Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 323/QLCL-TTPC năm 2014 thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BTP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 323/QLCL-TTPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Lê Bá Anh
Ngày ban hành: 06/03/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 323/QLCL-TTPC
V/v thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Các phòng và cơ quan, đơn vị thuộc Cục.

Để thực hiện đúng các quy định của Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các phòng và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục thực hiện các công việc sau đây:

Các phòng, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục.

Triển khai Thông tư 05/2014/TT-BTP (được đăng tải trên Website của Cục) về công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung theo quy định.

2. Phân công tổ chức thực hiện.

a) Các phòng thuộc Cục chủ trì soạn thảo văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính:

- Xây dựng quyết định công bố thủ tục hành chính ngay sau khi văn bản quy phạm pháp luật được ban hành (khoản 1 Điều 4 Thông tư 05/2014/TT-BTP);

- Phối hợp với Văn phòng Cục thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan Cục;

- Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đúng biểu số và thời hạn quy định:

+ Báo cáo 6 tháng chậm nhất trước ngày 20 tháng 5 hàng năm;

+ Báo cáo năm chậm nhất trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc Cục:

- Thực hiện niêm yết các thủ tục hành chính; nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thuộc phạm vi, thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết tại đơn vị mình theo đúng quy định về nội dung, hình thức niêm yết;

- Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đúng biểu số và thời hạn quy định:

+ Báo cáo 6 tháng chậm nhất trước ngày 20 tháng 5 hàng năm;

+ Báo cáo năm chậm nhất trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.

c) Phòng Thanh tra, Pháp chế:

- Phối hợp với Văn phòng Cục tổ chức niêm yết nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức;

- Hướng dẫn chi tiết, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo thẩm quyền tại cơ quan Cục và các đơn vị thuộc Cục; kịp thời báo cáo Cục trưởng các trường hợp chậm niêm yết, công khai thủ tục hành chính hoặc trường hợp niêm yết công khai không đúng quy định;

- Tổng hợp, trình Cục trưởng báo cáo Bộ về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính đúng biểu số và thời hạn quy định:

+ Báo cáo 6 tháng chậm nhất trước ngày 25 tháng 5 hàng năm;

+ Báo cáo năm chậm nhất trước ngày 25 tháng 11 hàng năm.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị liên hệ trực tiếp về Phòng Thanh tra, Pháp chế: Số điện thoại 043.7714197 (ông Phạm Xuân Tuyên hoặc ông Đào Văn Chất) để được hướng dẫn chi tiết hoặc báo cáo Cục trưởng để xử lý.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Lưu: VT, TTPC.


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 323/QLCL-TTPC năm 2014 thực hiện Thông tư 05/2014/TT-BTP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333
DMCA.com Protection Status

IP: 54.198.246.164