị quyết

27/NQ-CP ngày 12/6/2009

về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

12/6/2009

 

125.

Nghị định

22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012

quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

15/05/2012

 

126.

Quyết định

21/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013

về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

10/06/2013

 

127.

Nghị định

203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013

quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

20/01/2014

 

128.

Nghị định

158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

15/01/2017

 

129.

Nghị định

33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

20/5/2017

 

130.

Quyết định

48/2017/QĐ-TTg ngày 12/12/2017

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

01/02/2018

 

131.

Quyết định

04/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018

quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả, quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư

10/03/2018

 

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng (gồm 61/75 văn bản: 09 Quyết định của Bộ trưởng, 48 thông tư, 04 thông tư liên tịch)

132.

Thông tư Liên tịch

01/2003/TTLT/BCN- BTNMT ngày 29/10/2003

hướng dẫn chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản từ Sở Công nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

05/12/2003

 

133.

Quyết định

18/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2005

ban hành Bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất

09/01/2006

 

134.

Quyết định

02/2006/QĐ-BTNMT ngày 27/01/2006

quy định về tài liệu và thủ tục công nhận chỉ tiêu tạm thời tính trữ lượng khoáng sản rắn

01/03/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

135.

Quyết định

04/2006/QĐ-BTNMT ngày 31/3/2006

ban hành bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất

11/05/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

136.

Quyết định

14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006

quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản

10/10/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

137.

Quyết định

20/2006/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2006

ban hành Bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất

14/01/2007

 

138.

Quyết định

25/2007/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2007

về việc ban hành Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên than

09/02/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

139.

Quyết định

26/2007/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2007

về việc ban hành Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên đá carbonat

09/02/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

140.

Quyết định

27/2007/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2007

về việc ban hành Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên bauxit

09/02/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

141.

Quyết định

14/2008/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2008

về ban hành quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ sa khoáng thiếc, vàng và titan

30/01/2009

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

142.

Thông tư liên tịch

135/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/12/2008

hướng dẫn phương pháp xác định giá trị, phương thức, thủ tục thanh toán tiền sử dụng số liệu, thông tin về kết quả điều tra, thăm dò khoáng sản của Nhà nước

31/12/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

143.

Thông tư

11/2009/TT-BTNMT ngày 11/8/2009

quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công và thẩm định các dự án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất và khoáng sản

25/09/2009

 

144.

Thông tư

22/2009/TT-BTNMT ngày 11/11/2009

quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ đá sét

01/01/2010

 

145.

Thông tư

11/2010/TT-BTNMT ngày 05/7/2010

quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất

20/08/2010

Hết hiệu lực một phần ngày 24/6/2013 Thông tư số 07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013 sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BTNMT

146.

Thông tư

25/2010/TT-BTNMT ngày 27/10/2010

quy định kỹ thuật cho 11 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo

01/01/2011

 

147.

Thông tư

33/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010

quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ quặng sắt.

28/01/2011

 

148.

Thông tư

37/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010

quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo

15/02/2011

 

149.

Thông tư

02/2011/TT-BTNMT ngày 29/01/2011

về quy định kỹ thuật đo địa vật lý lỗ khoan

15/03/2011

 

150.

Thông tư

03/2011/TT-BTNMT ngày 29/01/2011

quy định nội dung lập bản đồ địa chất khoáng sản chi tiết và thiết kế, bố trí dạng công việc đánh giá khoáng sản

15/03/2011

 

151.

Thông tư

04/2011/TT-BTNMT ngày 29/01/2011

quy định kỹ thuật đo địa chấn trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và địa chất công trình

15/03/2011

 

152.

Thông tư

05/2011/TT-BTNMT ngày 29/01/2011

quy định kỹ thuật phương pháp thăm dò trọng lực mặt đất

15/03/2011

 

153.

Thông tư

17/2012/TT-BTNMT ngày 29/11/2012

quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản

15/01/2013

 

154.

Thông tư

23/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012

về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền”

05/03/2013

 

155.

Thông tư

24/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012

về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn

05/03/2013

 

156.

Thông tư

02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013

quy định việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản

15/04/2013

 

157.

Thông tư

07/2013/TT-BTNMT ngày 07/5/2013

sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật các công trình địa chất kèm theo Thông tư 11/2010/TT-BTNMT

24/06/2013

 

158.

Thông tư

12/2013/TT-BTNMT ngày 05/6/2013

quy định về giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản

22/07/2013

 

159.

Thông tư

53/2013/TT-BTNMT ngày 30/12/2013

quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản

15/02/2014

 

160.

Thông tư

16/2014/TT-BTNMT ngày 14/4/2014

ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

02/6/2014

 

161.

Thông tư

31/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất.

08/8/2014

 

162.

Thông tư

32/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ

08/8/2014

 

163.

Thông tư

33/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện.

08/8/2014

 

164.

Thông tư

38/2014/TT-BTNMT ngày 03/7/2014

ban hành Quy chế giám sát quá trình thực hiện Đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư.

18/8/2014

 

165.

Thông tư

52/2014/TT-BTNMT ngày 09/9/2014

quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên

27/10/2014

 

166.

Thông tư

53/2014/TT-BTNMT ngày 09/9/2014

quy định nộp mẫu vật địa chất khoáng sản và Bảo tàng Địa chất

28/10/2014

 

167.

Thông tư liên tịch

54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014

quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

24/10/2014

 

168.

Thông tư liên tịch

61/2014/TTLT-BTNMT-BKHĐT-BTC ngày 14/11/2014

hướng dẫn thủ tục góp vốn, quản lý vốn góp của tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

29/12/2014

 

169.

Thông tư

62/2014/TT-BTNMT ngày 09/12/2014

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm soát chất lượng các kết quả phân tích mẫu địa chất, khoáng sản.

10/6/2015

 

170.

Thông tư

66/2014/TT-BTNMT ngày 31/12/2014

số của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định thủ tục thẩm định, phê duyệt đề án, báo cáo kết quả điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

 

 

171.

Thông tư

03/2015/TT-BTNMT ngày 13/02/2015

quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản vàng gốc

01/4/2015

 

172.

Thông tư

04/2015/TT-BTNMT ngày 13/02/2015

quy định về thăm dò và phân cấp trữ lượng, cấp tài nguyên khoáng sản chì - kẽm

01/4/2015

 

173.

Thông tư

06/2015/TT-BTNMT ngày 25/02/2015

quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại

15/4/2015

 

174.

Thông tư

37/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015

quy định kỹ thuật về kiểm tra nội bộ phòng thí nghiệm trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn

20/8/2015

 

175.

Thông tư

38/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015

về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

17/8/2015

 

176.

Thông tư

47/2015/TT-BTNMT ngày 05/11/2015

về Quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật của 12 hạng mục công việc trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

28/12/2015

 

177.

Thông tư

51/2015/TT-BTNMT 26/11/2015

hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản

11/01/2016

 

178.

Thông tư

73/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015

quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản đồng

15/02/2016

 

179.

Thông tư

79/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015

quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo địa chấn phản xạ 2D trên đất liền cho các trạm địa chấn từ 180 kênh đến 750 kênh

15/02/2016

 

180.

Thông tư

74/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015

quy định về thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit

15/02/2016

 

181.

Thông tư

01/2016/TT-BTNMT ngày 13/01/2016

quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp.

01/3/2016

 

182.

Thông tư

42/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản.

10/02/2017

 

183.

Thông tư

43/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản.

10/02/2017

 

184.

Thông tư

44/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

quy định công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.

10/02/2017

 

185.

Thông tư

45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016

quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

15/3/2017

 

186.

Thông tư

25/2017/TT-BTNMT ngày 06/9/2017

quy định quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

23/10/2017

 

187.

Thông tư

38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017

quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

30/11/2017

 

188.

Thông tư

50/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017

quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất.

15/01/2018

 

189.

Thông tư

51/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản.

15/01/2018

 

190.

Thông tư

60/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017

quy định về phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản rắn.

26/01/2018

 

191.

Thông tư

61/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017

quy định quy trình phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

07/3/2018

 

192.

Thông tư

68/2017/TT-BTNMT ngày 28/12/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản phần đất liền.

19/02/2018

 

IV

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG (122 văn bản)

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm 34/122 văn bản: 02 luật, 14 Nghị định, 18 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

193.

Luật

20/2008/QH12 ngày 13/11/2008

Đa dạng sinh học

01/7/2009

 

194.

Luật

55/2014/QH13

Bảo vệ môi trường

01/01/2015

 

195.

Quyết định

64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003

phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”

01/6/2003

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

196.

Quyết định

256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003

phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

23/12/2003

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

197.

Quyết định

34/2005/QĐ-TTg ngày 22/02/2005

Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

14/3/2005

 

198.

Quyết định

328/2005/QĐ-TTg ngày 12/12/2005

Về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia kiểm soát ô nhiễm môi trường đến năm 2010

04/01/2006

 

199.

Nghị định

140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển

16/12/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo)

 

200.

Nghị định

59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007

về quản lý chất thải rắn

18/5/2007

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo)

 

201.

Nghị định

81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007

quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

22/6/2007

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo)

 

202.

Quyết định

79/2007/QĐ-TTg ngày 31/5/2007

phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước đa dạng sinh học và Nghị định thư Catagena về an toàn sinh học

07/7/2007

 

203.

Quyết định

102/2007/QĐ-TTg ngày 10/7/2007

Về việc phê duyệt "Đề án tổng thể tăng cường năng lực quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen từ nay đến năm 2010 thực hiện Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học"

 

 

204.

Quyết định

171/2007/QĐ-TTg ngày 14/11/2007

Về việc thành lập Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

10/12/2007

 

205.

Quyết định

14/2008/QĐ-TTg ngày 22/01/2008

về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam đến năm 2020

17/02/2008

 

206.

Quyết định

58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008

về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công ích

26/5/2008

Hết hiệu lực một phần ngày 20/8/2011 bởi Quyết định 38/2011/QĐ-TTg ngày 05/7/2011 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung một số đối tượng thuộc khu vực công ích được hỗ trợ kinh phí có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường

207.

Quyết định

137/2008/QĐ-TTg ngày 10/10/2008

Về việc phê duyệt Đề án tổng thể bảo vệ môi trường đảo Phú Quốc đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

09/11/2008

 

208.

Quyết định

157/2008/QĐ-TTg 01/12/2008

Về việc thành lập ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai

26/12/2008

 

209.

Nghị định

65/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học

30/7/2010

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2014 bởi Thông tư số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

210.

Nghị định

69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010

về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

10/8/2010

Hết hiệu lực một phần ngày 15/01/2012 bởi Nghị định 108/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

211.

Quyết định

38/2011/QĐ-TTg ngày 05/7/2011

về việc bổ sung một số đối tượng thuộc khu vực công ích được hỗ trợ kinh phí có mục tiêu từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường

20/8/2011

 

212.

Nghị định

108/2011/NĐ-CP ngày 30/11/2011

sửa đổi, bổ sung điều 28 Nghị định 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

15/01/2012

 

213.

Quyết định

04/2013/QĐ-TTg ngày 17/01/2013

quy định về thẩm quyền quyết định Danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý triệt để

01/3/2013

 

214.

Nghị định

160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013

quy định tiêu chí xác định loài, chế độ quản lý và bảo vệ loài thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

01/01/2014

 

215.

Quyết định

31/2014/QĐ-TTg ngày 05/05/2014

về cơ chế hỗ trợ phát triển dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam

20/6/2014

 

216.

Nghị định

127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014

Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

15/02/2015

 

217.

Nghị định

38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015

về quản lý chất thải và phế liệu

15/6/2015

 

218.

Nghị định

18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

01/4/2015

 

219.

Nghị định

19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015

hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

01/4/2015

 

220.

Quyết định

73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014

về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

05/02/2015

 

221.

Quyết định

78/2014/QĐ-TTg ngày 26/12/2014

về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

20/02/2015

 

222.

Nghị định

03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015

Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

01/3/2015

 

223.

Quyết định

16/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015

Quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

15/7/2015

 

224.

Nghị định

155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

01/02/2017

 

225.

Nghị định

59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2016

về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

01/7/2017

 

226.

Quyết định

15/2018/QĐ-TTg ngày 25/03/2014

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường

15/05/2014

 

 

Văn bảo thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng (gồm 88/122 văn bản: 04 Nghị quyết liên tịch, 06 Quyết định của Bộ trưởng, 64 thông tư, 14 thông tư liên tịch)

227.

Nghị quyết liên tịch

01/2004/NQLT-MTTQ-BTNMT ngày 28/10/2004

Về việc phối hợp thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

08/12/2004

 

228.

Nghị quyết liên tịch

01/2004/NQLT/TLĐ -BTNMT ngày 15/11/2004

Về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững

20/12/2004

 

229.

Nghị quyết liên tịch

01/2005/NQLT- HLHPNVN-BTNMT ngày 07/01/2005

về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững

31/3/2005

 

230.

Thông tư liên tịch

12/2005/TTLT-BTM-BTNMT-BGTVT ngày 08/7/2005

Hướng dẫn điều kiện an toàn môi trường biển đối với hoạt động cung ứng dầu cho tàu biển

10/8/2005

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

231.

Quyết định

07/2005/QĐ-BTNMT ngày 20/9/2005

về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7440:2005 - Tiêu chuẩn ngành công nghiệp nhiệt điện

17/10/2005

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

232.

Nghị quyết liên tịch

08/2005/NQLT-BTNMT- ĐTNCSHCM ngày 07/12/2005

về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững

31/3/2005

 

233.

Quyết định

10/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/8/2006

ban hành quy định về chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng đã hoàn thành các biện pháp xử lý triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

18/9/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

234.

Quyết định

15/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006

Về việc ban hành Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu

07/10/2006

 

235.

Quyết định

22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006

Về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường

16/01/2007

 

236.

Thông tư

07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007

hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý

 

Hết hiệu lực một phần ngày 25/6/2012 bởi Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

237.

Quyết định

19/2007/QĐ-BTNMT ngày 26/11/2007

quy định điều kiện và hướng dẫn hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của tổ chức dịch vụ thẩm định

22/12/2007

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

238.

Thông tư liên tịch

12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27/12/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

28/01/2008

 

239.

Thông tư liên tịch

12/2007/TTLT-BTNMT-BNV ngày 27/12/2007

hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 81/NĐ-CP ngày 23 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

28/01/2008 (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần ngày 20/11/2014 bởi Thông tư số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

240.

Quyết định

16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008

quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

8/2/2009

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

241.

Thông tư liên tịch

02/2009/TTLT-BCA-BTNMT ngày 06/02/2009

hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

23/03/2009

 

242.

Thông tư

16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009

quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/01/2010

Hết hiệu lực một phần ngày 01/01/2014 bởi Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

243.

Thông tư liên tịch

31/2009/TTLT-BCT- BTNMT ngày 04/11/2009

hướng dẫn việc thực hiện nội dung quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực công thương

26/12/2009

 

244.

Thông tư

25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009

ban hành quy chuẩn quốc gia về môi trường

01/01/2010

Hết hiệu lực một phần ngày 15/02/2012 bởi Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường

245.

Thông tư

18/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010

quy định về định mức sử dụng diện tích nhà, xưởng, thiết bị và biên chế cho trạm quan trắc môi trường

18/11/2010

 

246.

Thông tư

19/2010/TT-BTNMT ngày 12/10/2010

quy định đăng ký, lưu hành, sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải ở Việt Nam

10/12/2010

 

247.

Thông tư

36/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010

quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra; khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo

15/2/2011

 

248.

Thông tư

39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010

quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15/2/2011

 

249.

Thông tư

41/2010/TT-BTNMT ngày 28/12/2010

quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15/2/2011

 

250.

Thông tư

42/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010

quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15/2/2011

 

251.

Thông tư

43/2010/TT-BTNMT ngày 29/12/2010

quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15/2/2011

 

252.

Thông tư

17/2011/TT-BTNMT ngày 08/6/2011

quy định về quy trình kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường (không khí, nước mặt lục địa, nước biển)

01/8/2011

 

253.

Thông tư

18/2011/TT-BTNMT ngày 08/6/2011

quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ môi trường xây dựng bằng phương pháp sử dụng bản đồ nền cơ sở, địa lý kết hợp với đo đạc, quan trắc, bổ sung số liệu ngoài thực địa

01/8/2011

 

254.

Thông tư

42/2011/TT-BTNMT ngày 12/12/2011

quy định Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế-kỹ thuật về tư liệu môi trường.

25/01/2012

 

255.

Thông tư

43/2011/TT-BTNMT ngày 12/12/2011

quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15/02/2012

 

256.

Thông tư

44/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011

quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/3/2012

 

257.

Thông tư

47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

15/02/2012

 

258.

Thông tư liên tịch

50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012

về chế độ tài chính cho hoạt động lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

20/05/2012

 

259.

Thông tư

07/2012/TT-BTNMT ngày 04/7/2012

quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường

20/8/2012

 

260.

Thông tư

09/2012/TT-BTNMT ngày 22/8/2012

quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen

08/10/2012

 

261.

Thông tư liên tịch

22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 05/9/2012

hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

20/10/2012

 

262.

Thông tư

10/2012/TT-BTNMT ngày 12/10/2012

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

12/12/2012

 

263.

Thông tư

13/2012/TT-BTNMT ngày 07/11/2012

ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của Dioxin trong một số loại đất”

25/12/2012

 

264.

Thông tư

27/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012

quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/3/2013

 

265.

Thông tư

01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013

quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất

01/4/2013

 

266.

Thông tư liên tịch

63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/5/2013

hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

01/7/2013

 

267.

Thông tư

08/2013/TT-BTNMT ngày 16/5/2013

quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen

01/7/2013

 

268.

Thông tư

13/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013

quy định Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong phát hiện sinh vật biến đổi gen bằng phương pháp phân tích định tính, định lượng axít deoxyribonucleic

05/8/2013

 

269.

Thông tư

14/2013/TT-BTNMT ngày 21/6/2013

quy định về Quy trình kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái đất ngập nước ven biển

05/8/2013

 

270.

Thông tư liên tịch

21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT ngày 22/8/2013

hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy

01/11/2013

 

271.

Thông tư liên tịch

27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT ngày 26/9/2013

quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại

26/11/2013

 

272.

Thông tư liên tịch

28/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 08/10/2013

hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường giai đoạn 2012-2015

01/12/2013

 

273.

Thông tư

32/2013/TT-BTMMT ngày 25/10/2013

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/01/2014

 

274.

Thông tư

34/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013

quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường

15/12/2013

 

275.

Thông tư

41/2013/TT-BTNMT ngày 02/12/2013

quy định trình tự, thủ tục chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện môi trường

15/1/2014

 

276.

Thông tư

43/2013/TT-BTNMT ngày 25/12/2013

quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

10/02/2014

 

277.

Thông tư

52/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013

quy định việc vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm

01/03/2014

 

278.

Thông tư liên tịch

19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013

Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

15/02/2014

 

279.

Thông tư

57/2013/TT-BTNMT ngày 31/12/2013

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

05/3/2014

 

280.

Thông tư

43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014

quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

15/9/2014

 

281.

Thông tư

51/2014/TT-BTNMT ngày 05/9/2014

ban hành quy chuẩn môi trường trên địa bàn thủ đô Hà Nội

01/01/2015

 

282.

Thông tư

06/2015/TT-BTNMT ngày 25/02/2015

quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại

15/4/2015

 

283.

Thông tư

11/2015/TT-BTNMT ngày 31/03/2015

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/6/2015

 

284.

Thông tư

12/2015/TT-BTNMT ngày 31/03/2015

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/6/2015

 

285.

Thông tư

13/2015/TT-BTNMT ngày 31/03/2015

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/6/2015

 

286.

Thông tư

19/2015/TT-BTNMT ngày 23/04/2015

quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

09/6/2015

 

287.

Thông tư

22/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015

quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với hoạt động dầu khí trên biển

20/7/2015

 

288.

Thông tư

26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015

quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

15/7/2015

 

289.

Thông tư

27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015

về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

15/7/2015

 

290.

Thông tư

35/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015

về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

17/8/2015

 

291.

Thông tư

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015

về quản lý chất thải nguy hại

01/9/2015

 

292.

Thông tư

41/2015 /TT-BTNMT ngày 09/09/2015

về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

27/10/2015

 

293.

Thông tư

43/2015/TT-BTNMT ngày 29/09/2015

về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

01/12/2015

 

294.

Thông tư liên tịch

58/2015/TTLT-BYT- BTNMT ngày 31/12/2015

quy định về quản lý chất thải y tế

01/04/2016

 

295.

Thông tư

62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015

quy định về Giải thưởng Môi trường Việt Nam

01/02/2016

 

296.

Thông tư

64/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/3/2016

 

297.

Thông tư

65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

01/3/2016

 

298.

Thông tư

66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/3/2016

 

299.

Thông tư

67/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/3/2016

 

300.

Thông tư

76/2015/TT-BTNMT ngày 31/12/2015

ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/3/2016

 

301.

Thông tư

03/2016/TT-BTNMT ngày 10/3/2016

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt).

01/5/2016

 

302.

Thông tư

04/2016/TT-BTNMT ngày 29/4/2016

ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia (quy chuẩn quốc gia về chăn nuôi).

15/6/2016

 

303.

Thông tư

19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016

về xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

10/10/2016

 

304.

Thông tư

25/2016/TT-BTNMT ngày 22/9/2016

hướng dẫn mẫu đơn đăng ký, giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và mẫu báo cáo tình trạng bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ của cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

08/11/2016

 

305.

Thông tư

30/2016/TT-BTNMT ngày 13/10/2016

về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu.

01/12/2016

 

306.

Thông tư

31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016

về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

01/12/2016

 

307.

Thông tư

50/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016

quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định loài động vật hoang dã, thực vật hoang dã thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

01/6/2017

 

308.

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT-BNN-BTNMT ngày 16/5/2016

hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

30/6/2016

 

309.

Thông tư

02/2017/TT-BTNMT ngày 07/3/2017

quy định kỹ thuật và định mức kinh tế-kỹ thuật lập báo cáo hiện trạng môi trường.

24/4/2017

 

310.

Thông tư

03/2017/TT-BTNMT ngày 21/3/2017

hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

05/5/2017

 

311.

Thông tư

20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường.

01/10/2017

 

312.

Thông tư

24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017

quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.

15/10/2017

 

313.

Thông tư

31/2017/TT-BTNMT ngày 27/9/2017

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

01/12/2017

 

314.

Thông tư

34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017

quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

20/11/2017

 

V

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (51 văn bản)

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm 09/51 văn bản: 01 luật, 03 Nghị định, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

315.

Luật

90/2015/QH13 ngày 23/11/2015

Khí tượng thủy văn

01/7/2016

 

316.

Quyết định

78/2009/QĐ-TTg ngày 15/5/2009

về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn trong ngành Tài nguyên và Môi trường

01/07/2009

 

317.

Quyết định

47/2011/QĐ-TTg ngày 22/8/2011

về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường

01/11/2011

 

318.

Nghị định

173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ

01/01/2014

 

319.

Quyết định

44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014

quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai.

01/10/2014

 

320.

Quyết định

46/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014

quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai.

01/10/2014

 

321.

Nghị định

38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

01/7/2016

 

322.

Nghị định

84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

10/9/2017

 

323.

Quyết định

03/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng thủy văn

09/3/2018

 

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng (gồm 42/51 văn bản: 08 Quyết định của Bộ trưởng, 31 thông tư, 03 thông tư liên tịch)

324.

Quyết định

136/QĐ/KTTV ngày 12/3/1997

ban hành Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn

 

Hết hiệu lực một phần ngày 10/6/2011 bởi thông tư số 11/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 sửa đổi, bổ sung Quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thủy văn; Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn

325.

Quyết định

614/QĐ/KTTV ngày 06/9/1997

ban hành Quy chế Giao nộp, lưu trữ, bảo quản khai thác tư liệu khí tượng thủy văn

 

Hết hiệu lực một phần ngày 10/6/2011 bởi Thông tư số 11/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 sửa đổi, bổ sung Quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thủy văn; Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn

326.

Quyết định

03/2006/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2006

ban hành Quy chế thành lập, di chuyển, nâng cấp, hạ cấp, giải thể trạm khí tượng thủy văn

11/4/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

327.

Thông tư liên tịch

07/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 02/8/2006

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/2006/QĐ-TTg ngày 17/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường

03/9/2006

 

328.

Quyết định

21/2006/QĐ-BTNMT ngày 15/12/2006

ban hành quy phạm quan trắc hải văn ven bờ

01/01/2007

 

329.

Quyết định

24/2006/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2006

ban hành quy phạm lưu trữ tư liệu khí tượng thủy văn

01/02/2007

 

330.

Quyết định

02/2007/QĐ-BTNMT ngày 25/01/2007

đính chính quy phạm Lưu trữ tư liệu khí tượng thủy văn ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2006

25/01/2007

 

331.

Thông tư

11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007

hướng dẫn cấp phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng

19/01/2008

 

332.

Quyết định

17/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí tượng thủy văn

14/02/2009

(sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo)

 

333.

Quyết định

18/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo lũ

27/02/2009

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

334.

Thông tư liên tịch

18/2009/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 21/10/2009

hướng dẫn thực hiện Quyết định số 78/2009/QĐ-TTg ngày 15/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức khí tượng thủy văn thuộc ngành tài nguyên và môi trường

01/12/2009

 

335.

Thông tư

24/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009

quy định về định mức diện tích xây dựng các trạm Khí tượng Thủy văn

01/01/2010

 

336.

Thông tư

25/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng

18/02/2013

 

337.

Thông tư

26/2012/TT-BTNMT ngày 28/12/2012

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

18/02/2013

 

338.

Thông tư liên tịch

03/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 20/4/2013

hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu

20/4/2013

 

339.

Thông tư

39/2013/TT-BTNMT ngày 30/10/2013

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn

15/12/2013

 

340.

Thông tư

40/2013/TT-BTNMT ngày 10/11/2013

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo khí tượng thủy văn

25/12/2013

 

341.

Thông tư

51/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác điều tra lũ

15/02/2014

 

342.

Thông tư

58/2013/TT-BTNMT ngày 31/12/2013

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo

14/02/2014

 

343.

Thông tư

44/2015/TT-BTNMT ngày 01/10/2015

về quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế kỹ thuật công tác kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị chuẩn và thiết bị kiểm định phương tiện đo khí tượng thủy văn

16/11/2015

 

344.

Thông tư

70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015

quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động

15/02/2016

 

345.

Thông tư

05/2016/TT-BTNMT ngày 13/5/2016

quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia.

01/7/2016

 

346.

Thông tư

06/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016

quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

01/7/2016

 

347.

Thông tư

07/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016

quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và việc xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia.

01/7/2016

 

348.

Thông tư

08/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016

quy định đánh giá tác động của biến đổi và đánh giá khí hậu quốc gia.

01/7/2016

 

349.

Thông tư

09/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016

quy định về lập, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết.

01/7/2016

 

350.

Thông tư

36/2016/TT-BTNMT ngày 08/12/2016

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

26/01/2017

 

351.

Thông tư

37/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016

ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt;

09/02/2017

 

352.

Thông tư

38/2016/TT-BTNMT ngày 15/12/2016

ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.

09/02/2017

 

353.

Thông tư

40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016

quy định kỹ thuật về quy trình dự báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường.

10/02/2017

 

354.

Thông tư

41/2016/TT-BTNMT ngày 21/12/2016

quy định kỹ thuật về quy trình dự báo khí tượng thủy văn trong điều kiện nguy hiểm.

10/02/2017

 

355.

Thông tư

39/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016

ban hành quy định kỹ thuật về điều tra khảo sát xâm nhập mặn.

10/02/2017

 

356.

Thông tư

27/2017/TT-BTNMT ngày 11/9/2017

quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn.

01/11/2017

 

357.

Thông tư

32/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017

quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn.

14/11/2017

 

358.

Thông tư

40/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước.

08/12/2017

 

359.

Thông tư

41/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng.

08/12/2017

 

360.

Thông tư

42/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo thủy văn

08/12/2017

 

361.

Thông tư

43/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành quy định kỹ thuật kiểm tra khí tượng trên cao và ra da thời tiết.

08/12/2017

 

362.

Thông tư

44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành quy định kỹ thuật về quan trắc ra da thời tiết và ô zôn - bức xạ cực tím.

08/12/2017

 

363.

Thông tư

45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn.

08/12/2017

 

364.

Thông tư

48/2017/TT-BTNMT ngày 20/11/2017

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra da thời tiết.

21/5/2018

 

365.

Thông tư

52/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017

ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

15/01/2018

 

VI

LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (09 văn bản)

 

 

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm 02/09 văn bản: 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

366.

Quyết định

130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007

về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch

05/9/2007

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo)

 

367.

Quyết định

158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008

phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

26/12/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần ngày 09/01/2012 bởi Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng (gồm 07/09 văn bản: 03 thông tư, 04 thông tư liên tịch)

368.

Thông tư liên tịch

58/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 04/7/2008

hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách, cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch

04/8/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

Hết hiệu lực một phần ngày 29/01/2011 bởi Thông tư liên tịch số 204/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 04/7/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách, cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch

369.

Thông tư liên tịch

07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/3/2010

Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009-2015

29/4/2010

 

370.

Thông tư liên tịch

204/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15/12/2010

sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách, cơ chế tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch.

29/01/2011

(sau 45 ngày kể từ ngày ký)

 

371.

Thông tư

11/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011

sửa đổi, bổ sung Quy chế giao nộp, lưu trữ, bảo quản, khai thác tư liệu khí tượng thủy văn; Quy chế quản lý chất lượng phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn

10/6/2011

 

372.

Thông tư liên tịch

47/2011/TTLT-BCT- BTNMT ngày 30/12/2011

quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

01/01/2012

 

373.

Thông tư

15/2014/TT-BTNMT ngày 24/3/2014

quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.

07/5/2014

 

374.

Thông tư

17/2015/TT-BTNMT ngày 06/04/2015

quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam và Nhật Bản

22/5/2015

 

VII

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ (95 văn bản)

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm 04/95 văn bản: 02 Nghị định, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

375.

Nghị định

119/CP ngày 16/9/1994

về việc quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp

16/9/1994

 

376.

Quyết định

83/2000/QĐ-TTg ngày 12/7/2000

về sử dụng Hệ quy chế và Hệ tọa độ quốc gia Việt Nam

11/8/2000

(sau 30 ngày kể từ ngày ký)

Không xác định

377.

Quyết định

33/2008/QĐ-TTg ngày 27/02/2008

phê duyệt chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020

18/3/2008

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo)

 

378.

Nghị định

45/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015

về hoạt động đo đạc và bản đồ

01/7/2015

 

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng (gồm 91/95 văn bản: 07 Quyết định của Bộ trưởng, 82 thông tư, 02 thông tư liên tịch)

379.

Quyết định

112/KT ngày 15/5/1989

ban hành quy phạm hiện chỉnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000 - 1/50.000

 

Hết hiệu lực một phần ngày 20/6/2012 bị thay thế bởi Thông tư số 05/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh

380.

TT

28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995

hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 119/CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng hồ sơ ĐGHC, bản đồ địa giới và mốc ĐGHC các cấp.

 

 

381.

TT

109/1998/TT-TCCP ngày 28/5/1998

sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ và mốc địa giới hành chính các cấp

12/6/1998

 

382.

Thông tư

973/2001/TT-TCĐC ngày 20/6/2001

hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000

05/7/2001

(sau 15 ngày kể từ ngày ký)

 

383.

Thông tư liên tịch

03/2006/TTLT-BTNMT-BVHTT ngày 15/3/2006

hướng dẫn quản lý hoạt động xuất bản bản đồ

1/5/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

384.

Thông tư liên tịch

06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP ngày 13/6/2006

hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia

16/7/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

385.

Quyết định

09/2006/QĐ-BTNMT ngày 16/8/2006

ban hành quy phạm thành lập và chế in bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250000, 1:500000 và 1:1000000

01/10/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

386.

Quyết định

11/2006/QĐ-BTNMT ngày 22/8/2006

ban hành Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1:250000, 1:500000 và 1:1000000

01/10/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

387.

Quyết định

19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006

ban hành danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ

16/3/2007

 

388.

Quyết định

03/2007/QĐ-BTNMT ngày 12/02/2007

quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:50.000

06/4/2007

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

389.

Quyết định

24/2007/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2007

ban hành Danh mục địa danh quốc tế thể hiện trên bản đồ

10/02/2008

(sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo)

 

390.

Quyết định

11/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008

quy định về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao, (QCVN 11:2008/BTNMT)

20/01/2009

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

391.

Thông tư

01/2009/TT-BTNMT ngày 14/01/2009

quy định về quy phạm xây dựng lưới trọng lực quốc gia

01/02/2009

 

392.

Thông tư

06/2009/TT-BTNMT ngày 18/6/2009

quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ

01/01/2010

 

393.

Thông tư

23/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009

quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra nghiệm thu sản phẩm đo đạc bản đồ

01/01/2010

 

394.

Thông tư

27/2009/TT-BTNMT ngày 14/12/2009

quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý và cung cấp thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

01/02/2010

 

395.

Thông tư

24/2010/TT-BTNMT ngày 27/10/2010

quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia

01/11/2011

 

396.

Thông tư

32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010

quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

22/01/2011

Hết hiệu lực một phần ngày 30/5/2011 bởi Thông tư số 14/2011/TT-BTNMT ngày 15/04/2011 sửa đổi Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

397.

Thông tư

14/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

30/5/2011

 

398.

Thông tư

23/2011/TT-BTNMT ngày 06/7/2011

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ

10/01/2012

 

399.

Thông tư

34/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011

quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1: 100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp

15/9/2011

 

400.

Thông tư

37/2011/TT-BTNMT ngày 14/10/2011

quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000; 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh

30/11/2011

 

401.

Thông tư

40/2011/TT-BTNMT ngày 22/11/2011

quy định về định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý

06/01/2012

 

402.

Thông tư

02/2012/TT-BTNMT ngày 19/3/2012

quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

04/5/2012

 

403.

Thông tư

05/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012

quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh

20/6/2012

 

404.

Thông tư

06/2012/TT-BTNMT ngày 01/6/2012

quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ

16/7/2012

 

405.

Thông tư

08/2012/TT-BTNMT ngày 08/8/2012

quy định kỹ thuật về đo trọng lực chi tiết

24/9/2012

 

406.

Thông tư

20/2012/TT-BTNMT ngày 19/12/2012

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ

06/02/2013

 

407.

Thông tư

10/2013/TT-BTNMT ngày 28/5/2013

quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10000

15/7/2013

 

408.

Thông tư

20/2013/TT-BTNMT ngày 01/8/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Phú Thọ

16/9/2013

 

409.

Thông tư

21/2013/TT-BTNMT ngày 01/8/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Giang

15/9/2013

 

410.

Thông tư

22/2013/TT-BTNMT ngày 03/9/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tuyên Quang

21/10/2013

 

411.

Thông tư

23/2013/TT-BTNMT Ngày 03/9/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Kạn

21/10/2013

 

412.

Thông tư

24/2013/TT-BTNMT ngày 03/9/2013

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đo trọng lực chi tiết

21/10/2013

 

413.

Thông tư

25/2013/TT-BTNMT Ngày 12/9/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Cao Bằng

28/10/2013

 

414.

Thông tư

35/2013/TT-BTNMT Ngày 30/10/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Quảng Ninh

15/12/2013

 

415.

Thông tư

36/2013/TT-BTNMT Ngày 30/10/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai

15/12/2013

 

416.

Thông tư

37/2013/TT-BTNMT Ngày 30/10/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Thái Nguyên

15/12/2013

 

417.

Thông tư

38/2013/TT-BTNMT Ngày 30/10/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lạng Sơn

15/12/2013

 

418.

Thông tư

44/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lai Châu

11/02/2014

 

419.

Thông tư

45/2013/TT-BTNMT Ngày 26/12/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Sơn La

11/02/2014

 

420.

Thông tư

46/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hòa Bình

11/02/2014

 

421.

Thông tư

47/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Điện Biên

11/02/2014

 

422.

Thông tư

48/2013/TT-BTNMT ngày 26/12/2013

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Yên Bái

11/02/2014

 

423.

Thông tư

20/2014/TT-BTNMT ngày 24/4/2014

quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000.

09/6/2014

 

424.

Thông tư

21/2014/TT-BTNMT ngày 24/4/2014

quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000.

09/6/2014

 

425.

Thông tư

39/2014/TT-BTNMT ngày 03/7/2014

quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ bay quét LiDAR.

03/7/2014

 

426.

Thông tư

47/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014

hướng dẫn việc lập bản đồ hành chính các cấp trong phạm vi cả nước và tổ chức thực hiện việc lập bản đồ hành chính toàn quốc, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

08/10/2014

 

427.

Thông tư

48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014

quy định việc cắm mốc địa giới hành chính, lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp.

03/11/2014

 

428.

Thông tư

49/2014/TT-BTNMT

Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

01/01/2015

 

429.

Thông tư

55/2014/TT-BTNMT ngày 12/9/2014

quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý.

28/10/2014

 

430.

Thông tư

21/2015/TT-BTNMT ngày 22/05/2015

về định mức kinh tế - kỹ thuật công nghệ tổng hợp đo đạc và bản đồ

06/7/2015

 

431.

Thông tư

23/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015
Đo đạc bản đồ

về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Định

20/7/2015

 

432.

Thông tư

24/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015
Đo đạc bản đồ

về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Hà Tĩnh

20/7/2015

 

433.

Thông tư

25/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015
Đo đạc bản đồ

về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Phú Yên

20/7/2015

 

434.

Thông tư

28/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015

về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Ngãi

20/7/2015

 

435.

Thông tư

29/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015

về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Nam

20/7/2015

 

436.

Thông tư

31/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015

về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Đà Nẵng

20/8/2015

 

437.

Thông tư

32/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015

về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bình Thuận

20/8/2015

 

438.

Thông tư

33/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015

về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Thuận

20/8/2015

 

439.

Thông tư

34/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015

về Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Khánh Hòa

20/8/2015

 

440.

Thông tư

46/2015/TT-BTNMT ngày 30/10/2015

về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc vả bản đồ

15/12/2015

 

441.

Thông tư

48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015

quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ

30/12/2015

 

442.

Thông tư

49/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015

quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ công trình xây dựng đo đạc

30/12/2015

 

443.

Thông tư

63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015

quy định kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

15/02/2016

 

444.

Thông tư

68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015

quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000,1:5000

15/02/2016

 

445.

Thông tư

02/2016/TT-BTNMT ngày 29/02/2016

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý.

15/4/2016

 

446.

Thông tư

11/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:50.000.

03/8/2016

 

447.

Thông tư

14/2016/TT-BTNMT ngày 11/7/2016

ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương.

01/9/2016

 

448.

Thông tư

15/2016/TT-BTNMT ngày 11/7/2016

ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước.

01/9/2016

 

449.

Thông tư

16/2016/TT-BTNMT ngày 11/7/2016

ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An.

01/9/2016

 

450.

Thông tư

21/2016/TT-BTNMT ngày 26/8/2016

ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Tây Ninh.

18/10/2016

 

451.

Thông tư

22/2016/TT-BTNMT ngày 26/8/2016

ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

18/10/2016

 

452.

Thông tư

23/2016/TT-BTNMT ngày 26/8/2016

ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Nai.

18/10/2016

 

453.

Thông tư

47/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật đo trọng lực quốc gia.

15/02/2017

 

454.

Thông tư

48/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016

quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu địa lý tỷ lệ 1:250.000.

15/02/2017

 

455.

Thông tư

12/2017/TT-BTNMT ngày 30/6/2017

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bến Tre.

15/8/2017

 

456.

Thông tư

13/2017/TT-BTNMT ngày 30/6/2017

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hồ Chí Minh.

15/8/2017

 

457.

Thông tư

17/2017/TT-BTNMT ngày 26/7/2017

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh An Giang.

15/9/2017

 

458.

Thông tư

18/2017/TT-BTNMT ngày 26/7/2017

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Tiền Giang.

15/9/2017

 

459.

Thông tư

19/2017/TT-BTNMT ngày 26/7/2017

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế-xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Long.

15/9/2017

 

460.

Thông tư

21/2017/TT-BTNMT ngày 29/8/2017

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Trà Vinh

17/10/2017

 

461.

Thông tư

22/2017/TT-BTNMT ngày 29/8/2017

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Kiên Giang.

17/10/2017

 

462.

Thông tư

23/2017/TT-BTNMT ngày 31/8/2017

ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Tháp.

19/10/2017

 

463.

Thông tư

39/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra và thành lập bản đồ hiện trạng trượt lở đất, đá các vùng miền núi Việt Nam tỷ lệ 1:25.000 và tỷ lệ 1:10.000.

30/11/2017

 

464.

Thông tư

46/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017

quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

01/12/2017

 

465.

Thông tư

54/2017/TT-BTNMT ngày 07/12/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra, thành lập bản đồ di sản địa chất tỷ lệ 1:200.000.

22/01/2018

 

466.

Thông tư

55/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

01/02/2018

 

467.

Thông tư

56/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp.

01/02/2018

 

468.

Thông tư

62/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật cho công tác lập bản đồ địa chất công trình dải ven biển tỷ lệ 1/100.000; lập bản đồ địa chất công trình, bản đồ cấu trúc địa chất, bản đồ địa mạo đáy biển, bản đồ thủy thạch-động lực dải ven biển tỷ lệ 1/25.000 và công tác khoan máy trên biển.

12/02/2018

 

469.

Thông tư

68/2017/TT-BTNMT ngày 28/12/2017

ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền.

19/02/2018

 

VIII

LĨNH VỰC VIỄN THÁM (15 văn bản)

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm 02/15 văn bản: 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

470.

Quyết định

76/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014

sửa đổi Quyết định 81/2010/QĐ-TTg về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

01/3/2015

 

471.

Quyết định

81/2010/QĐ-TTg ngày 13/12/2010

quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

15/02/2011

 

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng (gồm 13/15 văn bản: 03 Quyết định của Bộ trưởng, 09 thông tư, 01 thông tư liên tịch)

472.

Thông tư liên tịch

06/2005/TTLT-BTNMT-BQP-BCA-BBCVT ngày 13/10/2005

hướng dẫn quản lý công tác bay chụp ảnh mặt đất từ máy bay và thu, truyền, phát dữ liệu đo đạc, bản đồ, không ảnh

18/11/2005

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

473.

Quyết định

15/2005/QĐ-BTNMT ngày 13/12/2005

quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ ảnh số

17/01/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

474.

Quyết định

17/2005/QĐ-BTNMT ngày 21/12/2005

quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 bằng công nghệ ảnh số

31/01/2006

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

475.

Quyết định

05/2007/QĐ-BTNMT ngày 27/02/2007

về sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000

29/4/2007

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

476.

Thông tư

10/2015/TT-BTNMT ngày 25/03/2015

quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng

12/5/2015

 

477.

Thông tư

39/2015/TT-BTNMT ngày 09/07/2015

về Quy định kỹ thuật vận hành trạm thu ảnh vệ tinh

25/8/2015

 

478.

Thông tư

69/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015

quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh

15/02/2016

 

479.

Thông tư

71/2015/TT-BTNMT ngày 24/12/2015

quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám

15/02/2016

 

480.

Thông tư

35/2016/TT-BTNMT ngày 28/11/2016

quy định quy trình thực hiện công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

16/01/2017

 

481.

Thông tư

52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016

quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1.

16/02/2017

 

482.

Thông tư

08/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017

quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám

24/7/2017

 

483.

Thông tư

09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017

quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

24/7/2017

 

484.

Thông tư

10/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017

quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:1.000.000.

24/7/2017

 

IX

LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (36 văn bản)

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm 08/36); 01 Luật, 03 Nghị định, 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

485.

Luật

82/2015/QH13 ngày 25/6/2015

Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

01/7/2016

 

486.

Quyết định

47/2006/QĐ-TTg ngày 01/3/2006

phê duyệt đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

25/3/2006

 

487.

Quyết định

02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013

ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

01/3/2013

 

488.

Nghị định

51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014

quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

15/7/2014

 

489.

Nghị định

40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

01/7/2016

 

490.

Nghị định

41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

01/7/2016

 

491.

Quyết định

06/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018

về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

12/3/2018

 

492.

Quyết định

14/2018/QĐ-TTg ngày 12/03/2018

Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

01/05/2018

 

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng (gồm 28/36 văn bản: 36 thông tư)

493.

Thông tư

33/2009/TT-BTNMT ngày 31/12/2009

quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật tầu nghiên cứu biển

15/02/2010

 

494.

Thông tư

22/2010/TT-BTNMT ngày 26/10/2010

quy định kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển

01/01/2011

 

495.

Thông tư

23/2010/TT-BTNMT ngày 26/10/2010

quy định về điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo

01/01/2011

 

496.

Thông tư

24/2010/TT-BTNMT ngày 27/10/2010

quy định về đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia

01/01/2011

 

497.

Thông tư

25/2010/TT-BTNMT ngày 27/10/2010

quy định kỹ thuật cho 11 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo

01/01/2011

 

498.

Thông tư

34/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010

quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo

01/02/2011

 

499.

Thông tư

36/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010

quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo

15/02/2011

 

500.

Thông tư

37/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010

quy định về Định mức kinh tế-kỹ thuật cho 10 công tác điều tra địa chất khoáng sản biển và hải đảo

15/02/2011

 

501.

Thông tư

38/2010/TT-BTNMT ngày 14/12/2010

quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển

15/02/2011

 

502.

Thông tư

40/2010/TT-BTNMT ngày 24/12/2010

quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, khảo sát hải văn, hóa học và môi trường vùng ven bờ và hải đảo

15/02/2011

 

503.

Thông tư

27/2011/TT-BTNMT ngày 20/7/2011

quy định về kiểm nghiệm và hiệu chỉnh một số thiết bị đo đạc bản đồ biển

05/9/2011

 

504.

Thông tư

34/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011

quy định về Quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100.000 bằng phương pháp đo vẽ trực tiếp

15/9/2011

 

505.

Thông tư

41/2011/TT-BTNMT ngày 30/11/2011

quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và môi trường biển, hải đảo

16/01/2012

 

506.

Thông tư

56/2013/TT-BTNMT ngày 31/12/2013

quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu

01/3/2014

 

507.

Thông tư

72/2015/TT-BTNMT ngày 28/12/2015

về định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:100 000

15/02/2016

 

508.

Thông tư

10/2016/TT-BTNMT ngày 16/6/2016

quy định chi tiết về nội dung, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

01/7/2016

 

509.

Thông tư

18/2016/TT-BTNMT ngày 25/7/2016

quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo.

09/9/2016

 

510.

Thông tư

20/2016/TT-BTNMT ngày 25/8/2016

quy định về việc xây dựng, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

10/10/2016

 

511.

Thông tư

26/2016/TT-BTNMT ngày 26/9/2016

quy định chi tiết tiêu chí phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo và hướng dẫn việc phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

15/11/2016

 

512.

Thông tư

27/2016/TT-BTNMT ngày 29/9/2016

quy định chi tiết bộ chỉ số và việc đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

15/11/2016

 

513.

Thông tư

29/2016/TT-BTNTM ngày 12/10/2016

quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

15/02/2017

 

514.

Thông tư

06/2017/TT-BTNMT ngày 24/5/2017

ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrate các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000.

12/7/2017

 

515.

Thông tư

49/2017/TT-BTNMT ngày 30/11/2017

quy định kỹ thuật lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ.

15/01/2018

 

516.

Thông tư

57/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017

ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển.

17/7/2017

 

517.

Thông tư

58/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017

ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng rada.

25/01/2018

 

518.

Thông tư

59/2017/TT-BTNMT ngày 08/12/2017

ban hành quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành tàu nghiên cứu biển.

05/02/2018

 

519.

Thông tư

63/2017/TT-BTNMT ngày 22/12/2017

quy định kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:5.000.

15/02/2018

 

520.

Thông tư

74/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017

quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

 

 

X

LĨNH VỰC CHUNG (36 văn bản)

 

 

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (gồm 05/36 văn bản: 04 Nghị định, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ)

521.

Quyết định

179/2004/QĐ-TTg ngày 06/10/2004

chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

29/10/2004

(sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo)

 

522.

Nghị định

35/2009/NĐ-CP ngày 07/4/2009

về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

23/5/2009

 

523.

Nghị định

60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

quy định một số điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

01/7/2016

 

524.

Nghị định

36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

04/4/2017

 

525.

Nghị định

73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017

về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

01/8/2017

 

 

Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng (gồm 28/36 văn bản: 01 Nghị quyết liên tịch, 02 Quyết định của Bộ trưởng, 25 thông tư, 07 Thông tư liên tịch)

526.

Quyết định

16/2007/QĐ-BTNMT ngày 01/10/2007

ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

31/10/2007

 

527.

Thông tư liên tịch

04/2007/TTLT-BNV-BTC-BTNMT-BLĐTBXH ngày 22/10/2007

hướng dẫn thực hiện chế độ ăn định lượng và chế độ thiếu nước ngọt đối với công nhân, viên chức làm nhiệm vụ trên biển trong các đơn vị sự nghiệp thuộc các ngành địa chính, địa chất và khí tượng thủy văn

16/11/2007

 

528.

Thông tư liên tịch

70/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 24/7/2008

hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

29/8/2008

 

529.

Thông tư liên tịch

02/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 05/6/2008

hướng dẫn chế độ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường

10/7/2008

&nbs