Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3431/BVHTTDL-TCCB năm 2019 về rà soát, thống kê số lượng công chức, vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 3431/BVHTTDL-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 29/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3431/BVHTTDL-TCCB
V/v rà soát, thống kê số lượng công chức, vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Để có cơ sở đề xuất xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo và phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cung cấp thông tin theo các nội dung sau:

1. Số lượng công chức làm việc trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo Biểu số 1.

2. Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, vị trí việc làm ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo Biểu số 2.

- Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: cung cấp thông tin, số liệu theo Biểu số 1 và Biểu số 2.

- Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ: cung cấp thông tin, số liệu theo Biểu số 2. (Lưu ý thời điểm lấy số liệu báo cáo tính đến ngày 31/12/2018).

Báo cáo của Quý cơ quan gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 06/9/2019 để tổng hợp; đồng thời gửi vào địa chỉ mail: vunhantccb@gmail.com

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ bà Vũ Thị Nhàn, Phó Trưởng phòng Chế độ chính sách, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điện thoại: 0904.998.778.

Trân trọng!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ trưởng Vụ TCCB;
- Lưu: VT, Vụ TCCB, VTN6.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

UBND tỉnh/thành phố…

Biểu số 1

BÁO CÁO SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TRONG NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Tính đến ngày 31/12/2018)

TT

Nội dung

Số lượng (người)

Ghi chú

I

Cấp tỉnh (gồm các Sở trong ngành VHTTDL)

 

 

1

Công chức giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo

 

 

2

Công chức chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

II

Cấp huyện (quận, huyện và tương đương)

 

 

1

Công chức giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo

 

 

2

Công chức chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

III

Công chức cấp xã

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Lập biểu
(ký, ghi rõ họ và tên)

...., ngày tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng cơ quan
(ký tên, đóng dấu)

 

UBND tỉnh/thành phố ...

Biểu số 2

DANH MỤC CHỨC DANH, CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Tính đến ngày 31/12/2018)

TT

Tên đơn vị và cấp hành chính

Chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý

Chức danh nghề nghiệp

Số lượng đơn vị sự nghiệp

Số lượng viên chức (người)

1

2

3

4

5

6

A

THUỘC CẤP TỈNH

 

 

 

 

I

Đơn vị sư nghiệp thuộc lĩnh vực Văn hóa

 

 

 

 

1

Đơn vị sự nghiệp thuộc khối Di sản văn hóa

 

 

 

 

1.1

Bảo tàng

 

 

 

 

1.1.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc

Trưởng phòng

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc

Phó Trưởng phòng

 

 

 

1.1.2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

Di sản viên

 

Di sản viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

1.1.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

1.2

Ban Quản lý di tích

 

 

 

 

1.1.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc

Trưởng phòng

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc

Phó Trưởng phòng

 

 

 

1.1.2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

Di sản viên

 

Di sản viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

1.1.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

2

Đơn vị sự nghiệp thuộc khối Nghệ thuật biểu diễn

 

 

 

 

2.1

Nhà hát

 

 

 

 

2.1.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc

Trưởng phòng

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc

Phó Trưởng phòng

 

 

 

2.1.2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

Diễn viên

 

Diễn viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

2.1.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

2.2

Đoàn Nghệ thuật

 

 

 

 

2.2.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc

Trưởng phòng

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc

Phó Trưởng phòng

 

 

 

2.2.2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

Diễn viên

 

Diễn viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

2.2.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

3

Đơn vị sự nghiệp thuộc khối Điện ảnh (Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng)

 

 

 

 

3.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc

Trưởng phòng

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc

Phó Trưởng phòng

 

 

 

3.2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

3.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

4

Đơn vị sự nghiệp thuộc khối Thư viện

 

 

 

 

4.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc

Trưởng phòng

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc

Phó Trưởng phòng

 

 

 

4.2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

Thư viện viên

 

Thư viện viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

4.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

5

Đơn vị sự nghiệp thuộc khối Trung tâm văn hóa/Triển lãm

 

 

 

 

5.1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc

Trưởng phòng

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc

Phó Trưởng phòng

 

 

 

5.2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

5.3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

II

Đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Thể thao

 

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc

Trưởng phòng

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc

Phó Trưởng phòng

 

 

 

2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

Huấn luyện viên

 

Huấn luyện viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

III

Đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực Du lịch (Trung tâm xúc tiến du lịch)

 

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc

Trưởng phòng

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc

Phó Trưởng phòng

 

 

 

2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

B

THUỘC CẤP HUYỆN

 

 

 

 

I

Ban Quản lý di tích

 

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Trưởng ban

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Trưởng ban

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc (nếu có)

Trưởng phòng (nếu có)

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc (nếu có)

Phó Trưởng phòng (nếu có)

 

 

 

2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

Di sản viên

 

 

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

II

Thư viện

 

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc (nếu có)

Trưởng phòng (nếu có)

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc (nếu có)

Phó Trưởng phòng (nếu có)

 

 

 

2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

Thư viện viên

 

Thư viện viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

III

Trung tâm văn hóa/Trung tâm văn hóa - thể thao

 

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc (nếu có)

Trưởng phòng (nếu có)

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc (nếu có)

Phó Trưởng phòng (nếu có)

 

 

 

2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

 

 

 

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

IV

Trung tâm Thể dục thể thao

 

 

 

 

1

Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

 

 

a

Cấp trưởng đơn vị sự nghiệp

Giám đốc

 

 

 

b

Cấp phó đơn vị sự nghiệp

Phó Giám đốc

 

 

 

c

Vị trí cấp trưởng đơn vị trực thuộc (nếu có)

Trưởng phòng (nếu có)

 

 

 

d

Vị trí cấp phó của người đứng đầu đơn vị trực thuộc (nếu có)

Phó Trưởng phòng (nếu có)

 

 

 

2

Vị trí việc làm gắn với hoạt động nghề nghiệp

 

 

 

 

a

Huấn luyện viên

 

Huấn luyện viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

3

Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

 

 

a

Kế toán

 

Kế toán viên

 

 

b

...

 

...

 

 

c...

...

 

...

 

 

 

Lập biểu
(ký, ghi rõ họ và tên)

...., ngày    tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng cơ quan
(ký tên, đóng dấu)

 

* Ghi chú:

- Cột 2: Ghi các vị trí còn lại (nếu có) đã được phê duyệt tại Đề án vị trí việc làm của đơn vị.

- Cột 4: Ghi các chức danh nghề nghiệp viên chức còn lại (nếu có) đã được phê duyệt tại Đề án vị trí việc làm của đơn vị.

- Cột 5: Ghi số lượng đơn vị, ví dụ: Dòng: Bảo tàng: 02; Dòng: Ban Quản lý di tích: 01.

- Cột 6: Ghi số lượng viên chức làm việc trong các đơn vị thuộc cùng một lĩnh vực, ví dụ: Dòng: Bảo tàng: 02, cột 6 là tổng số viên chức của 02 Bảo tàng.

- Nếu trong cùng tỉnh có 02 Bảo tàng (hoặc các đơn vị khác) thì vị trí việc làm kê khai theo bảo tàng (hoặc các đơn vị khác) có nhiều vị trí nhất.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3431/BVHTTDL-TCCB năm 2019 về rà soát, thống kê số lượng công chức, vị trí việc làm trong cơ quan, đơn vị ngành văn hóa, thể thao và du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


790

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.223